OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATNÉ DO 14. 11. 2018

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky

vztahující se k zásilkovému výdeji zboží prostřednictvím internetového obchodu

 

 

vydané obchodní společnosti BENU Česká republika a.s.

se sídlem K pérovně 947/5, Praha 10- Hostivař, IČ: 496 21 173,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 1047

(dále jen „BENU Česká republika a.s.“)

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy najdete zde

Formulář pro uplatnění práv z vad najdete zde

Obchodní podmínky platné od 7.9.2015 najdete zde

 

I.

Úvodní ustanovení

 

1.    Předmět obchodních podmínek: Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) byly vydány v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „o.z.“) obchodní společností BENU Česká republika a.s. coby provozovatelem internetového obchodu  umístěného na webové stránce www.benu.cz (dále jen  „E-shop“ nebo „internetový obchod“) a upravují vzájemné smluvní vztahy při prodeji zboží prostřednictvím internetového obchodu (dále jen „zboží“) vznikající na základě kupní smlouvy uzavřené mezi společností BENU Česká republika a.s. (dále také jen „prodávající“) a druhou smluvní stranou coby příjemcem zboží (dále jen „kupující“). Tyto obchodní podmínky se uzavřením kupní smlouvy stávají její nedílnou součástí. Kupní smlouva je realizována prostřednictvím elektronické objednávky kupujícího, v níž dojde k akceptaci obchodních podmínek prodávajícího. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.benu.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

2.    Oprávnění k prodeji zboží: Prodávající je mimo jiné provozovatelem lékáren a držitelem živnostenského oprávnění k provozování volné živnosti dle zákona č. 455/1991 Sb., živnostenského zákona, přičemž výdej léčivých přípravků zásilkovým způsobem ohlásil dne 27.08.2015 Státnímu úřadu pro kontrolu léčiv se sídlem Šrobárova 48, 100 41 Praha 10.

3.    Kupující/spotřebitel: Kupujícím může být fyzická či právnická osoba, která nenakupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a to vždy s doručovací adresou na území České republiky. Spotřebitelem se pak rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

4.    Rozhodný jazyk a rozhodné právo: Právní vztahy a případné spory vznikající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím se řídí českým právem. Smluvním jazykem je jazyk český. Případné spory jsou řešeny soudy České republiky s místní příslušností dle sídla prodávajícího. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

5.    Zboží nabízené v internetovém obchodu: Internetový obchod obsahuje přehled zboží určeného prodávajícím k prodeji zásilkovým způsobem v rámci jeho podnikatelské činnosti, jedná se například o léčivé přípravky, zdravotnické prostředky, potravinové doplňky, kosmetiku, atd. Z léčivých přípravků mohou být předmětem zásilkového výdeje v internetovém obchodu pouze léčivé přípravky registrované podle § 25 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., zákon o léčivech, ve znění pozdějších předpisů, jejichž výdej podle rozhodnutí o registraci není vázán na lékařský předpis (dále jen „léčiva“). Seznam zboží v internetovém obchodu se může lišit od zboží nabízeného v kamenných prodejnách lékáren řetězce BENU. Prostřednictvím internetového obchodu není možné zakoupit léčivé přípravky, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis, léčivé přípravky obsahující návykové látky ani léčivé přípravky, které mohou být vydávány bez lékařského předpisu s omezením. Zboží je možné doručit pouze na území České republiky.

6.    Kupní cena zboží a další náklady:  U každého jednotlivého zboží jsou v internetovém obchodu vždy uvedeny název a kupní cena včetně daně z přidané hodnoty. Kupní cena je považována za cenu smluvní. V internetovém obchodu jsou u jednotlivého zboží dále uvedeny zejména následující údaje:

(i)    specifikace zboží a vyobrazení zboží (fotografie),

(ii)    informace o nákladech za dopravu a balné zboží v případě doručování na území České republiky (dále jen „poštovné“) a případně poplatky za výběr způsobu platby kupní ceny zboží. Poštovné není účtováno v případně osobního odběru zboží na odběrném místě a v případě dopravy zboží u jednorázového nákupu zboží v minimální hodnotě 1.499,-  Kč vč. DPH,

(iii)    povinné informace dle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů, pokud se jedná o léčiva,

(iv)    předpokládané termíny dodání zboží dle zvoleného způsobu dodání zboží,

(v)    další.

Kupující souhlasí, že vyobrazení, fotografie u zboží včetně textu uvedeného u zboží mají pouze ilustrační charakter a nemusí zcela odpovídat skutečnosti, a to vzhledem k neustálým změnám obalů ze strany výrobců není prodávající schopen garantovat stejný vzhled obalů objednaných produktů v okamžiku prodeje. Rozhodující u léčiv je text uvedený v příbalovém letáku.

7.    Kontaktní údaje prodávajícího: BENU Česká republika a.s.

adresa: K pérovně 945/7, Praha 10 - Hostivař, 102 00

tel.: 296 808 606

II.

Objednávka zboží

Uzavření kupní smlouvy

1.    Povinností prodávajícího je (i) dodat kupujícímu v internetovém obchodu objednané zboží řádně a včas ve sjednaném místě plnění (v odběrném místě - BENU lékárně nebo na jiném místě zvoleném kupujícím), (ii) předat kupujícímu doklady, které se vztahují ke zboží, (iii) umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží.

2.    Povinností kupujícího je objednané zboží řádně převzít a včas za něj zaplatit kupní cenu dle podmínek předem sjednaných.

3.    Kupující objednává zboží prostřednictvím internetového formuláře umístěného na internetových stránkách kupujícího www.benu.cz/eshop (dále jen „objednávka“).

4.    Kupní smlouva je mezi kupujícím a prodávajícím uzavřena okamžikem odeslání objednávky kupujícím. Bližší náležitosti formuláře objednávky jsou uvedeny na internetových stránkách prodávajícího www.benu.cz. Objednávka je považována za platnou, jsou – li v ní vyplněny veškeré formulářem předepsané povinné údaje a náležitosti. Informace o jednotlivých technických krocích při vyplnění objednávky jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodu prodávajícího a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávku zkontrolovat a případně opravit. Odesláním objednávky (klikem na tlačítko“Odeslat objednávku“) potvrzuje kupující správnost údajů. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a jejich správnost si nijak neověřuje u třetích osob.

5.    Prodávající potvrdí přijetí objednávky kupujícího elektronickou poštou na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce nebo v uživatelském účtu, a to nejpozději do následujícího pracovního dne po odeslání objednávky kupujícím.

6.    Prodávající je oprávněn v návaznosti na druh objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, náklady na dopravu) dle svého uvážení ověřit objednávku u kupujícího, a to na e-mailové adrese nebo na telefonním čísle uvedeném v objednávce a kupující je povinen objednávku verifikovat. V opačném případě bude objednávka považována za neuskutečněnou a nepřihlíží se k ní.

7.    Kupující souhlasí s tím, že je objednávka učiněna komunikačními prostředky na dálku. Za případné chyby při přenosu dat ani za jakékoliv náklady kupujícího související s využitím komunikačních prostředků na dálku nenese prodávající žádnou odpovědnost. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

8.    Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována pouze za účelem jejího úspěšného splnění, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a není přístupná třetím stranám. Kupní smlouva je uzavřena a archivována v elektronické podobě. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodnímu podmínkami, že s nimi bezvýhradně souhlasí ve znění platném v době odeslání objednávky prodávajícímu, akceptuje je a bude je dodržovat. Tyto obchodní podmínky platí pro kupujícího a prodávajícího ve znění platném v den realizace (odeslání) objednávky kupujícím, není-li sjednáno jinak. Totéž platí v případě výše kupní ceny včetně souvisejících nákladů uvedených v internetovém obchodu. Nabídka prodeje zboží včetně jeho ceny zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodu.

9.    Kupující bere na vědomí, že veškeré nabídky prodeje zboží umístěné v internetovém obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží, i když je mu objednávka kupujícího doručena. Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku v souladu se zákonem č. 378/2007 Sb., zákon o léčivech, ve znění pozdějších předpisů o léčivech mimo jiné v případě podezření ze zneužití dodávaného zboží.

10.    Objedná-li kupující zboží, které již prodávající neprodává nebo zjistí-li prodávající, že objednané zboží nebude možné doručit ve lhůtě původně avizované, zavazuje se prodávající neprodleně informovat kupujícího na e-mailovou adresu nebo telefonický kontakt uvedený v objednávce nebo v uživatelském účtu a domluvit se s ním na dalším postupu. Pokud nedojde k dohodě, považuje se původní objednávka co do části předmětného zboží za neuskutečněnou a nepřihlíží se k ní.

11.    Prodávající v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3) o.z. vylučuje přijetí objednávky s následným dodatkem nebo odchylkou provedenou ze strany kupujícího. Navržení změn, dodatků či odchylek kupujícím vůči potvrzené objednávce prodávajícího považuje prodávající toliko za podnět k dalšímu jednání o obsahu kupní smlouvy. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za případné neuzavření kupní smlouvy ve smyslu změn kupujícího.

12.    Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku kupujícího v případě zjevné chyby týkající se ceny, popisu anebo obrázku výrobku v katalogu výrobků uvedeném v internetovém obchodu anebo v případě zjevně mylné informace, a to v jakékoliv fázi vyřízení objednávky.

13.    Kupující se může v rámci internetového obchodu registrovat, čímž mu vznikne uživatelský účet, z něhož může objednávat zboží (dále také jen „uživatelský účet“). V rámci registrace /nebo přístupu do uživatelského účtu uvede kupující svou e-mailovou adresu a heslo. Údaje uvedené o kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující povinen aktualizovat. V uživatelském účtu je kupující oprávněn sledovat aktuální stav své objednávky.

14.    V případě jakýchkoliv rozporů mezi obchodními podmínkami a kupní smlouvou uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím má přednost znění kupní smlouvy.

III.

Platební podmínky, fakturace, splatnost kupní ceny

1.     Při konkrétní koupi zboží vybere kupující v procesu objednávky způsob úhrady kupní ceny a případných dalších nákladů (např. poštovné). Cenu za zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a)    v hotovosti v případě osobního odběru zboží v odběrných místech prodávajícího – v BENU lékárně (dále také jen „odběrné místo“). Na některých odběrných místech je možné uhradit kupní cenu bezhotovostně platební kartou,

b)   v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce, je-li sjednána přeprava u oprávněného přepravce (hotovost přebírá přepravce). V případě přepravy PPL je zpravidla možné hradit kupní cenu bezhotovostně platební kartou,

c)    předem bezhotovostním převodem na bankovní účet, který prodávající sdělí kupujícímu v rámci procesu vyřizování objednávky spolu s variabilním symbolem (v potvrzení objednávky dle čl. II. odst. 5).

2.    Podrobné platební podmínky jsou dostupné v rámci internetového obchodu v sekci „Doprava a platba“ a tvoří nedílnou součást obchodních podmínek.

3.    Je-li sjednána úhrada kupní ceny zboží a nákladů spojených s dodáním zboží před dodáním zboží, obdrží kupující elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce nebo v uživatelském účtu potvrzení o úhradě kupní ceny.

4.    Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy daňový doklad – fakturu. Faktura obsahuje zejména označení prodávajícího a kupujícího, specifikaci druhu a počtu kusů zboží, datum vystavení faktury, výši kupní ceny, DPH, datum splatnosti kupní ceny, číslo účtu prodávajícího a variabilní symbol, výši ceny za přepravu, je-li sjednána a další náklady.

5.    Není-li v kupní smlouvě sjednáno jinak, je splatnost kupní ceny a sjednaných souvisejících nákladů:

-    u zboží na dobírku okamžikem převzetí zboží kupujícím,

-    u zboží dodaného v odběrném místě převzetím zboží, není-li sjednána platba předem,

-    u bezhotovostní platby do 48 hodin ode dne odeslání objednávky dle čl. II odst. 4. V případě platby bezhotovostním převodem se kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla připsána na bankovní účet prodávajícího. 

6.    Prodávající vystavuje opravný daňový doklad (dobropis) jen za níže uvedených podmínek:

a)    jedná-li se o prodávajícím písemně uznanou reklamaci, kdy z důvodů nemožnosti prodávajícího nelze zajistit ani poskytnout stejné či adekvátní náhradní zboží a kupující uplatnil právo na slevu z kupní ceny zboží, nebo

b)     nesouhlasí-li dodané zboží s objednávkou a prodávající tuto skutečnost písemně uzná, nebo

c).    odstoupí-li kupující v souladu s těmito obchodními podmínkami od kupní smlouvy, nebo

d)    bude-li zboží kupujícím uhrazeno předem a nevyzvednuto kupujícím v souladu s těmito obchodními podmínkami. 

7.    Převzetí zboží kupujícím je možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

8.    Veškeré změny zboží a změny cen v internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Nabídka zboží vystaveného v internetovém obchodě (včetně akčního zboží, výprodeje a letákových akcí) platí do vyprodání zásob či ztráty schopnosti prodávajícího plnit, přičemž počet akčních kusů nebo nabídka platnosti jsou v internetovém obchodě vždy uvedeny.

 

IV.

Doprava zboží a poštovné, osobní odběr

Přechod nebezpečí škody na věci

1.    Přehled možných způsobů dodání zboží určuje prodávající a uvádí je v internetovém obchodu. Objednané zboží je zasíláno zásilkovou službou dle aktuální nabídky poskytovatelů zásilkových služeb (přepravců).

2.    Kupující je oprávněn v objednávce zvolit z možností způsobů doručení zboží uvedených zde. Způsob dodání zboží je možné domluvit odlišně od možností nabízených prodávajícím. 

3.    Kupující je povinen při volbě osobního odběru zboží v odběrném místě vždy vyčkat na zaslání potvrzujícího e-mailu o tom, že je objednané zboží připraveno k vyzvednutí. Dříve nebude možné objednané zboží vyzvednout. Objednané zboží bude v odběrném místě k dispozici k vyzvednutí po dobu 3 pracovních dnů ode dne odeslání potvrzujícího e-mailu o možném vyzvednutí zásilky. Nebude-li v této době zásilka kupujícím vyzvednuta, považuje se objednávka za neuskutečněnou a nepřihlíží se k ní. Prodávající je povinen do 14 pracovních dnů vrátit kupujícímu kupní cenu na bankovní účet, z něhož byla kupní cena uhrazena nebo na bankovní účet, který pro tento účel kupující prodávajícímu sdělí.

4.    Je-li prodávající povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce (nikoliv odběrné místo), je kupující povinen převzít veškeré zboží při jeho dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.    Dodá-li prodávající větší množství zboží, než kolik je povinen dodat podle kupní smlouvy, je kupující oprávněn přijetí přebytečného zboží při jeho převzetí odepřít.

6.    Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen překontrolovat zboží, neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Tato kontrola se netýká obsahu zásilky. Pokud je obal porušen, nemusí kupující zboží převzít z a předpokladu, že porušení se jeví jako neoprávněné vniknutí do zásilky a sepíše s přepravcem nebo předávajícím zápis o škodě. Podpisem dodacího listu či jiného dokladu bez uvedení výhrad či škod kupující potvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

7.    Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny včetně souvisejících nákladů (DPH, poštovné, balné apod.) nebo jeho převzetím, dle toho, co nastane později, není – li ujednáno jinak.

8.    Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího dnem dodání zboží kupujícímu.

 

V.

Dodací lhůty

 1.     Není-li na webových stránkách v internetovém obchodu uvedeno jinak, jsou dodací lhůty zboží stanoveny následovně:

a) léčiva

-     budou kupujícímu odeslána nejpozději ve lhůtě 48 hodin od realizace odeslání (objednávky) tak, aby bylo zajištěno jejich dodání kupujícímu nejdéle ve lhůtě tří (3) pracovních dnů od přijetí objednávky, nebo bude kupujícímu nejdéle ve lhůtě tří (3) pracovních dnů od realizace objednávky oznámeno, že v této lhůtě nelze objednané zboží dodat. Nebude-li možné ve výše uvedené lhůtě léčiva dodat, oznámí prodávající tuto skutečnost elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce nebo v uživatelském účtu nejpozději do 3 (pracovních) dnů od potvrzení objednávky. Za nemožnost dodat zboží se považuje mimo jiné nezaplacení kupní ceny včas, je-li sjednána platba předem;

    b) ostatní zboží

-    je-li zboží k dispozici skladem, je v případě přepravy do místa určeného kupujícím zásilka předána přepravci nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů od potvrzení objednávky prodávajícím nebo od úhrady kupní ceny, je-li zvolena platba předem,

-    je – li zboží skladem, je v případě osobního odběru předáno kupujícímu ve zvoleném odběrném místě nejpozději do 5 pracovních dnů od akceptace objednávky prodávajícím nebo od úhrady kupní ceny, je-li kupujícím zvolena platba předem. Otevírací doby odběrných míst jsou uvedeny na www.benu.cz. Nebude-li možné ve výše uvedené lhůtě objednané ostatní zboží dodat, oznámí prodávající tuto skutečnost kupujícímu elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce nebo v uživatelském účtu.

U zboží, které není skladem, uvede prodávající v internetovém obchodu přepokládanou dostupnost zboží skladem.

2.     Doklady ke zboží včetně daňového dokladu (faktury) předává prodávající kupujícímu zpravidla při převzetí zboží.

3.     Odmítne-li kupující převzít řádně dodané zboží, je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady s tímto spojené a prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu majetkové a nemajetkové újmy prodávajícího. Totéž se uplatní, nebylo-li zboží možné dodat z důvodu uvedení nesprávné nebo neúplné adresy v objednávce nebo z důvodu nevyzvednutí zboží.

VI.

Odpovědnost z vadného plnění

Záruční podmínky

1.    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména příslušnými ustanoveními o.z.).

2.    Není-li kupující podnikatel, u něhož by bylo zřejmé, že se kupní smlouva týká jeho podnikatelské činnosti, aplikují se na smluvní vztah rovněž zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě dle ustanovení § 2158 a násl. o.z., jak následuje v odst. 3. až 15. tohoto článku obchodních podmínek.

3.    Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady.

    Zejména prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v době, kdy kupující zboží převzal:

i)     má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

ii)     se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

iii)    zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určena podle smluveného vzorku nebo předlohy,

iv)     je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a

v)      zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při jeho převzetí.

4.   Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v odst. 3 tohoto článku obchodních podmínek, může kupující požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

5.    Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití zboží.

6.    Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit. V potvrzení uvede prodávající i svou obchodní firmu, sídlo, identifikační číslo. V potvrzení prodávající uvede, že další práva kupujícího, která se ke koupi vážou, nejsou dotčena. Nebrání-li tomu povaha věci, lze potvrzení podle ust. § 2166 odst. 1 o.z. nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím v tomto odstavci uvedené údaje.

7.    Kupující je oprávněn uplatnit právo za vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. Bylo-li zboží podle kupní smlouvy přepravováno, běží záruční doba od dodání zboží do místa určeného v objednávce, jinak od převzetí zboží kupujícím v odběrném místě.

8.   Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy než o.z. uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost dle ust. § 2113 o.z. Kupující má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva dle tohoto odstavce. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti; tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti zboží na obalu nebo v reklamě. U zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo u použitého zboží neodpovídá prodávající v záruční době za vady.

9.    Uplatní-li kupující právo z vadného plnění dle odst. 8 tohoto článku těchto obchodních podmínek, potvrdí mu prodávající, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

10.    Uplatní-li kupující práva z vadného plnění dle odst. 8 tohoto článku těchto obchodních podmínek a jedná-li se o podstatné porušení kupní smlouvy, má kupující právo na (i) odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží, (ii) na odstranění vady opravou zboží (iii) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo (iv) odstoupit od kupní smlouvy. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od kupní smlouvy odstoupit.

11.    Uplatní-li kupující právo z vadného plnění dle odst. 8 tohoto článku těchto obchodních podmínek a jedná-li se o nepodstatné porušení kupní smlouvy, má kupující právo na (i) odstranění vady nebo (ii) na přiměřenou slevu z kupní ceny. Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od kupní smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

12.    Při dodání nového zboží vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady zboží původně dodané.

13.    Zjistí-li kupující vady zboží, musí tyto uplatnit u prodávajícího elektronicky na e-mail: info@benu.cz) nebo telefonicky na 296 808 606 nebo písemně dopisem na adrese sídla BENU Česká republika a.s. nebo osobně na pobočce lékárny BENU umístěné na adrese K pérovně 945/7, Praha 10 - Hostivař, a to bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamované zboží zašle kupující prostřednictvím poštovního doručovatele balíkem na pobočku lékárny prodávajícího BENU lékárna na adrese K pérovně 945/7, Praha 10 - Hostivař 102 00. Osobní doručení reklamovaného zboží na této pobočce prodávajícího je možné.

14. Prodávající doporučuje kupujícímu při zasílání reklamovaného zboží vyplnit a vytisknout reklamační list (k dispozici zde), ke kterému kupující připojí kopii dokladu o koupi zboží. Řádně vyplněný a podepsaný reklamační list zašle kupující spolu s reklamovaným zbožím prostřednictvím poštovního doručovatele balíkem na adresu pobočky lékárny prodávajícího BENU lékárna na adrese K pérovně 945/7, Praha 10 - Hostivař 102 00. Osobní doručení reklamovaného zboží na této pobočce prodávajícího není možné. Balíky doručené na dobírku není prodávající povinen převzít.  Osobní doručení je možné. Prodávající zašle kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace zboží uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to e-mailem uvedeným v objednávce nebo v uživatelském účtu bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned), dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace. Reklamační protokol bude kupujícímu dodán nejpozději ve lhůtě stanovené obecně závaznými právními předpisy pro vyřízení reklamace, nejčastěji s reklamovaným  zbožím. Není-li zasíláno žádné zboží, je reklamační protokol zasílán elektronicky.

15. Lékárna zajišťující zásilkový výdej dle ust. 85 odst. 2 písm. e) zákona o léčivech výdej je povinna zajistit možnost vrácení reklamovaných léčiv způsobem, který nezpůsobí kupujícímu náklady. Taková léčiva se stávají nepoužitelnými a je nutno zajistit jejich odstranění podle ust. § 88 a 89 zákona o léčivech.

 

VII.

Informační poradenství

1.      Prodávající poskytuje zákonnou informační službu poskytovanou farmaceutem po vymezenou provozní dobu (v pracovní dny od 9:00 do 17:00 hod.); tato informační služba slouží rovněž k zajištění shromažďování a předávání informací o podezření na nežádoucí účinky léčivých přípravků dle §85 odst. 2 písm. d) zákona o léčivech. Kontakty na informační službu prodávajícího jsou uvedeny v rámci internetového obchodu na internetových stránkách www.benu.cz. Hovorné je účtováno dle platného ceníku operátora kupujícího.

2. Informační službu poskytuje prodávající v pracovní dny od 9:00 do 17:00 hod. prostřednictvím:

Mgr. Ľubica Sobčáková , farmaceut

tel. číslo: +420 731 661 144

www.benu.cz/poradna

VIII.

Odstoupení od kupní smlouvy 

Poučení o odstoupení od kupní smlouvy

1.    Tímto článkem prodávající upozorňuje a rovněž poučuje kupujícího, který je spotřebitelem, na možnost odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu v souladu s ust. § 1829 odst. 1 o.z. následovně:

a)     kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce, a to ve lhůtě 14 dní. Lhůta podle věty první běží ode dne následujícího po dni, kdy:

i)   kupující nebo jím určená třetí osoba (jiná než přepravce) převezme zboží, nebo

ii)  kupující nebo jím určená třetí osoba (jiná než přepravce) převezme poslední dodávku zboží v případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, nebo                           

 iii) kupující nebo jím určená třetí osoba (odlišná od přepravce) převezme zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto odstavce, postačuje odeslat odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty;

b)     kupující je povinen odstoupení od kupní smlouvy zaslat prodávajícímu písemně dopisem na adresu sídla prodávajícího BENU Česká republika a.s., K pérovně 945/7, Praha 10 - Hostivař, 102 00 či na emailovou adresu: info@benu.cz, a to formou jednostranného právního jednání. K odstoupení může kupující použít formulář (k dispozici zde);

c)     v případě odstoupení od kupní smlouvy  je kupující povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odstoupení, zaslat zboží, které od prodávajícího obdržel, a to na adresu pobočky lékárny  prodávajícího BENU lékárna, K pérovně 945/7, Praha 10 - Hostivař, 102 00. Tato lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle prodávajícímu zboží zpět před jejím uplynutím. V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3 nese spotřebitel při odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl. náklady spojené s navrácením zboží. Prodávající může po kupujícím požadovat pouze úhradu nákladů stanovených v o.z. Zboží, které bude kupující odesílat v rámci odstoupení, doporučuje prodávající vracet v původním neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní (včetně případného příslušenství, záručního listu, návodu atd.). Se zbožím zašle kupující kopii dokladu o koupi. Prodávající neakceptuje vrácení zboží na dobírku;

d)    v případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy bylo prodávajícímu doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od kupujícího na základě kupní smlouvy přijal, a to stejným způsobem, jakým peněžní prostředky obdržel. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží (bezplatný osobní odběr však do těchto variant dopravy nepatří). Prodávající však není povinen vrátit kupujícímu přijaté peněžní prostředky do okamžiku, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal, podle toho, co nastane dříve;

e)    kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Pokud tedy bude vrácené zboží v rozporu s předchozí větou poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny;

f)    v případě obdržení odstoupení od kupní smlouvy prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu jeho přijetí a následně bude kupujícího kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a potvrdí si s kupujícím další postup; 

g)   kupující bere na vědomí, že z důvodů uvedených v § 1837 o.z. nelze od kupní smlouvy odstoupit, a to zejména, nikoliv však výlučně od kupní smlouvy na dodávku zboží:

(i) upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

(ii) které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

(iii) v zavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit zpět. Vztahuje se zejména na léčiva a na potravinové doplňky.

2.    Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky, jinak se bude jednat na straně kupujícího o bezdůvodné obohacení.

IX.

Ochrana osobních údajů

Informace k ochraně osobních údajů naleznete v souhrnné informaci zde.

X.

Závěrečná ustanovení

1.    V zájmu zlepšení kvality služeb poskytovaných prodávajícím v návaznosti na vývoj právního prostředí a s ohledem na obchodní politiku prodávajícího je prodávající oprávněn provést jednostranné změny nebo úpravy těchto obchodních podmínek.

2.    Jakékoliv změny nebo doplňky kupní smlouvy vyžadují písemnou formu. Obě smluvní strany na sebe přebírají riziko změny okolností.

3.    Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku sděluje prodávající, že s mimosoudní stížností se kupující může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Státní ústav pro kontrolu léčiv, adresa: Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, tel: +420 272 185 111, e-mail: posta@sukl.cz , www: http://www.sukl.cz. Odpovědnou osobou ve vztahu ke Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, pokud se týká provozování internetového obchodu, je prodávající. Dalšími kontrolními orgány jsou:

(i) příslušný živnostenský úřad vykonávající dozor v oblasti živnostenského oprávnění,

(ii) Úřad pro ochranu osobních údajů vykonávající dozor v oblasti ochrany osobních údajů,

(iii) Česká obchodní inspekce vykonávající dozor ve vymezeném rozsahu mimo jiné nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

4. Vznikne-li na základě uzavřené kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem spor, který nebude jinými prostředky vyřešen ke spokojenosti kupujícího - spotřebitele, má tento kupující vždy mimo jiné právo obrátit se na Českou obchodní inspekci (Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz) jako na věcně příslušný subjekt dle ustanovení § 20e písm. c) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu dle příslušných ustanovení části třetí (§ 20d – 20m) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

5. Prodávající je osobou odpovědnou za plnění všech povinností spojených s provozováním internetového obchodu, které vyplývají ze zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a dalších právních předpisů, které se na tuto činnost vztahují. Prodávající je vázán Etickým kodexem České lékárnické komory.

6.    Pokud některé ustanovení kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek bude shledáno jako neplatné a/nebo neúčinné, nebude tím dotčena platnost a/nebo účinnost zbývajících ustanovení kupní smlouvy nebo obchodních podmínek.

7.    Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, které nejsou výslovně upraveny v těchto obchodních podmínkách ani v kupní smlouvě uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v případě kupujícího – spotřebitele zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.    Kupující tímto výslovně prohlašuje, že se seznámil se zněním těchto obchodních podmínek před odesláním objednávky dle čl. II. odst. 4 obchodních podmínek, ujednání obchodních podmínek jsou pro něj jasná a srozumitelná a plně jim rozumí.

9.    Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti ode dne 01.05.2016. Práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předcházejícího znění obchodních podmínek zůstávají nedotčena.

V Praze dne 01.05.2016

 

Naše lékárny

PřihlásitKošík

Nákupní košík je prázdný.

Kontaktní formulář