OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správa osobních údajů, které nám poskytnete

[Souhlas se zpracováním] Spolu s podpisem listinné Žádostí k Lékové kartě nebo odesláním elektronické Žádosti k Lékové kartě uděluje žadatel (případně i za své nezletilé děti mladší 16 let) výslovné souhlasy se zpracováním poskytnutých osobních údajů a údajů potřebných pro vedení Lékového záznamu. Souhlas je poskytován dobrovolně a lze jej kdykoliv odvolat (viz níže). Papírová forma žádosti bude Správcem naskenována a následně zlikvidována; nadále pak bude Správce pracovat pouze s elektronickou podobou (PDF).

[Správce] Správcem osobních údajů je Provozovatel, tj. společnost BENU Česká republika a.s. Dále také jen Správce.

[Účel zpracování] Osobní údaje člena programu BENU PLUS z registrace a z nákupní historie v lékárnách BENU, včetně jeho citlivých osobních údajů (údaje o zdravotním stavu), jsou zpracovávány za účelem (i) kontroly a vyhodnocení interakcí léčiv a (ii) za účelem realizace účasti v zákaznickém (věrnostním) programu BENU PLUS, v rámci něhož je vydávána BENU Léková karta, s tím, že v rámci programu jsou zasílána obchodní sdělení, poskytovány slevy a prováděny analýzy nákupů v rámci sítě lékáren BENU.

[Zpracovatelé] Podpisem nebo elektronickým odesláním Žádosti k Lékové kartě je udělen výslovný a informovaný souhlas k tomu, aby Správce a z jeho pověření případně zpracovatelé či příjemci (dopravci nebo poštovní doručovatelé) uvedení na webových stránkách www.benu.czzpracovávali všechny osobní údaje uvedené v Žádosti k Lékové kartě, tj. zejména aby je shromažďovali, ukládali, zpřístupňovali, upravovali, třídili, vyhledávali v nich, vymazávali je (likvidovali), předávali mimo EU, a to vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, který bude nahrazen nařízením EU 2016/679 obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a českým adaptačním zákonem.

[Doba zpracování] Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány po dobu platnosti členství v programu BENU PLUS. Při nepoužívání Lékové karty déle jak tři roky však bude účast v programu ukončena a veškeré osobní údaje smazány a Léková karta deaktivována (podrobnosti v článku I odst. 13). Na provedení výmazu osobních údajů má Provozovatel jako Správce deset pracovních dnů. Člen programu bere na vědomí, že v průběhu jednoho měsíce ode dne vymazání Osobních údajů však může být doručeno vyúčtování nebo jiná obdobná nabídka, která byla předána příjemcům (např. dopravci nebo poštovním doručovatelům) před odvoláním souhlasu, tzn. v době, kdy měl Provozovatel ještě právo Osobní údaje zpracovávat.

[Automatizované rozhodování] V rámci zpracování osobních údajů za účelem realizace účasti v zákaznickém (věrnostním) programu BENU PLUS bude docházet k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, spočívajícím ve statistickém a analytickém zpracování údajů. V rámci tohoto zpracování bude člen programu BENU PLUS automaticky zařazen do skupin zákazníků, na základě čehož mu následně bude Správce/Provozovatel zasílat cílené nabídky zboží a služeb. Toto rozhodování však nemá žádné právní účinky pro člena programu BENU PLUS.

2.         [Odvolání souhlasu] Souhlas se zpracováním údajů lze kdykoliv odvolat písemnou žádostí zaslanou poštou na adresu sídla Správce nebo na e-mailovou adresu: DPO@benu.cz nebo osobně na pobočce sítě lékáren BENU, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. 

[Práva ohledně osobních údajů] Dále může člen programu BENU PLUS požadovat korekci a omezené zpracování, výmaz či blokování osobních údajů a jejich likvidaci.

Majitel Lékové karty má právo vznést u správce osobních údajů námitku proti zpracování svých osobních údajů a právo obrátit se v případě domnělého porušení svých práv se stížností proti zpracování na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Dále má Majitel Lékové karty právo na přenositelnost osobních údajů, právo přístupu ke všem svým osobním údajům a případně i k osobním údajům svých nezletilých dětí mladších 16 let zapojených do Rodinného účtu.

[Pověřenec pro ochranu osobních údajů] Informace o těchto osobních údajích mu Provozovatel poskytne kdykoliv na základě písemné žádosti zaslané poštou na adresu sídla Provozovatele nebo na e-mailovou adresu: DPO@benu.cz nebo k osobní žádosti vznesené na pobočce sítě lékáren BENU. Majitel Lékové karty je oprávněn uplatnit svá zákonná práva ohledně ochrany svých osobních údajů (popř. osobních údajů svých nezletilých dětí mladších 16 let zapojených do Rodinného účtu) u pověřence pro ochranu osobních údajů dostupném na e-mailové adrese: DPO@benu.cz a telefonním čísle: 296 808 111.

3.     Osobní údaje jsou ukládány v bezpečné databázi. Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Provozovatel garantuje bezpečnost poskytnutých dat.

Naše lékárny

PřihlásitKošík

Nákupní košík je prázdný.