PRAVIDLA SOUTĚŽE FACEBOOK

 

Podmínky soutěže o balíček s produkty značky CANPOL BABIES

Informace o zpracování osobních údajů

 

PODMÍNKY SOUTĚŽE

 

Definice

Pořadatelem soutěže je BENU Česká republika s.r.o., se sídlem K pérovně 945/7, 102 00 Praha, Hostivař, IČO: 49621173, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp.zn. C 318084, jakožto provozovatel sítě BENU lékáren a stránky „BENU Lékárna“ na sociální síti Facebook,, jakož i stránky „Benu lékárna“ na sociální síti Instagram.

Facebook je sociální síť Facebook provozovaná společností Facebook Ireland Ltd.

Instagram je sociální síť Instagram provozovaná společností Facebook Inc.

Stránka pořadatele na Facebooku je stránka „BENU Lékárna“ na Facebooku.

Stránka pořadatele na Instagramu je stránka „Benu lékárna“ na Instagramu.

Účastnicí soutěže - soutěžící může být každá registrovaná uživatelka Facebooku nebo Instagramu starší 18 let s doručovací adresou v České republice, která má po celou dobu konání soutěže aktivní profil na Facebooku nebo Instagramu, a která splní další podmínky soutěže.  

Soutěžní úkol: soutěžící se do soutěže zapojí tak, že odpoví na obě soutěžní otázky uvedené v příspěvku pořadatele uveřejněném na stránce pořadatele (dále jen „soutěžní příspěvek“), a to vložením komentáře s odpovědí k soutěžnímu příspěvku. Soutěžící již nesmí svoji odpověď dodatečně upravovat.

Soutěžní otázka zní: „Proč chci vyhrát balíček s produkty značky Canpol babies? Co pro mě znamená mateřství?“. Výherkyní soutěže bude ta soutěžící, jejíž odpověď k soutěžnímu příspěvku vyhodnotí odborná porota pořadatele jako nejlepší. V rámci této soutěže vybere odborná porota pořadatele 1 výherkyni, která obdrží 1 výherní cenu.

 

1. Doba konání soutěže

Soutěž Canpol babies probíhá od 27.10.2020 12:00 hod do 1.2020 23:59 hod.

Pořadatel informuje výherkyni o její výhře v soutěži nejpozději do 10 dní od skončení soutěže, a to prostřednictvím soukromé zprávy. Výherkyni (název profilu výherkyně na Facebooku nebo Instagramu) je pořadatel oprávněn po skončení soutěže zveřejnit na stránce pořadatele na Facebooku nebo stránce pořadatele na Instagramu.

               

2. Obecné podmínky soutěže

Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s těmito soutěžními podmínkami. Každá soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze jednou (pro zamezení jakýchkoliv pochybností pořadatel uvádí, že soutěžící nemůže současně splnit soutěžní úkol prostřednictvím Facebooku i Instagramu). Pro svoji účast v soutěži musí soutěžící splnit soutěžní úkol.

Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci a spolupracovníci pořadatele nebo jakékoliv společnosti patřící do koncernu pořadatele, a to včetně jejich rodinných příslušníků.

Soutěž není pořádána, sponzorována či spravována provozovateli Facebooku a Instagramu - společnostmi Facebook Ireland Ltd. a Facebook Inc. Uvedené společnosti nevznikají ze soutěže žádné závazky ani ve vztahu k pořadateli, ani k soutěžícím.

 

3. Výherní cena a její předání

Výherní cenou v této soutěži je dárkový balíček v hodnotě přibližně 1.100,- Kč obsahující následující produkty značky Canpol babies:

 

ruční odsávačka mateřského mléka;

vložky do podprsenky;

chrániče prsních bradavek;

sáčky k uchovávání mateřského mléka;

zásobníky s víčkem na uchovávání mléka či pokrmu;

taška do porodnice.

 

Celkový počet udílených výherních cen bude 1 ks. Výherní cenu lze zaslat pouze na adresu v České republice.  

 

Výherkyně soutěže bude o výhře informována nejpozději do 10 dní od skončení soutěže, a to soukromou zprávou zaslanou přes Facebook nebo Instagram (v závislosti na tom, zda výherkyně soutěžní úkol splnila na stránce pořadatele na Facebooku nebo na stránce pořadatele na Instagramu) a bude vyzvána k poskytnutí kontaktních údajů pro zaslání výherní ceny – tj. jména, příjmení a kontaktní adresy.

V případě, že výherkyně na výzvu pořadatele ke sdělení údajů pro předání výherní ceny nereaguje nebo požadované informace nesdělí ani do 5 pracovních dnů ode dne vyzvání pořadatelem nebo si výherkyně zaslanou výherní cenu nevyzvedne a zásilka s výherní cenou se vrátí pořadateli, vyhrazuje si pořadatel právo dle svého uvážení si výherní cenu ponechat nebo v souladu se soutěžními podmínkami určit náhradní výherkyni.

 

4. Práva a povinnosti pořadatele

Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv přerušit, zkrátit, prodloužit nebo ukončit, či změnit její pravidla, a to ze závažných důvodů nebo z důvodu vyšší moci.

Pořadatel si vyhrazuje právo vymazat soutěžní fotografii, pokud by zobrazovala obsah zakázaný podmínkami Facebooku či Instagramu či porušující jakkoliv právní předpisy, práva duševního vlastnictví nebo dobré mravy.

Pořadatel soutěže neodpovídá za doručení výherní ceny, uvedení jakkoliv nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), či za jakékoliv technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže.

Pořadatel neodpovídá za to, že si výherkyně nepřečte zprávu nebo email o oznámení o výhře nebo pokud výherce odpověděl pořadateli prostřednictvím soukromé zprávy.

Při oprávněném podezření pořadatele na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžící či jiné osoby, která soutěžící napomohla či mohla napomoci k výhře nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučena.

Nárok na účast v soutěži či na udělení výherní ceny nelze vymáhat soudní cestou.

Výhry ze soutěže nelze vyplatit v hotovosti či jiným náhradním plněním na žádost výherkyně.

Vyobrazení výherní ceny na marketingových materiálech pořadatele je pouze ilustrativní.

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu či poškození výherní ceny při její přepravě k výherkyni, škody, které může výhra či odměna výherkyni způsobit, případně dalším osobám, které výherní cenu využijí nebo použijí.

 

5. Závěrečná ustanovení

V případě rozporu ustanovení těchto soutěžních podmínek a propagačních materiálů týkajících se soutěže, nejasností týkajících se výkladu soutěžních podmínek nebo propagačních materiálů, se budou aplikovat přednostně příslušná ustanovení těchto soutěžních podmínek.

             Tyto soutěžní podmínky jsou uveřejněny také na http://bit.ly/BENU_soutezni_podminky

 

Informace o zpracování osobních údajů – SOUTĚŽ CANPOL BABIES

 

Na tomto místě naleznete informace o zpracování osobních údajů soutěžících v rámci soutěže Canpol babies probíhající od 01.10.2020 12:00 hod. do 08.10.2020 23:59 hod. pořádané pořadatelem na jeho stránce „BENU Lékárna“ na Facebooku a na jeho stránce „Benu lékárna“ na Instagramu (dále jen „soutěž“).

 

    1.  Správce osobních údajů

 

Správcem Vašich osobních údajů v rámci soutěže je společnost BENU Česká republika s.r.o., sídlem K pérovně 945/7, 102 00 Praha, Hostivař, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp.zn. C 318084, IČO: 49621173 (dále jako „BENU“). Soutěž není přímo pořádána, sponzorována či spravována provozovateli Instagramu a Facebooku – společností Facebook Inc., respektive Facebook Ireland Ltd., či některou jinou společností v rámci koncernu Facebook (tyto společnosti dále souhrnně jako „společnost Facebook“). Zpracování osobních údajů pro účely soutěže provádí rovněž BENU.

 

Společnost Facebook je však obecně správcem osobních údajů všech uživatelů a návštěvníků Instagramu a Facebooku zpracovávaných obecně při provozování této sociální sítě a také dalších produktů společnosti Facebook. Pro více informací viz příslušné stránky Instagramu týkající se používání osobních údajů: https://help.instagram.com/519522125107875 a nebo příslušné stránky Facebooku týkající se ochrany soukromí a cookies: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Instagram poskytuje BENU při provozu stránky na této sociální síti souhrnné přehledy a statistiky, což jsou souhrnná data o tom, jak lidé komunikují se stránkou BENU na Instagramu (například jde o informace o počtu osob či profilů, které zobrazily, okomentovaly nebo reagovaly na příspěvky BENU, souhrnné anonymizované demografické údaje – např. věk, město, pohlaví takových osob). Hlavní odpovědnost za zpracování dat z těchto přehledů nese společnost Facebook.

 

Pro funkčnost a zpracování dat při provozu Instagramu používá společnost Facebook malé datové soubory – cookies, které se automaticky ukládají do Vašeho počítače, pokud toto nezakážete přímo prostřednictvím nastavení Vašeho prohlížeče. Více informací naleznete zde: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig a zde: https://www.facebook.com/policies/cookies/.

 

Upozorňujeme také, že při správě stránky BENU na Facebooku se BENU spolu se společností Facebook mohou stát společnými správci Vašich osobních údajů, a to s ohledem na to, že sociální síť poskytuje pořadateli při provozu stránky i zde tzv. přehledy stránek, což jsou souhrnná data o tom, jak lidé komunikují se stránkou pořadatele. Hlavní odpovědnost za zpracování dat z těchto přehledů nese společnost Facebook. Pro funkčnost a zpracování dat používá Facebook malé datové soubory – cookies, které se automaticky ukládají do Vašeho počítače, pokud toto nezakážete přímo prostřednictvím nastavení Vašeho prohlížeče. Více informací naleznete zde: https://www.facebook.com/policies/cookies/.

 

   2. Rozsah, účel a doba zpracování osobních údajů

 

Rádi bychom Vás informovali, že v rámci uvedené soutěže bude BENU zpracovávat v souladu s právními předpisy osobní údaje soutěžících pro účely jejich účasti v soutěži v rozsahu označení stránky soutěžící na Instagramu (splnila-li soutěžní úkol na stránce BENU na Instagramu) nebo označení stránky soutěžící na Facebooku (splnila-li soutěžní úkol na stránce BENU na Facebooku). Pro účely předání (zaslání) výherní ceny pak BENU zpracovává jméno, příjmení a kontaktní adresu, o jejichž sdělení resp., o jejichž potvrzení bude soutěžící požádána v případě, stane-li se výherkyní. V souvislosti se soutěží již BENU žádné další údaje nezpracovává.

 

Účast v soutěži je dobrovolná, nicméně bez poskytnutí výše uvedených údajů nutných pro účast soutěžících v soutěži se ji není možné účastnit. Bez uvedení resp. potvrzení jména, příjmení a zejména kontaktní adresy soutěžící pak není možné předat (zaslat) výherní cenu (vyžaduje-li výherkyně zaslání výherní ceny poštovní přepravou).

 

Osobní údaje jsou zpracovávány na základě soutěžních podmínek BENU (titulem je smlouva mezi soutěžící a BENU) za účelem pořádání soutěže, určení výherkyně a poté i udělení výherní ceny výherkyni). Osobní údaje soutěžících jsou zpracovávány nejdéle do 3 měsíců od skončení soutěže. Poté budou nenávratně vymazány. Jiné údaje již zpracovávány nebudou.

 

  3. Způsob zpracování osobních údajů, zpracovatelé a příjemci osobních údajů

 

Přístup k osobním údajům je umožněn jen pověřeným pracovníkům BENU, a to pouze pomocí schválených přístupů. Osobní údaje budou zpracovávány pouze manuálně v elektronické podobě. Osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného rozhodování ani profilování ze strany BENU. Uvedené se nedotýká zpracování osobních údajů samostatně ze strany příslušné sociální sítě (Facebook nebo Instagram). 

 

   4. Vaše práva subjektu osobních údajů

 

Pro případ, že budete chtít uplatnit svá zákonná práva ohledně osobních údajů, může kontaktovat Pověřence pro ochranu osobních údajů na emailovou adresu DPO@benu.cz nebo přímo BENU na adresu sídla uvedenou v bodě 1. této informace.

 

Soutěžící má jako subjekt osobních údajů právo na informace o zpracování svých osobních údajů, právo požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz (zejména nesprávných, neúplných a neaktuálních osobních údajů) a právo na vysvětlení od BENU týkající se zpracování jejích osobních údajů, pokud tato zjistí nebo se domnívá, že zpracování je prováděno v rozporu s ochranou jejího soukromého a osobního života nebo v rozporu s platnými právními předpisy a právo požadovat odstranění takto vzniklého stavu a zajištění nápravy.

 

Soutěžící dále může požadovat omezení zpracování, odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, byl-li udělen, nebo vznést námitku proti zpracování údajů (pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu). Soutěžící má zejména právo, kdykoliv požádat o smazání záznamů o její účasti v soutěži, resp. o jejím splnění soutěžního úkolu.

 

Soutěžící má také právo na přenositelnost osobních údajů k jinému správci, pokud to připouští právní úprava a je to technicky možné, a má právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

Další informace o ochraně osobní údajů v BENU můžete nalézt na https://www.benu.cz/ochrana-osobnich-udaju.

 

     V Praze dne 26. 10. 2020

Menu

Zavřít

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Více informací

Naše lékárny

PřihlásitKošík

Nákupní košík je prázdný.