PRAVIDLA SOUTĚŽE FACEBOOK

LOGO BENU PODMÍNKY SOUTĚŽE O DÁRKOVÝ BALÍČEK LIVSANE INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PODMÍNKY SOUTĚŽE

 1. Definice
  1.1 Pořadatelem soutěže je BENU Česká republika s.r.o., se sídlem K pérovně 945/7, 102 00 Praha, Hostivař, IČO: 49621173, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp.zn. C 318084, jakožto provozovatel sítě BENU lékáren a stránky „BENU Lékárna“ na sociální síti Facebook.
  1.2 Facebook je sociální síť Facebook provozovaná společností Facebook Ireland Ltd.
  1.3 Stránka pořadatele na Facebooku je stránka „BENU Lékárna“ na Facebooku.
  1.4 Účastníkem soutěže - soutěžícím může být každý registrovaný uživatel Facebooku starší 18 let s doručovací adresou v České republice, který má po celou dobu konání soutěže aktivní profil na Facebooku, a který splní soutěžní úkol a další podmínky soutěže.
  1.5 Soutěžní úkol: soutěžící se do soutěže zapojí tak, že k příspěvku pořadatele ve znění: „Postavte sněhuláka, pošlete nám jeho fotku se jménem a vyhrajte dárkový balíček od Livsane!“ uveřejněnému na stránce pořadatele na Facebooku (dále jen „soutěžní příspěvek“), vloží komentář obsahující jím pořízenou fotografií sněhuláka a sdělující jeho jméno (dále jen „příspěvek soutěžícího“ nebo jen „příspěvek do soutěže“). Soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze jednou a k soutěžnímu příspěvku poskytnutý příspěvek soutěžícího již nesmí být dodatečně upravován. Výhercem (soutěže) bude soutěžící, jehož příspěvek do soutěže vyhodnotí odborná porota ustanovená pořadatelem jako nejlepší. V rámci této soutěže vybere odborná porota pořadatele 3 výherce, z nichž každý obdrží 1 výherní cenu.
   
 2. Doba konání soutěže
  2.1 Tato soutěž o dárkový balíček Livsane probíhá od 16.02.2021 12:00 hod do 21.02.2021 23:59 hod.
  2.2 Pořadatel informuje výherce o jeho výhře v soutěži nejpozději do 10 dní od skončení soutěže, a to prostřednictvím soukromé zprávy. Výherce (název profilu výherce na Facebooku) je pořadatel oprávněn po skončení soutěže zveřejnit na stránce pořadatele na Facebooku.
   
 3. Obecné podmínky soutěže
  3.1 Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s těmito soutěžními podmínkami. Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze jednou. Pro svoji účast v soutěži musí soutěžící splnit soutěžní úkol – tedy v souladu s těmito podmínkami poskytnout příspěvek do soutěže.
  3.2 Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci a spolupracovníci pořadatele nebo jakékoliv společnosti patřící do koncernu pořadatele, a to včetně jejich rodinných příslušníků.
  3.3 Soutěž není pořádána, sponzorována či spravována provozovatelem Facebooku - společností Facebook Ireland Ltd. Uvedené společnosti nevznikají ze soutěže žádné závazky ani ve vztahu k pořadateli, ani k soutěžícím.
   
 4. Výherní cena a její předání
  4.1 Výherní cenou v této soutěži je dárkový balíček v hodnotě přibližně 350,- Kč obsahující následující produkty značky Livsane:
  - A-Z Multivitamin komplex tablety 60 ks;
  - Vitamin B Komplex tablety 60 ks
  - Vitamin C + Zinek vysoká dávka tablety 60 ks;
  - Šumivé tablety Vitamin C 1000mg vys. dávka 20 ks.

  Celkový počet udílených výherních cen bude 3 ks. Výherní cenu lze zaslat pouze na adresu v České republice.
  4.2 Výherci soutěže budou o výhře informováni nejpozději do 10 dní od skončení soutěže, a to soukromou zprávou zaslanou přes Facebook a budou vyzváni k poskytnutí kontaktních údajů pro zaslání výherní ceny – tj. jména, příjmení a kontaktní adresy.
  4.3 V případě, že některý výherce na výzvu pořadatele ke sdělení údajů pro předání výherní ceny nereaguje nebo požadované informace nesdělí ani do 5 pracovních dnů ode dne vyzvání pořadatelem nebo si v případě, že si některý výherce zaslanou výherní cenu nevyzvedne a zásilka s výherní cenou se vrátí pořadateli, vyhrazuje si pořadatel právo, dle svého uvážení si výherní cenu ponechat nebo v souladu se soutěžními podmínkami určit náhradního výherce.
   
 5. Práva a povinnosti pořadatele
  5.1 Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv přerušit, zkrátit, prodloužit nebo ukončit, či změnit její pravidla, a to ze závažných důvodů nebo z důvodu vyšší moci.
  5.2 Pořadatel si vyhrazuje právo vymazat příspěvek soutěžícího, pokud by zobrazoval obsah zakázaný podmínkami Facebooku či porušující jakkoliv právní předpisy, práva duševního vlastnictví nebo dobré mravy.
  5.3 Pořadatel soutěže neodpovídá za doručení výherní ceny, uvedení jakkoliv nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), či za jakékoliv technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže.
  5.4 Pořadatel neodpovídá za to, že si výherce nepřečte zprávu nebo email o oznámení o výhře nebo pokud výherce odpověděl pořadateli prostřednictvím soukromé zprávy.
  5.5 Při oprávněném podezření pořadatele na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen.
  5.6 Nárok na účast v soutěži či na udělení výherní ceny nelze vymáhat soudní cestou.
  5.7 Výhry ze soutěže nelze vyplatit v hotovosti či jiným náhradním plněním na žádost výherce.
  5.8 Vyobrazení výherní ceny na marketingových materiálech pořadatele je pouze ilustrativní.
  5.9 Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu či poškození výherní ceny při její přepravě k výherci, ani za škody, které může výhra či odměna výherci způsobit, případně dalším osobám, které výherní cenu využijí nebo použijí.
   
 6. Závěrečná ustanovení
  6.1 V případě rozporu ustanovení těchto soutěžních podmínek a propagačních materiálů týkajících se soutěže, nejasností týkajících se výkladu soutěžních podmínek nebo propagačních materiálů, se budou aplikovat přednostně příslušná ustanovení těchto soutěžních podmínek.
  6.2 Tyto soutěžní podmínky jsou uveřejněny také na http://bit.ly/BENU_soutezni_podminky
   

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – SOUTĚŽ O DÁRKOVÝ BALÍČEK LIVSANE

Na tomto místě naleznete informace o zpracování osobních údajů soutěžících v rámci této soutěže o dárkový balíček Livsane probíhající od 16.02.2021 12:00 hod. do 21.02.2021 23:59 hod. pořádané pořadatelem na jeho stránce „BENU Lékárna“ na Facebooku (dále jen „soutěž“).

 1. Správce osobních údajů
  Správcem Vašich osobních údajů v rámci soutěže je společnost BENU Česká republika s.r.o., sídlem K pérovně 945/7, 102 00 Praha, Hostivař, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp.zn. C 318084, IČO: 49621173 (dále jako „BENU“). Soutěž není přímo pořádána, sponzorována či spravována provozovatelem Facebooku – společností Facebook Ireland Ltd., či některou jinou společností v rámci koncernu Facebook (tyto společnosti dále souhrnně jako „společnost Facebook“). Zpracování osobních údajů pro účely soutěže provádí rovněž BENU.

  Společnost Facebook je však obecně správcem osobních údajů všech uživatelů a návštěvníků Facebooku zpracovávaných obecně při provozování této sociální sítě a také dalších produktů společnosti Facebook. Pro více informací viz příslušné stránky Facebooku týkající se ochrany soukromí a cookies: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

  Upozorňujeme také, že při správě stránky BENU na Facebooku se BENU spolu se společností Facebook mohou stát společnými správci Vašich osobních údajů, a to s ohledem na to, že sociální síť poskytuje pořadateli při provozu stránky i zde tzv. přehledy stránek, což jsou souhrnná data o tom, jak lidé komunikují se stránkou pořadatele. Hlavní odpovědnost za zpracování dat z těchto přehledů nese společnost Facebook. Pro funkčnost a zpracování dat používá Facebook malé datové soubory – cookies, které se automaticky ukládají do Vašeho počítače, pokud toto nezakážete přímo prostřednictvím nastavení Vašeho prohlížeče. Více informací naleznete zde: https://www.facebook.com/policies/cookies/.
   
 2. Rozsah, účel a doba zpracování osobních údajů
  Rádi bychom Vás informovali, že v rámci uvedené soutěže bude BENU zpracovávat v souladu s právními předpisy osobní údaje soutěžících pro účely jejich účasti v soutěži v rozsahu označení stránky soutěžícího na Facebooku. Pro účely předání (zaslání) výherní ceny pak BENU zpracovává jméno, příjmení a kontaktní adresu, o jejichž sdělení resp., o jejichž potvrzení bude soutěžící požádán v případě, stane-li se výhercem. V souvislosti se soutěží již BENU žádné další údaje nezpracovává. Účast v soutěži je dobrovolná, nicméně bez poskytnutí výše uvedených údajů nutných pro účast soutěžících v soutěži se ji není možné účastnit. Bez uvedení resp. potvrzení jména, příjmení a zejména kontaktní adresy soutěžícího pak není možné předat (zaslat) výherní cenu (vyžaduje-li výherce zaslání výherní ceny poštovní přepravou). Osobní údaje jsou zpracovávány na základě soutěžních podmínek BENU (titulem je smlouva mezi soutěžícím a BENU) za účelem pořádání soutěže, určení výherce a poté i udělení výherní ceny výherci). Osobní údaje soutěžících jsou zpracovávány nejdéle do 3 měsíců od skončení soutěže. Poté budou nenávratně vymazány. Jiné údaje již zpracovávány nebudou.
   
 3. Způsob zpracování osobních údajů, zpracovatelé a příjemci osobních údajů
  Přístup k osobním údajům je umožněn jen pověřeným pracovníkům BENU, a to pouze pomocí schválených přístupů. Osobní údaje budou zpracovávány pouze manuálně v elektronické podobě. Osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného rozhodování ani profilování ze strany BENU. Uvedené se nedotýká zpracování osobních údajů samostatně ze strany Facebooku.
   
 4. Vaše práva subjektu osobních údajů
  Pro případ, že budete chtít uplatnit svá zákonná práva ohledně osobních údajů, může kontaktovat Pověřence pro ochranu osobních údajů na emailovou adresu DPO@benu.cz nebo přímo BENU na adresu sídla uvedenou v bodě 1. této informace.

  Soutěžící má jako subjekt osobních údajů právo na informace o zpracování svých osobních údajů, právo požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz (zejména nesprávných, neúplných a neaktuálních osobních údajů) a právo na vysvětlení od BENU týkající se zpracování jejích osobních údajů, pokud tato zjistí nebo se domnívá, že zpracování je prováděno v rozporu s ochranou jejího soukromého a osobního života nebo v rozporu s platnými právními předpisy a právo požadovat odstranění takto vzniklého stavu a zajištění nápravy.

  Soutěžící dále může požadovat omezení zpracování, odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, byl-li udělen, nebo vznést námitku proti zpracování údajů (pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu). Soutěžící má zejména právo, kdykoliv požádat o smazání záznamů o její účasti v soutěži, resp. o jejím splnění soutěžního úkolu.

  Soutěžící má také právo na přenositelnost osobních údajů k jinému správci, pokud to připouští právní úprava a je to technicky možné, a má právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

  Další informace o ochraně osobní údajů v BENU můžete nalézt na https://www.benu.cz/ochrana-osobnich-udaju.

  V Praze dne 15.02.2021
Zavřít

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Více informací

Naše lékárny

PřihlásitKošík

Nákupní košík je prázdný.

Kontaktní formulář