LÉKOVÁ KARTA - VŠEOBECNÉ PODMÍNKY DO 31.10.2015

Všeobecné podmínky Lékové karty BENU Lékáren

(dále také jen „VOP“)

 

Provozovatelem Lékové karty je společnosti BENU Česká republika a.s., se sídlem Praha 10 - Hostivař, K pérovně 945/7, PSČ 102 00, reg. Městským soudem v Praze B 10247, IČO: 49621173.

 

Následující Všeobecné podmínky Lékové karty upravují vztahy mezi Majitelem karty a Provozovatelem a poskytovatelem oprávněným vydávat léčivé přípravky, který vystupuje a podniká pod označením BENU Lékárna.

 

I. Jak se stát Majitelem Lékové karty?

 

       1. Lékovou kartu může získat svéprávná osoba starší 18 let, která má adresu pro doručování na území České republiky. Žádost o vydání Lékové karty vám ochotně poskytne personál BENU Lékáren nebo jí najdete na www.benu.cz. Podpisem Žádosti vyslovujete svůj souhlas s těmito VOP, dále se zpracováním osobních údajů a údajů nutných pro vedení Lékového záznamu (čtěte dále).

       2. Léková karta pro vás bude připravena zpravidla do 21 dní. Vyzvednout si ji můžete v lékárně, kde jste o ni požádali. Převzetím se stáváte plnohodnotným Majitelem Lékové karty a můžete čerpat všechny její výhody.

       3. Pokud nechcete další plastovou kartičku, požádejte si o nálepku, kterou si můžete umístit na zadní stranu Průkazu pojištěnce zdravotní pojišťovny. Takové použití je naprosto legální a neporušuje žádné zákony ani předpisy. Nálepku můžete získat ihned, takže slevy a další výhody čerpáte od první návštěvy lékárny. Navíc se zachováte ekologicky.

       4. Pokud Lékovou kartu ztratíte, kontaktujte neprodleně kteroukoliv BENU Lékárnu. Lékový záznam a Bodové konto lze převést na nově vystavenou Lékovou kartu.

       5. Ukončení členství v projektu Léková karta je možné pouze písemnou formou, a to osobně doručenou nebo adresovanou na kteroukoliv BENU Lékárnu, případně do sídla Provozovatele, a to spolu s Lékovou kartou. Pokud není možné Lékovou kartu vrátit, je nutné uvést důvod (ztráta, zničení).

 

II. Jak vám Léková karta pomáhá?

 

       1. Cílem Lékové karty je nabídnout svému Majiteli maximální možnou odbornou péči, a to zejména v oblasti dohledu nad správnou a bezpečnou farmakoterapií. Při každém vyzvednutí léků na předpis nebo zakoupení jiných produktů a současném předložení Lékové karty, bude do Lékového záznamu Majitele Lékové karty zanesena informace o všech preparátech a jejich množství. Současně se provede vyhodnocení případných interakcí, a to s přihlédnutím k již dříve zakoupeným přípravkům, věku a pohlaví. V případě pozitivního zjištění bude personál lékárny neprodleně informovat o rizicích a nabídne jejich optimální řešení. Obsahem záznamu jsou všechny vyzvednuté a zakoupené přípravky v BENU Lékárnách, a to po dobu významnou pro sledování interakcí. BENU Lékárna však nezkoumá, zda držitel Karty je také jejím Majitelem, a proto nenese odpovědnost v situaci, kdy Lékový záznam obsahuje produkty pro různé osoby.

       2. Karta je vystavená na jméno svého Majitele a je tedy osobním klíčem k jeho Lékovému záznamu. Po jejím předložení personál BENU Lékáren nezkoumá oprávněnost jejího držitele a za její správné využití, případně zneužití odpovídá plně její Majitel. Tato odpovědnost trvá bez časového omezení i v případě ukončení členství, pokud nebyla karta vrácena BENU Lékárně. Majitel Lékové karty by si měl však i nadále pečlivě prostudovat příbalové letáky daného produktu a dbát pokynů svého ošetřujícího lékaře.

 

III. Jaké cenové výhody vám Léková karta přináší?

 

       1. Při každém nákupu volně prodejného sortimentu nebo léků na předpis, které nejsou nijak hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, bude automaticky na Lékové kartě zaznamenán kredit ve výši 10% z celkové hodnoty nákupu, a to ve formě bonusových bodů (Bodové konto).

       2. Načtené body lze pak využít při dalším nákupu volně prodejného sortimentu nebo léků na předpis, které nejsou nijak hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Pro takový nákup platí, že 100 bodů = 20 Kč. Body lze sbírat průběžně, při čerpání se odečítají body dříve načtené. Body je nutné vyčerpat během dvou let od jejich načtení, jiná ztrácí svou platnost.

       3. Sbírání bodů na Lékovou kartu a nákup zboží jejich prostřednictvím je možné bez omezení ve všech BENU Lékárnách. Pokud dojde k nákupu bez Lékové karty, lze body na Bodové konto dočíst i zpětně; stačí předložit účtenku a Lékovou kartu při vaší další návštěvě v BENU Lékárně, kde byl daný nákup s Lékovou kartou realizován.

       4. Aktuální stav Bodového konta na Lékové kartě sdělí personál lékárny na vyžádání, po předložení Lékové karty. Body zaznamenané na Lékové kartě není možné vyplácet v hotovosti.

 

IV. Co se stalo s body nasbíranými před 1. 1. 2015?

       1. Kvůli změně zákona o veřejném zdravotním pojištění již nelze tyto body použít k úhradě doplatků za léky na předpis, které jsou částečně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. I nadále však může Majitel karty tyto body použít pro nákup volně prodejného sortimentu nebo léků na předpis, které nejsou nijak hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Takovéto body lze využít až do konce roku 2017.

 

V. Jaké další slevy vám může Léková karta přinést?

 

       1. Výhodnější ceny pro držitele Lékových karet u určitých produktů, které jsou pravidelně obměňovány.

       2. Pro další možné akce sledujte stránky www.benu.cz. Pro Majitele Lékové karty budeme průběžně připravovat různé nabídky, díky kterým budou moci čerpat další slevy a různé benefity.

       3. Za tímto účelem je Provozovatel oprávněn zasílat Majiteli Lékové karty informace obchodního typu, pokud tyto shledá podstatnými nebo zajímavými. Informace lze zasílat poštou, formou SMS nebo na e-mail, pokud jsou tyto údaje uvedené na Žádosti o vydání Lékové karty. Zasílání uvedených obchodních sdělení je umožněno kdykoliv a bezplatně odmítnout.

 

VI. Jak spravujeme osobní údaje, které nám poskytnete?

 

       1. Současně s Žádostí o vydání Lékové karty vám bude předložen také souhlas se zpracováním osobních údajů a údajů potřebných pro vedené Lékového záznamu. Správcem osobních údajů je společnost BENU Česká republika a.s., zprostředkovatelem těchto údajů pak jednotlivé BENU Lékárny. Podpisem Žádosti souhlasíte s tím, aby Správce zpracovával vaše osobní údaje, tj. shromažďoval, ukládal na nosiče dat, zpřístupňoval, upravoval, vyhledával v nich, používal je, aby údaje uschovával a likvidoval v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. vaše osobní údaje budou zpracovány pouze pro účely projektu Léková karta a pro marketingové účely Správce, a to po dobu platnosti vaší Lékové karty resp. po dobu uvedenou v Žádosti o vydání Lékové karty

       2. Souhlas se zpracováním údajů lze kdykoliv odvolat a/nebo lze požadovat korekci, výmaz či blokování osobních údajů. Majitel Lékové karty má právo přístupu ke všem údajům o své osobě. Informace o těchto údajích mu Správce poskytne kdykoliv na základě písemné žádosti.

 

VII. Závěrečná ustanovení

 

       1. Majitel Lékové karty není povinen nakupovat pouze v síti BENU Lékáren nebo Lékovou kartu aktivně využívat.

       2. Jednotlivé slevy a akce nelze sčítat. Vždy se automaticky poskytne ta nejvýhodnější nabídka. Na poskytnutí slevy dle těchto VOP neexistuje právní nárok a rozhoduje o ní BENU Lékárna.

       3. Lékovou kartu mohou získat všichni zákaznici BENU Lékáren, kromě zaměstnanců nebo majitelů BENU Lékáren.

       4. Tyto VOP jsou platné dnem jejich vydání, kdy současně pozbývají platnost všechna předchozí pravidla. Provozovatel si vyhrazuje právo změny těchto VOP, která bude platná pro všechny stávající i nové Majitele Lékové karty. Změna VOP se oznamuje jejich zveřejněním v prostoru lékárny nebo na webových stránkách www.benu.cz.

       5. Jakékoliv odkazy v reklamních a propagačních materiálech na podmínky Lékové karty se považují za odkaz na platné VOP.

 

V Praze dne 15. 02. 2015 BENU Česká republika a.s.

 

Naše lékárny

PřihlásitKošík

Nákupní košík je prázdný.