LÉKOVÁ KARTA - VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OD 1.11.2015

Všeobecné podmínky Lékové karty BENU Lékáren
a zákaznického programu BENU PLUS
(dále také jen „Všeobecné podmínky“)

 

Provozovatelem zákaznického programu BENU PLUS, v rámci něhož je zákazníkům sítě lékáren BENU vydávána Léková karta, je společnost BENU Česká republika a.s., se sídlem Praha 10 - Hostivař, K pérovně 945/7, PSČ 10200, reg. Městským soudem v Praze B 10247, IČO: 49621173 (dále také jen „Provozovatel“).

Následující Všeobecné podmínky upravují práva a povinnosti v rámci členství v zákaznickém programu BENU PLUS.


I.    Jak se stát Majitelem Lékové karty a členem zákaznického programu BENU PLUS?

1.    Lékovou kartu (dále jen „Léková karta“) může získat svéprávná fyzická osoba starší 18 let, která o ni požádá prostřednictvím formuláře v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami (dále také jen „Žádost k Lékové kartě“) a která má na území České republiky doručovací adresu nebo která má e-mailovou adresu. V případě cizinců, kteří nemají na území České republiky přiděleno číslo pojištěnce, může získat Lékovou kartu fyzická osoba splňující výše uvedené podmínky, která Provozovateli sdělí číslo platného dokladu totožnosti. Léková karta je zákaznickou kartou, jejímž získáním v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami dochází ke vzniku členství v zákaznickém programu BENU PLUS (dále také jen „program BENU PLUS“), v rámci něhož je sledována nákupní historie zákazníka Provozovatele a zákazník Provozovatele může čerpat různé výhody. Informace o výhodách programu BENU PLUS ochotně poskytne veřejnosti v lékárnách BENU personál lékáren BENU nebo jsou k nalezení na www.benu.cz/lekovakarta.

2.    Podmínkou pro získání Lékové karty je vedle splnění podmínek uvedených v odstavci 1. tohoto článku těchto Všeobecných podmínek vyplnění Žádosti k Lékové kartě. O Lékovou kartu je možné požádat vždy osobně na pobočce sítě lékáren BENU, přičemž žadateli je předložena Žádost k Lékové kartě ve formě formuláře. Léková karta je připravena k odběru zpravidla okamžitě po řádném vyplnění a podpisu Žádosti k Lékové kartě. V případě elektronické Žádosti k Lékové kartě prostřednictvím interaktivního formuláře umístěného na www.benu.cz/lekovakarta (instrukce k vyplnění a zaslání Žádosti k Lékové kartě jsou k nalezení na www.benu.cz/lekovakarta) bude Léková karta připravena k vyzvednutí na pobočce sítě lékáren BENU, kterou žadatel v Žádosti k Lékové kartě uvede, a to zpravidla do 1 pracovního dne (nejpozději však do 1 týdne) ode dne odeslání elektronické Žádosti k Lékové kartě. O dalších možných formách Žádosti k Lékové kartě včetně instrukcí poskytuje Provozovatel informace na internetových stránkách www.benu.cz/lekovakarta. Zpracovatel neodpovídá za správnost údajů uvedených žadatelem v Žádosti k Lékové kartě.

3.    Podpisem Žádosti k Lékové kartě v listinném formátu nebo odesláním Žádosti k Lékové kartě v elektronickém formátu viz výše, vyslovuje žadatel svůj souhlas s těmito Všeobecnými podmínkami, dále se zpracováním osobních údajů a údajů nutných pro vedení Lékového záznamu (viz dále). Získáním Lékové karty, tedy jejím osobním převzetím v pobočce sítě lékáren BENU nebo jejím doručením žadateli v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami, se žadatel stává plnohodnotným majitelem Lékové karty a tím členem programu BENU PLUS (dále také jen „Majitel Lékové karty“).

4.    Léková karta je předávána žadateli zpravidla ve formátu plastové kartičky, klíčenky a samolepky s totožným číselným identifikátorem. Veškerá ujednání  těchto Všeobecných podmínek se vztahují na všechny možné výše uvedené formáty Lékové karty.

5.    Majitel Lékové karty získává spolu s Lékovou kartou zároveň přístup ke svému uživatelskému účtu, který spravuje (dále jen „Uživatelský účet“). Registrace a přihlášení do Uživatelského účtu jsou podmíněny zadáním čísla Lékové karty jejího majitele a jím zvoleného hesla na internetových stránkách www.benu.cz/lekovakarta. Přístup do Uživatelského účtu může podléhat další verifikaci ze strany Provozovatele, tím dochází k ochraně Majitele Lékové karty před zneužitím údajů uvedených v jeho Uživatelském účtu. Majitel Lékové karty je oprávněn po své registraci a kdykoliv během svého členství ve věrnostním programu BENU přístupové heslo do svého Uživatelského účtu změnit. Majitel Lékové karty se zavazuje o změně svých kontaktních údajů informovat Provozovatele, a to na pobočce sítě lékáren BENU, kde požádal o Lékovou kartu nebo online v rámci Uživatelského účtu. Provozovatel nezkoumá správnost údajů poskytnutých Majitelem Lékové karty a odpovídá za ně.

6.    Rodinný účet je virtuálním účtem, který vzniká, jakmile se k Majiteli Lékové karty připojí byť i jen jedna další osoba (například další Majitel Lékové karty na jeho žádost viz odst. 7. tohoto článku a/nebo nezletilé dítě Majitele Lékové karty) (dále také jen „Rodinný účet“). Majitel Lékové karty, k jehož Lékové kartě se připojí další osoba, se stává správcem Rodinného účtu (dále jen „Správce Rodinného účtu“), v rámci něhož mu zůstává zachován jeho Uživatelský Účet. Počet členů v Rodinném účtu není omezen. Osoby mladší 18 let mohou být přidruženy k Uživatelskému účtu pouze se souhlasem svého zákonného zástupce, avšak mají svůj vlastní podúčet u tohoto Majitele Lékové karty.

7.    Majitel Lékové karty může kdykoliv během svého členství v programu BENU PLUS požádat Provozovatele o zapojení do neomezeného počtu Rodinných účtů přímo v Žádosti k Lékové kartě, kterou žádá o vydání Lékové karty nebo později během trvání svého členství v programu BENU PLUS, a to písemnou žádostí zaslanou poštou na adresu sídla Provozovatele nebo na e-mailovou adresu: lekovakarta@benu.cz nebo osobně na pobočce sítě lékáren BENU (dále také jen „Přidružený Majitel Lékové karty“). (Instrukce k vyplnění a zaslání žádosti jsou k nalezení na www.benu.cz/lekovakarta). Provozovatel zapojí Přidruženého Majitele Lékové karty do jím zvoleného Rodinného účtu (tj. ke zvolenému Správci Rodinného účtu) nejpozději do 10 dnů ode dne doručení řádně vyplněné žádosti Provozovateli. O zapojení do Rodinného účtu informuje Provozovatel Správce Rodinného účtu a Přidruženého Majitele Lékové karty na jejich e-mailové adresy uvedené v jejich Uživatelských účtech.

8.    Správce Rodinného účtu je jako jediný oprávněn nahlížet do Uživatelských účtů ostatních členů Rodinného účtu včetně historie nákupů a společného Bodového konta, a to bez potřeby znalosti hesla do Uživatelského účtu těchto členů, k čemuž dává Přidružený Majitel Lékové karty Správci Rodinného účtu akceptací těchto Všeobecných podmínek svůj výslovný souhlas. Totéž platí v případě změny Správce Rodinného účtu dle odst. 9. tohoto článku těchto Všeobecných podmínek. Ostatní členové Rodinného účtu nejsou oprávněni nahlížet do Uživatelských účtů dalších členů Rodinného účtu. Při přihlášení do Rodinného účtu zadává Správce Rodinného účtu číslo své Lékové karty včetně jím zvoleného hesla. Přístup do Rodinného účtu může podléhat další verifikaci ze strany Provozovatele.

9.    Člen Rodinného účtu je oprávněn zaslat Provozovateli poštou na adresu jeho sídla písemnou žádost o své vynětí z jakéhokoliv Rodinného účtu bez uvedení důvodů. Je-li takovým žadatelem Správce Rodinného účtu, stává se v pořadí první Přidružený Majitel Lékové karty Správcem Rodinného účtu bez možnosti nahlížet do historie Uživatelských účtů již neaktivních členů Rodinného účtu. Provozovatel je povinen vyhovět žádosti dle tohoto odstavce do 30 pracovních dnů ode dne jejího doručení Provozovateli, který je povinen o vynětí z Rodinného účtu informovat Správce Rodinného účtu, je-li v žádosti uvedeno minimálně číslo Lékové karty Správce Rodinného účtu a identifikační údaje a číslo Lékové karty žadatele. Vynětím z Rodinného účtu nedochází k zániku členství v programu BENU PLUS, ledaže je požádáno o ukončení členství dle odst. 13. tohoto článku Všeobecných podmínek.

10.    Správce Rodinného účtu je oprávněn zaslat Provozovateli poštou na adresu jeho sídla písemnou žádost o vynětí jakéhokoliv jiného člena z Rodinného účtu, a to bez uvedení důvodů. Provozovatel vyhoví žádosti dle tohoto odstavce do 30 pracovních dnů ode dne jejího doručení Provozovateli a je povinen o vynětí z Rodinného účtu informovat Správce Rodinného účtu. Vynětím z Rodinného účtu nedochází k zániku členství v programu BENU PLUS.

11.    Nabude-li člen Rodinného účtu zletilosti, zůstává členem v Rodinném účtu, jehož byl do nabytí své zletilosti členem. Bude-li mít zájem získat svou vlastní Lékovou kartu, může o ni požádat dle těchto Všeobecných podmínek. Svůj souhlas s poskytnutím osobních údajů a se členstvím v programu BENU PLUS je oprávněn kdykoliv odvolat. Provozovatel je oprávněn po nabytí zletilosti člena Rodinného účtu vyžádat si souhlas této osoby s poskytnutím osobních údajů.

12.    Pokud Lékovou kartu Majitel Lékové karty ztratí, je v jeho zájmu neprodleně kontaktovat kteroukoliv pobočku lékáren BENU nebo Provozovatele telefonicky na telefonním čísle uvedeném na www.benu.cz.

13.    Ukončení členství v programu BENU PLUS je možné pouze písemnou formou, a to žádostí doručenou vždy spolu s Lékovou kartou osobně nebo poštou na kteroukoliv pobočku sítě lékáren BENU, případně do sídla Provozovatele. Provozovatel vyhoví žádosti dle tohoto odstavce do 30 pracovních dnů ode dne jejího doručení Provozovateli. Pokud není možné Lékovou kartu vrátit, je nutné uvést důvod (ztráta, zničení). Členství zaniká automaticky ukončením provozování programu BENU PLUS Provozovatelem, o čemž bude Provozovatel informovat na veřejnost na svých webových stránkách. Zjistí-li Provozovatel, že zákazník porušuje tyto Všeobecné podmínky, například zneužívá své členství v programu BENU PLUS, nesbírá body v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami, je Provozovatel oprávněn zrušit takovému Majiteli Lékové karty jeho členství v programu s okamžitou účinností, o čemž jej bude informovat. Tím není dotčeno právo Provozovatele uplatňovat právo na náhradu škody (majetkové i nemajetkové újmy), jakož i na vrácení bezdůvodného obohacení v plné výši.

14.    Správci Rodinného účtu nebo Přidruženému Majiteli Lékové karty v Rodinném účtu náleží v případě ukončení jeho účasti v Rodinném účtu dle odst. 9. nebo 10. tohoto článku těchto Všeobecných podmínek bez současného ukončení členství dle odst. 13 tohoto článku těchto Všeobecných podmínek body v aktuální výši na jeho Uživatelském účtu ke dni jeho vynětí (za každou 1,- Kč hodnoty nákupu (včetně DPH) bude připsán 1 bod do Uživatelského účtu).  Body není možné vyplácet v hotovosti. Body bude možné využít jejich přeměnou do slevových poukázek v síti lékáren BENU. Dojde-li k ukončení členství dle odst. 13 tohoto článku těchto Všeobecných podmínek z jakéhokoliv důvodu, zanikají všechny body nasbírané na Uživatelském účtu Majitele Lékové karty ke dni ukončení členství v programu BENU PLUS, tím není dotčeno právo na do té doby poskytnuté slevové poukázky dle čl. III. odst. 4 těchto Všeobecných podmínek.  


II.    Účel Lékové karty?

1.    Při vyzvednutí léků na předpis nebo zakoupení jiných produktů v síti lékáren BENU a současném předložení Lékové karty, bude do záznamu v rámci Uživatelského účtu u daného Majitele Lékové karty a tím do Rodinného účtu, pokud vznikl, zanesena informace o všech preparátech a jejich množství (dále jen „Lékový záznam“). Totéž platí v případě osob mladších 18-ti let zapojených do Uživatelského účtu jejich zákonného zástupce. Současně se provede vyhodnocení případných interakcí, a to s přihlédnutím k již dříve zakoupeným produktům v BENU Lékárnách, věku a pohlaví. Interakci není možné sledovat v BENU Lékárnách uvedených v příloze č. 1 těchto Všeobecných podmínek. V případě shledání interakce  bude personál kamenné pobočky sítě lékáren BENU neprodleně informovat přítomného držitele Lékové karty o rizicích. Obsahem Lékového záznamu jsou všechny vyzvednuté a zakoupené přípravky v síti lékáren BENU, a to po dobu významnou pro sledování interakcí v souladu s právními předpisy. Majitel Lékové karty by si měl však i nadále pečlivě prostudovat příbalové letáky daného produktu (léčivého přípravku) a dbát pokynů svého ošetřujícího lékaře. BENU Lékárna nezkoumá, zda držitel Lékové karty je také jejím majitelem, a proto nenese odpovědnost v situaci, kdy Lékový záznam obsahuje produkty pro různé osoby.

2.    Léková karta je vystavená na jméno svého Majitele Lékové karty a je tedy osobním klíčem k jeho Lékovému záznamu. Po jejím předložení personál lékáren BENU nezkoumá oprávněnost jejího držitele a za její správné využití, za případné zneužití odpovídá plně její majitel. Tato odpovědnost trvá bez časového omezení i v případě ukončení členství, pokud nebyla Léková karta vrácena.


III.    Jaké cenové výhody Léková karta přináší?

1.    Při každém nákupu volně prodejného sortimentu nebo léků na předpis, které nejsou nijak hrazeny z veřejného zdravotního pojištění v síti lékáren BENU, bude automaticky v Uživatelském účtu zaznamenán kredit ve formě bonusových bodů prostřednictvím při nákupu předložené Lékové karty, a to tak, že za každou 1,- Kč hodnoty nákupu (včetně DPH) bude připsán 1 bod do Uživatelského účtu (dále jen „Bodové konto“). Je-li v rámci nákupu v BENU Lékárně předložena Léková karta, která je součástí více Rodinných účtů, a neuvede-li osoba při koupi, do kterého z Rodinných účtů mají být body z Lékové karty načteny, načítají se body do toho Rodinného účtu, v němž je Majitel Lékové karty nebo nezletilé dítě nejkratší dobu.

2.    Více informací o možnosti získání bodů v případě nákupu výše uvedeného sortimentu prostřednictvím E-Shopu provozovaného Provozovatelem je k dispozici na internetových stránkách www.benu.cz, přičemž se použijí pravidla uvedená v těchto Všeobecných podmínkách.

3.    Jednotlivé body automaticky zanikají, nedojde-li v průběhu 18- ti měsíců od jejich připsání na Bodové konto (i) k jejich přeměně do slevové poukázky dle odstavce 4. tohoto článku těchto Všeobecných podmínek nebo (ii) k jejich využití jiným způsobem umožněným Provozovatelem.

4.    Neurčí-li Provozovatel jinak, připadá na každých 1000 nasbíraných bodů, tj. připsaných na Bodové konto, slevová poukázka v hodnotě 20,- Kč, neurčí-li Provozovatel vyšší hodnotu. Poukázky generuje a zasílá Provozovatel spolu s vyúčtováním bodů pravidelně, nejméně 1x ročně na své náklady Majiteli Lékové karty na doručovací adresu nebo na e-mailovou adresu uvedené v jeho Uživatelském účtu. Teprve poté vznikne nárok na uplatnění poukázky dle těchto Všeobecných podmínek. Vznikne-li Rodinný účet, dochází pro účely poskytnutí slevových poukázek dle těchto Všeobecných podmínek od 01.06.2016 ke sčítání bodů na Bodových kontech členů Rodinného účtu, tím je možné rychleji dosáhnout vyššího počtu bodů. Dne 01.06.2016 dojde pro účely poskytnutí slevové poukázky k sečtení všech bodů na Uživatelských účtech členů Rodinného účtu. Od 01.06.2016 zasílá Provozovatel v případě Rodinného účtu na své náklady poukázky spolu s vyúčtováním bodů pouze Správci Rodinného účtu na jeho doručovací adresu nebo e-mailovou adresu uvedené v jeho Uživatelském účtu. Teprve poté vznikne nárok na uplatnění poukázky dle těchto Všeobecných podmínek. Nasbírané body budou okamžikem přeměny na poukázky, tj. vygenerováním v systému Provozovatele a okamžikem zaslání dle tohoto odstavce odečteny z Uživatelského účtu, přičemž v případě Rodinného účtu budou body na jednotlivých Uživatelských účtech členů Rodinného účtu poměrně odečteny podle skutečně nasbíraných bodů jednotlivých členů.

5.    Poukázky lze na pobočkách lékáren BENU po jejich předložení nebo je-li to umožněno, pak i v rámci E-Shopu provozovaného Provozovatelem po vyplnění příslušného identifikačního kódu slevové poukázky využít k nákupu volně prodejného sortimentu (s výjimkou počáteční kojenecké výživy a s výjimkou produktů, u kterých je to nepřípustné právními předpisy) nebo léků na předpis, které nejsou nijak hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Poukázky mají povahu slevové poukázky a je nutné vyčerpat je najednou během doby jejich platnosti a za podmínek uvedených na poukázce, jinak ztrácí svou platnost. Poukázky nelze uplatnit za účelem koupě zboží v rámci podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní. Provozovatel na poukázky nevrací ani je nerozměňuje za peníze.
    
6.    V rámci nákupu v kamenných lékárnách sítě lékáren BENU není možné sbírání bodů na Bodové konto uskutečnit v lékárnách BENU uvedených v příloze č. 1 těchto Všeobecných podmínek. Jakákoliv změna seznamu lékáren BENU uvedených v příloze č. 1 těchto Všeobecných podmínek není považována za změnu těchto Všeobecných podmínek a bude sdělena na internetových stránkách www.benu.cz/lekovakarta.  

7.    Pokud dojde k nákupu zboží bez Lékové karty v kamenné BENU Lékárně, lze body na Bodové konto dočíst i zpětně, pokud budou v BENU Lékárně, v níž došlo k nákupu zboží, předložena (i) účtenka podepsána v den nákupu pracovníkem BENU Lékárny a (ii) Léková karta, a to nejpozději do 90 dnů ode dne následujícího po realizaci nákupu zboží, a pokud při nákupu bez Lékové karty sdělil zákazník jméno a příjmení za účelem následné verifikace pro připsání bodů do Bodového konta prostřednictvím Lékové karty toho, který sdělil své jméno a příjmení. Body z účtenky lze uplatnit dle tohoto odstavce pouze jednou. Body se v takovém případě považují za připsané na Bodové konto ke dni provedení nákupu.

8.    Aktuální stav Bodového konta v Uživatelském účtu nebo v Rodinném účtu, pokud vznikl, sdělí personál BENU Lékárny na vyžádání po předložení Lékové karty jejímu majiteli. Stav Bodového konta je uveden rovněž na účtence z provedeného nákupu zboží na Lékovou kartu a po přihlášení se do Uživatelského účtu. Body není možné vyplácet v hotovosti.


IV.    Co se stalo s body nasbíranými před 1. 1. 2015 a před 1. 11. 2015?

1.    Kvůli změně zákona o veřejném zdravotním pojištění již nelze body použít k úhradě doplatků za léky na předpis, které jsou částečně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. I nadále však může Majitel Lékové karty tyto body použít pro nákup volně prodejného sortimentu (vyjma počáteční kojenecké výživy a vyjma zboží, u něhož je to nepřípustné právními předpisy) nebo léků na předpis, které nejsou nijak hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. U všech bodů nasbíraných do 31.10.2015 dochází ke dni 01.11.2015 k jejich transformaci poměrem 1,- Kč nákupu = 1 bod.  Ode dne 01.06.2016 lze za všechny nasbírané body získat cenové výhody pouze dle těchto Všeobecných podmínek.

V.    Jaké další výhody může Léková karta přinést?

1.    Léková karta může přinést výhodnější ceny pro Majitele Lékových karet u určitých produktů, které mohou být Provozovatelem pravidelně obměňovány.

2.    Pro další možné akce sledujte stránky www.benu.cz. Pro Majitele Lékové karty může Provozovatel průběžně připravovat různé nabídky, díky kterým budou moci čerpat další slevy a různé benefity.

3.    Za tímto účelem je Provozovatel oprávněn zasílat Majiteli Lékové karty informace obchodního typu, pokud tyto shledá podstatnými nebo zajímavými. Informace lze zasílat poštou, formou SMS nebo na e-mail, pokud jsou tyto údaje uvedené v Žádosti k Lékové kartě nebo v Uživatelském účtu. Zasílání uvedených obchodních sdělení je umožněno kdykoliv a bezplatně odmítnout.


VI.    Jak spravujeme osobní údaje, které nám poskytnete?

1.     Spolu s podpisem listinné Žádostí k Lékové kartě nebo odesláním elektronické Žádosti k Lékové kartě uděluje žadatel (případně i za své nezletilé děti) souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů a údajů potřebných pro vedení Lékového záznamu a zasílání obchodních sdělení Provozovatele. Správcem osobních údajů je společnost BENU Česká republika a.s. Podpisem nebo elektronickým odesláním Žádosti k Lékové kartě je udělen souhlas s tím, aby Provozovatel coby Správce osobních údajů a případní zpracovatelé zpracovávali osobní údaje uvedené v  Žádosti k Lékové kartě, tj. shromažďovali, ukládali na nosiče dat, zpřístupňovali, upravovali, vyhledávali v nich, používali je, aby údaje uschovávali a likvidovali v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovány pouze pro účely účasti v programu BENU PLUS za účelem uvedeným v čl. II. těchto Všeobecných podmínek a pro marketingové účely Provozovatele a jeho partnerů v rámci franchisového systému BENU ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., a to po dobu platnosti členství v programu BENU PLUS.

2.     Souhlas se zpracováním údajů lze kdykoliv odvolat na adrese sídla Provozovatele a/nebo lze požadovat korekci, výmaz či blokování osobních údajů, jejich likvidaci, atd. i právo obrátit se v případě domnělého porušení svých práv na Úřad pro ochranu osobních údajů. Majitel Lékové karty má právo přístupu ke všem údajům o své osobě. Informace o těchto údajích mu Provozovatel poskytne kdykoliv na základě písemné žádosti doručené poštou do sídla Provozovatele.

3.     Osobní údaje jsou ukládány v bezpečné databázi. Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Provozovatel garantuje bezpečnost poskytnutých dat.


VII.    Závěrečná ustanovení

1.    Jednotlivé slevy a akce nelze sčítat. Vždy se automaticky poskytne ta nejvýhodnější nabídka. Na poskytnutí slevy ani jiné výhody dle těchto Všeobecných podmínek neexistuje právní nárok a rozhoduje o ní Provozovatel nebo jednotlivá BENU Lékárna dle svého uvážení.

2.    Lékovou kartu mohou získat všichni zákazníci lékáren BENU za splnění podmínek v článku I. odst. 1 těchto Všeobecných podmínek.

3.    Tyto Všeobecné podmínky jsou platné dnem jejich vydání a účinné ode dne 01.11.2015, kdy současně pozbývají platnost všechna předchozí pravidla k Lékové kartě. Provozovatel si vyhrazuje právo změny těchto Všeobecných podmínek, která bude platná pro všechny stávající i nové Majitele Lékové karty. Změna Všeobecných podmínek se oznamuje na webových stránkách www.benu.cz s měsíčním předstihem.

4.    Jakékoliv odkazy v reklamních a propagačních materiálech na podmínky Lékové karty se považují za odkaz na platné Všeobecné podmínky.


V Praze dne 1.11.2015                     BENU Česká republika a.s.

Naše lékárny

PřihlásitKošík

Nákupní košík je prázdný.