PřihlásitKošík

Nákupní košík je prázdný.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správa osobních údajů, které nám poskytnete

(a) Kategorie osobních údajů a Účely zpracování

V rámci BENU PLUS zpracovává BENU osobní údaje z registrace (jméno, příjmení, číslo pojištěnce, e-mail, telefon, pohlaví, doručovací adresa a další údaje z registrace) a údaje ve formě nákupní historie v BENU. Osobní údaje výše uvedené mohou být údaji citlivými, protože mohou poskytovat informace o zdravotním stavu majitele karty BENU PLUS (nebo dětí mladších 16 let). Registrace může proběhnout osobně v BENU Lékárně, online na www.benu.cz, nebo přes aplikaci BENU.

Osobní údaje člena BENU PLUS včetně jeho citlivých osobních údajů jsou zpracovávány za účelem (i) kontroly a vyhodnocení interakcí léčiv a (ii) za účelem vytváření nákupní historie a jejího analyzování (včetně profilování) pro cílené poskytování nabídek. Pokud nám neposkytnete souhlas se zasíláním obchodních sdělení (viz dále), budeme Vám posílat pouze sdělení týkající se Vaší karty BENU PLUS, zásadních změn v zákaznickém programu BENU PLUS a Uživatelského účtu (vyúčtování) či další obdobná sdělení v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., zákona o některých službách informační společnosti.

Pokud se rozhodnete pro elektronickou registraci v BENU Lékárně, stvrdíte svou registraci pomocí tzv. biometrického podpisu, který je obdobou podpisu papírové registrace, jen se pořizuje elektronicky (pomocí speciální technologie je zaznamenána stopa Vašeho podpisu). Biometrický podpis patří mezi citlivé osobní údaje a k jeho zpracování potřebujeme Váš souhlas.  Takový souhlas je vždy dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat dle bodu b) níže (jeho odvoláním však dochází k ukončení členství v BENU PLUS). Tento podpis používáme pouze pro potvrzení identity podepisujícího, jinak není v BENU PLUS dále využíván. Vždy máte možnost provést papírovou registraci. Papírová registrace bude naskenována a následně zlikvidována; nadále pak bude BENU jako správce pracovat pouze s elektronickou podobou (PDF).

Pokud jste provedl/a registraci on-line a ve stanovené době jste si nevyzvedl/a kartu BENU PLUS v BENU Lékárně, budou údaje z registrace vymazány do jednoho měsíce od posledního možného dne k vyzvednutí karty.

Osobní údaje jsou ukládány v bezpečné databázi, jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě manuálně. BENU garantuje bezpečnost poskytnutých dat. Z plně anonymizovaných údajů, které již nejsou osobními údaji, BENU vytváří obchodní a marketingové statistiky ohledně užívání léků a produktů. Tyto statistiky může BENU poskytnout třetí straně.

 (b) Souhlas a jeho odvolání

Výše uvedené údaje zpracováváme na základě Vašich souhlasů, které poskytujete během registrace. Souhlasy nám dáváte dobrovolně a můžete je kdykoliv odvolat, a to písemnou žádostí doručenou (i) jako scan na adresu DPO@benu.cz nebo (ii) poštou na adresu BENU nebo (iii) do BENU Lékárny. Tímto není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. V žádosti je potřeba uvést číslo karty BENU PLUS a další údaje z registrace kartu bezpečně zlikviduje. S ohledem na ochranu údajů majitele karty BENU PLUS může BENU provést ještě další úkony, aby žadatele plně identifikovala. BENU neodpovídá za doručení, pokud si zvolíte cestu nezabezpečené e-mailové komunikace. Vezměte prosím na vědomí, že pokud odvoláte svůj souhlas s kontrolou a vyhodnocováním interakcí nebo se sledováním a vyhodnocováním své nákupní historie, Vaše účast v BENU PLUS skončí, neboť bez Vašich souhlasů Vám nemůžeme program BENU PLUS poskytovat. Tím skončí rovněž Vaše Bodové konto.

Na vyřízení Vaší žádosti má BENU jeden měsíc. Vezměte prosím na vědomí, že v průběhu jednoho měsíce ode dne vymazání osobních údajů Vám však může být doručeno vyúčtování nebo jiná obdobná nabídka, která byla předána příjemcům (např. dopravci nebo poštovním doručovatelům) před odvoláním souhlasu.

(c) Obchodní sdělení o akcích BENU

Pokud jste v registraci udělil/a souhlas také se zasíláním obchodních sdělení, pak je BENU oprávněna zasílat Vám, resp. majiteli karty BENU PLUS, informace obchodního typu, pokud tyto shledá podstatnými nebo zajímavými, a to nad rámec informací o Vaší účasti v BENU PLUS.

Informace lze zasílat poštou, formou SMS, v rámci aplikace BENU nebo e-mailem, pokud jsou tyto údaje uvedené v registraci nebo v Uživatelském účtu. Zasílání uvedených obchodních sdělení je možné kdykoliv a bezplatně odmítnout, a to pomocí odkazu v e-mailu, nebo využijte naši infolinku (viz dále Kontakty). Zrušení zasílání těchto obchodních sdělení je také možné nastavením v elektronickém Uživatelském účtu nebo v aplikaci BENU. Případné odvolání Vašeho souhlasu se zasíláním obchodních sdělení nemá vliv na Vaši účast v BENU PLUS ani na Bodové konto.

(d) Zpracovatelé

Podpisem nebo odesláním on-line registrace je udělen výslovný a informovaný souhlas k tomu, aby Správce a z jeho pověření případně zpracovatelé uvedení na webových stránkách www.benu.cz zpracovávali všechny výše uvedené osobní údaje k výše popsaným účelům, tj. zejména aby je shromažďovali, ukládali, zpřístupňovali, upravovali, třídili, vyhledávali v nich, vymazávali je (likvidovali), předávali mimo EU, a to vše v souladu s nařízením EU 2016/679 obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. K jiným účelům, než je program BENU PLUS (případně k odsouhlasenému zasílání obchodních sdělení), nebudou osobní údaje zpracovány.

(e) Doba zpracování

Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány po dobu členství v BENU PLUS. Při nepoužívání karty BENU PLUS déle jak tři roky však bude účast v BENU PLUS ukončena a veškeré osobní údaje do jednoho měsíce smazány (viz Ukončení členství).

(f) Automatizované rozhodování

V rámci zpracování osobních údajů za účelem realizace účasti BENU PLUS dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, spočívajícím ve statistickém a analytickém zpracování údajů. V rámci tohoto zpracování bude člen BENU PLUS automaticky zařazen do skupin zákazníků, na základě čehož mu následně bude BENU nabízet zboží a služby. Toto rozhodování však nemá žádné právní účinky pro člena programu BENU PLUS.

(g) Práva ohledně osobních údajů

Jako člen BENU PLUS máte právo přístupu ke všem svým osobním údajům a případně i k osobním údajům svých dětí mladších 16 let zapojených do Rodinného účtu, můžete požadovat korekci a omezené zpracování, výmaz či blokování osobních údajů a jejich likvidaci. Dále máte právo vznést u BENU námitku proti zpracování svých osobních údajů a právo obrátit se v případě domnělého porušení svých práv na Úřad pro ochranu osobních údajů. Dále máte právo na přenositelnost osobních údajů.

(h) Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Výše uvedená práva ohledně osobních údajů lze uplatnit u našeho pověřence pro ochranu osobních údajů (viz Kontakty).´

(i) Další informace o zpracování osobních údajů v BENU

Další informace o zpracování osobních údajů v BENU najdete také na:

https://www.benu.cz/ochrana-osobnich-udaju.

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

DPO@benu.cz   

Dotazy ohledně zpracování osobních údajů, uplatňování práv spojených s osobními údaji. 

Infolinka BENU

info@benu.cz

212 812 812 (Po-Pá od 09:00 do 17:00)  Změny kontaktních údajů, podpora při aktivaci BENU PLUS karty, dotazy na bodové konto a další informace o BENU PLUS.