PřihlásitKošík

Nákupní košík je prázdný.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY

vztahující se k zásilkovému výdeji zboží prostřednictvím internetového obchodu

společnosti BENU Česká republika s.r.o. (dále jen „obchodní podmínky“)

Definice a zkratky

BENU  společnost BENU Česká republika s.r.o., se sídlem K pérovně 945/7, Praha 10- Hostivař, IČO: 496 21 173, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C vložka 318084

Internetový obchod /  Internetový obchod umístěný na www.benu.cz a provozovaný BENU

E-shop                                   

Prodávající   BENU

BENU Lékárna - Lékárna/lékárny, které jsou provozovány přímo BENU nebo pod značkou BENU (aktuální seznam na www.benu.cz) na území České republiky

Spotřebitel - Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání

Léčiva - Léčivé přípravky registrované podle § 25 odst. 1 zákona o léčivech

Zboží - Zboží určené prodávajícím k prodeji zásilkovým způsobem (na e-shopu) v rámci jeho podnikatelské činnosti, jedná se například o zdravotnické prostředky, potravinové doplňky, kosmetiku a léčiva, jejichž výdej podle rozhodnutí o registraci dle § 25 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., zákon o léčivech, není vázán na lékařský předpis, a dále veterinární přípravky

Objednávka - Objednání zboží prostřednictvím internetového formuláře umístěného na internetovém obchodě BENU prodávajícího na internetových stránkách www.benu.cz

Odběrné místo - BENU lékárna nebo jiné místo zvolené kupujícím na území České republiky z nabídky BENU

Výdejní místo - jakékoliv výdejní místo sítě Zásilkovna nebo sítě PPL nacházející se na území České republiky

Občanský zákoník - Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

GDPR - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Zákon o léčivech - Zákon č. 378/2007 Sb., zákon o léčivech, ve znění pozdějších předpisů

Důležité kontakty v rámci BENU a na příslušné úřady viz Závěrečná ustanovení obchodních podmínek.

Důležité upozornění - Obsah obchodních podmínek může být prodávajícím jednostranně měněn či doplňován viz Závěrečná ustanovení obchodních podmínek.

Minimální hodnota objednávky pro osobní odběr v BENU lékárnách je dočasně stanovená na 99,- Kč.

Elektronický formulář k vyplnění pro odstoupení od smlouvy, nebo reklamaci najdete zde

Odstoupení od smlouvy - papírový formulář k vyplnění pro odstoupení od smlouvy najdete zde

Reklamační list  pro uplatnění reklamace bez využití elektronického formuláře najdete zde

I. Úvodní ustanovení

1. [Předmět obchodních podmínek] Prodávající vydává tyto obchodní podmínky v souladu s § 1751 a násl. občanského zákoníku. Obchodní podmínky upravují vzájemné smluvní vztahy, které vznikají při uzavírání kupních smluv, které mezi sebou uzavírají prodávající a kupující prostřednictvím internetového obchodu. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak zajištěna jejich archivace a reprodukce. V rámci realizace elektronické objednávky je kupující seznámen s obchodními podmínkami. Následnou akceptací obchodních podmínek ze strany kupujícího se obchodní podmínky stávají nedílnou součást takto uzavřené kupní smlouvy.

2. [Kupující] Kupujícím může být fyzická či právnická osoba, která nenakupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a to vždy s doručovací adresou na území České republiky.

3. [Oprávnění prodávajícího] Prodávající je mimo jiné provozovatelem lékáren a je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Prodávající dále řádně a včas ohlásil Státnímu úřadu pro kontrolu léčiv, že:

BENU Lékárna na adrese K pérovně 945/7, Praha 10 - Hostivař, 102 00 provádí výdej léčivých přípravků zásilkovým způsobem, a to dne 27. 8. 2015.  

BENU Lékárna, distribuční sklad PHOENIX LV, s. r. o. na adrese Vinohradská 1117/72, Brno, 61800 provádí výdej léčivých přípravků zásilkovým způsobem, a to dne 5. 11. 2021.

Prodávající dále řádně a včas ohlásil Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, že:

BENU Lékárna na adrese K pérovně 945/7, Praha 10 - Hostivař, 102 00 provádí výdej veterinárních léčivých přípravků zásilkovým způsobem.  

BENU Lékárna, distribuční sklad PHOENIX LV, s. r. o. na adrese Vinohradská 1117/72, Brno, 61800 provádí výdej veterinárních léčivých přípravků zásilkovým způsobem.

4. [Rozhodné právo, jazyk] Právní vztahy a případné spory vznikající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím se řídí českým právem. Smluvním jazykem je jazyk český. Případné spory jsou řešeny místně příslušnými soudy České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

5. [Komunikační prostředky na dálku] Kupující souhlasí s tím, že je objednávka učiněna komunikačními prostředky na dálku. Za případné chyby při přenosu dat nenese prodávající žádnou odpovědnost, stejně tak ani za jakékoliv náklady kupujícího související s využitím komunikačních prostředků na dálku. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

6. [Zákaznický účet] Při první objednávce v e-shopu je kupujícímu automaticky založen zákaznický účet, který slouží primárně pro snadnější objednávání zboží, sledování stavu objednávky a doručení faktury. Kupující má možnost založit si účet také sám. Pro účely účtu budou zpracovány kontaktní údaje uvedené ve formuláři (jméno, příjmení, e-mailová adresa, doručovací adresa, telefonní číslo) a dále osobní údaje ve formě nákupní historie. Kupující má možnost sám údaje aktualizovat nebo doplňovat; za správnost údajů odpovídá kupující. Výše jmenované údaje budou zpracovávány po celou dobu trvání účtu. Pokud nebude účet aktivně použit v posledních třech let, budou tyto osobní údaje vymazány. Kupující má možnost si účet sám zrušit, případně může kontaktovat Infolinku BENU (info@benu.cz). Zrušení je však možné až po úplném dokončení poslední objednávky. V rámci účtu si může kupující nastavit formu komunikace – může tak sám aktivovat nebo deaktivovat různé druhy obchodních sdělení, které mu mohou být doručovány. Deaktivace zasílání obchodních sdělení bude v takovém případě vyřízena v co nejkratší době ode dne odvolání souhlasu nebo vyslovení nesouhlasu, a to s ohledem na dostupné technicko-organizační možnosti BENU. V případě, že kupující nechce žádnou formu obchodního sdělení, budou jeho údaje z registračního formuláře využity pouze pro vyřizování jednotlivých objednávek a související úkony, případně další účely, pro které se souhlas kupujícího nevyžaduje. 

7. [Osobní údaje] Za účelem plnění kupní smlouvy zpracovává prodávající osobní údaje kupujícího, a to v rozsahu nutném pro plnění kupní smlouvy (jméno a příjmení, doručovací adresa, e-mailová adresa, telefon a údaje ohledně zboží, fakturační údaje). Kupující tyto osobní údaje poskytuje během objednávání a převzetí zboží přímo, anebo prostřednictvím svého zákaznického účtu, pokud má účet zřízen. V případě, že kupující nemá zákaznický účet, resp. si jej zruší, budou jeho osobní údaje zpracovány po dobu minimálně dvou (2) let od uzavření kupní smlouvy resp. převzetí zboží za účelem oprávněných zájmů prodávajícího (doba pro uplatnění reklamace); pokud nebude nutné zpracování pro další účely, které povoluje zákon (např. soudní spor). Po uplynutí této doby zpracování, budou údaje smazány, a to v roce následujícím (2+1 rok). Pokud má kupující uživatelský účet, platí doba zpracování osobních údajů stanovená pro zákaznický účet. Souhrnná informace v souladu s čl. 13 a 14 GDPR o zpracování osobních údajů v BENU (včetně podrobnějších informací o zasílání obchodních sdělení včetně profilování, právech subjektů osobních údajů a kontaktů na Pověřence pro ochranu osobních údajů) je umístěna zde.

II. Předmět kupní smlouvy

1. [Specifika zboží z internetového obchodu] Internetový obchod obsahuje přehled zboží určeného prodávajícím k prodeji zásilkovým způsobem v rámci jeho podnikatelské činnosti. Seznam zboží (a jeho ceny) v internetovém obchodu se může lišit od zboží (včetně jeho cen) nabízeného v kamenných prodejnách lékáren řetězce BENU. Prostřednictvím internetového obchodu není možné zakoupit léčivé přípravky, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis, léčivé přípravky obsahující návykové látky ani léčivé přípravky, které mohou být vydávány bez lékařského předpisu s omezením. Zboží je možné doručit pouze na území České republiky.

Kupující bere na vědomí, že prodávající je ve výjimečných případech oprávněn odmítnout objednávku kupujícího – zejména, nikoliv však výlučně v případě, kdy mu takový postup umožňují zvláštní právní předpisy, to je například jiné v případě podezření ze zneužití dodávaného zboží v souladu se zákonem o léčivech. Dále je prodávající oprávněn odmítnout objednávku kupujícího tehdy, pokud tento kupující v minulosti porušil obchodní podmínky, opakovaně nepřevzal zboží apod., či tehdy, pokud jakkoliv jinak porušil právní předpisy v souvislosti s užitím internetového obchodu.

2. [Fotografie zboží] Kupující bere na vědomí, že vyobrazení a fotografie u zboží včetně textu uvedeného u zboží mají pouze ilustrační charakter a nemusí zcela odpovídat skutečnosti, a to vzhledem k neustálým změnám obalů ze strany výrobců. U léčiv (včetně veterinárních) jsou rozhodné informace obsažené v příbalovém letáku.

3. [Informace ohledně zboží, Slevy] U každého jednotlivého zboží jsou v internetovém obchodu vždy uvedeny název a kupní cena včetně daně z přidané hodnoty. Kupní cena je považována za cenu smluvní. Ceny uvedené v internetovém obchodě jsou uvedeny včetně DPH. V internetovém obchodu jsou u jednotlivého zboží dále uvedeny zejména nikoliv však výlučně následující údaje:

a. specifikace zboží a vyobrazení zboží (fotografie),

b. informace o poštovném, tzn. o nákladech za dopravu a balné a případně o poplatcích za výběr způsobu platby kupní ceny zboží. Poštovné není účtováno v případně osobního odběru zboží na odběrném místě/lékárně při minimálním limitu internetové objednávky 99,- Kč a v případě dopravy zboží u jednorázového nákupu zboží v minimální hodnotě uvedené v internetovém obchodě v sekci „Doprava a platba“.

c. povinné informace dle zákona o léčivech, pokud se jedná o léčiva (včetně veterinárních), stejně jako povinné informace dle zvláštních právních předpisů u dalšího regulovaného zboží (např. zdravotnické prostředky, diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, doplňky stravy).

Jakékoliv slevy zboží nabízeného na internetovém obchodě se poskytují z nejnižší ceny tohoto zboží, která na internetovém obchodě byla v platnosti v posledních třiceti (30) dnech před prvním poskytnutím slevy, případně od zahájení prodeje daného zboží na internetovém obchodě, je-li tato kratší třiceti (30) dnů ode dne prvního poskytnutí slevy. Spotřebitel je o této nejnižší ceně zboží, z níž je sleva poskytována vždy informován v rámci informace o ceně zlevněného zboží. Tato informace dále obsahuje kupní cenu zboží platnou na internetovém obchodě (jak je uvedeno výše) a výši slevy.

4. [Změny zboží a cen, vyprodání zásob] Veškeré změny zboží a změny cen v internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Nabídka zboží vystaveného v internetovém obchodě (včetně akčního zboží, výprodeje a letákových akcí) platí do vyprodání zásob či ztráty schopnosti prodávajícího plnit, přičemž počet akčních kusů nebo nabídka platnosti jsou v internetovém obchodě vždy uvedeny.

5. [Zvláštní akce] Pokud prodávající provozuje akci pro zákazníky, která má své vlastní akční podmínky, mají akční podmínky přednost před těmito obchodními podmínkami; případně se tyto obchodní podmínky použijí podpůrně, pokud úprava v akčních podmínkách chybí, nebo je neplatná.

6. [Spotřebitelské recenze] Ke zboží, u kterého to připouští právní předpisy, zveřejňuje prodávající recenze tohoto zboží, které k němu zanechali kupující, kteří prostřednictvím svého zákaznického účtu dané zboží skutečně zakoupili. Právě pouze ti kupující, kteří příslušné zboží zakoupili, jsou oprávněni k tomuto zboží zanechat recenzi, a to na základě odkazu, který jim bude zaslán prodávajícím v rámci sdělení o možnosti recenze zakoupeného zboží e-mailem.

Recenzi lze udělit prostřednictvím hodnocení zboží hvězdičkami (1 až 5 ve smyslu čím více hvězdiček, tím větší spokojenost se zbožím), kdy celkové hodnocení zboží (příslušným počtem hvězdiček) představuje průměr všech jednotlivých hodnocení kupujících.

Recenzi lze zanechat také/nebo v písemné podobě, přičemž zveřejňovány jsou jak recenze pozitivní, tak negativní, nicméně po moderaci (úpravě) v nezbytném rozsahu ve smyslu zachování požadavků a omezení příslušných právních předpisů, zásad slušnosti a dobrých mravů, kterou si prodávající vyhrazuje. Prodávající si dále vyhrazuje právo recenze hrubě odporující těmto zásadám a požadavkům nezveřejnit.

III. Informační poradenství

[Informační služba, Hlášení nežádoucích účinků, Informace o rizicích nelegálního zásilkového výdeje léčiv s využitím elektronických prostředků] Prodávající poskytuje zákonnou informační službu poskytovanou farmaceutem po vymezenou provozní dobu (v pracovní dny od 9:00 do 17:00 hod.); tato informační služba slouží rovněž k zajištění shromažďování a předávání informací o podezření na nežádoucí účinky léčivých přípravků a o závadách v jakosti léčivých přípravků dle § 85 odst. 2 písm. d) zákona o léčivech, jakož i totožných informací týkajících se veterinárních léčivých přípravků. V případě podezření na závažný nebo neočekávaný nežádoucí účinek léčivého přípravku, prodávající doporučuje kupujícímu toto podezření ohlásit též Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. V případě takových podezření u veterinárních léčivých přípravků prodávající kupujícími doporučuje učinit ohlášení taktéž Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv. Kontakty na informační službu prodávajícího jsou uvedeny v rámci internetového obchodu na internetových stránkách www.benu.cz. Hovorné je účtováno dle platného ceníku operátora kupujícího.

Informační službu poskytuje prodávající v pracovní dny od 9:00 do 17:00 hod. prostřednictvím:

Mgr. Ľubica Sobčáková, farmaceut
tel. číslo: +420 731 661 144

poradna@benu.cz

Pro obecné informace o rizicích, s nimiž je spojen případný nelegální zásilkový výdej léčiv s využitím elektronických prostředků, navštivte internetové stránky Státního ústavu pro kontrolu léčiv a/nebo Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv.

IV. Objednávka zboží - Uzavření kupní smlouvy

1. [Povinnosti smluvních stran] Povinností prodávajícího je

a. dodat kupujícímu zboží objednané prostřednictvím internetového obchodu řádně a včas a na sjednané odběrné či výdejní místo,

b. předat kupujícímu doklady, které se vztahují ke zboží,

c. umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží.

Povinností kupujícího je objednané zboží řádně převzít a včas za něj zaplatit kupní cenu dle podmínek předem sjednaných.

2. [Proces objednávky] Objednávka je považována za platnou, jsou-li v ní vyplněny veškeré formulářem předepsané povinné údaje a náležitosti. Informace o jednotlivých technických krocích při vyplnění objednávky jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodu a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávku zkontrolovat a případně objednávku opravit. V závěru procesu jsou kupujícímu zprostředkovány pomocí odkazu aktuální obchodní podmínky. Souhlas s obchodními podmínkami je nutné provézt aktivním zaškrtnutím příslušného pole. Následným odesláním objednávky (klikem na tlačítko “Odeslat objednávku“) potvrzuje kupující správnost údajů a prohlašuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, které akceptuje a bude dodržovat. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a jejich správnost si nijak neověřuje ani sám ani u třetích osob.

3. [Uzavření kupní smlouvy] Kupní smlouva je mezi kupujícím a prodávajícím uzavřena okamžikem odeslání objednávky kupujícím viz odst. 2 tohoto článku obchodních podmínek. Uzavřená kupní smlouva je u prodávajícího uložena v podobě elektronického záznamu o jejím obsahu a na požádání kupujícího/spotřebitele tomuto může být zpřístupněna (v elektronické podobě). 

4. [Akceptace obchodních podmínek] Kupující odesláním objednávky bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání platnou výši ceny objednávaného zboží (včetně případných nákladů na dopravu) uvedenou na internetovém obchodě, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Nabídka prodeje zboží včetně jeho ceny zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodu. V případě jakýchkoliv rozporů mezi obchodními podmínkami a kupní smlouvou uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím má přednost znění kupní smlouvy.

5. [Potvrzení přijetí objednávky] Prodávající potvrdí přijetí objednávky elektronickou poštou na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce nebo v zákaznickém účtu, a to nejpozději do následujícího pracovního dne po odeslání objednávky kupujícím. K potvrzení přijetí objednávky bude přiloženo konkrétní platné znění obchodních podmínek, kterými se řídí kupní smlouva uzavřená odesláním potvrzené objednávky. Toto potvrzení představuje potvrzení o uzavřené smlouvě ve smyslu § 1824a odst. 1 občanského zákoníku.

6. [Možné ověření objednávky] Prodávající je oprávněn v návaznosti na druh objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, náklady na dopravu) dle svého uvážení ověřit objednávku u kupujícího, a to na e-mailové adrese nebo na telefonním čísle uvedeném v objednávce a kupující je povinen objednávku verifikovat. Pokud kupující objednávku neverifikuje, bude objednávka považována za neuskutečněnou a nepřihlíží se k ní.

7. [Avizování nemožnosti dodání, Zrušení objednávky] Objedná-li kupující zboží, které již prodávající neprodává, nebude-li možné objednané zboží doručit ve lhůtě původně avizované, nebo zjistí-li prodávající, že objednávku, u níž byl kupujícím zvolen osobní odběr, není pro překročení úložní kapacity odběrného místa tímto způsobem možné doručit, zavazuje se prodávající neprodleně informovat kupujícího na e-mailovou adresu nebo telefonický kontakt uvedený v objednávce nebo v zákaznickém účtu a domluvit se s ním na dalším postupu. Pokud nedojde k dohodě, prodávající může objednávku zrušit (tj. odstoupit od kupní smlouvy s prodávajícím). Stejně tak může kupující postupovat i tehdy, pokud sice k dohodě dojde, ale prodávající zboží nedoručí ani v dodatečně dojednané přiměřené lhůtě a/nebo jiným dojednaným způsobem. V obou případech zrušení objednávky (odstoupení od kupní smlouvy s prodávajícím) budou kupujícímu bez zbytečného odkladu prodávajícím vráceny všechny již případně uhrazené peněžní prostředky ve spojení s danou objednávkou.

8. [Následné změny ze strany kupujícího] Prodávající v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku vylučuje přijetí objednávky s následným dodatkem nebo odchylkou provedenou ze strany kupujícího. Navržení změn, dodatků či odchylek kupujícím vůči potvrzené objednávce prodávajícího považuje prodávající toliko za podnět k dalšímu jednání o obsahu kupní smlouvy. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za případné neuzavření kupní smlouvy ve smyslu změn kupujícího.

9. [Zjevné chyby v popisu nebo ceně zboží] Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku kupujícího nebo ji zrušit (odstoupit od kupní smlouvy s prodávajícím) v případě zjevné chyby týkající se ceny, popisu anebo obrázku výrobku v katalogu výrobků uvedeném v internetovém obchodu anebo v případě zjevně mylné informace či technické chyby, a to v jakékoliv fázi vyřízení objednávky. Prodávající je v souladu se zákonem o léčivech oprávněn odmítnout objednávku nebo ji zrušit (odstoupit od kupní smlouvy s prodávajícím) rovněž v případě podezření ze zneužití dodávaného zboží.

V. Platební podmínky, fakturace, splatnost kupní ceny, databáze nespolehlivých zákazníků

1. [Způsoby placení] Při konkrétním nákupu vybere kupující v procesu objednávky způsob úhrady kupní ceny a případných dalších nákladů (např. náklady na dopravu). Cenu za zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:   

a.) v hotovosti v případě osobního odběru zboží v odběrných místech prodávajícího – v BENU lékárně; na některých odběrných místech je možné uhradit kupní cenu bezhotovostně platební kartou nebo benefitními poukázkami;

b.) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce, je-li sjednána přeprava u oprávněného přepravce (hotovost přebírá přepravce). V případě přepravy PPL je zpravidla možné hradit kupní cenu bezhotovostně platební kartou;

c.) platbou online přes platební brány nebo rychlým převodem;

d.) platbou určenými poukázkami nebo přes Cafeterii online (více informací zde: „Doprava a platba“);

e.) tzv. Twisto platbou, tj. platbou na základě Twisto faktury s prodlouženou splatností.

Platba „Twisto“ je poskytována společností Twisto payments a.s., IČO: 01615165, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085, se sídlem na adrese Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 (dále také jen jako „společnost Twisto Payments a.s.“), na základě Twisto faktury postoupením pohledávky na úhradu platby s prodlouženou splatností společnosti Twisto payments a.s., a to za podmínek uvedených ve „Všeobecných obchodních podmínkách pro zákazníky služby „TWISTO“.

V případě, že kupující využije službu „Twisto“ zprostředkovanou prodávajícím a poskytovanou ze strany společnosti Twisto payments a.s., je kupující povinen uhradit platbu (tj. celkovou kupní cenu a náklady na dopravu zboží) do třiceti (30) dnů ode dne doručení zboží.

K uzavření kupní smlouvy dojde vyplněním objednávky ze strany kupujícího, akceptací objednávky ze strany prodávajícího (písemným potvrzením elektronickou poštou) a úhradou objednaného zboží kupujícím nebo využitím služby „Twisto“ na webových stránkách Twisto, na které bude kupující přesměrován z webových stránek e-shopu prodávajícího.

Kupující souhlasí s tím, že vybráním služby „Twisto“ v nákupním košíku prodávajícího a po následném schválení platby „Twistem“, akceptuje „Všeobecné obchodní podmínky pro zákazníky služby „TWISTO“.

Podrobné platební podmínky jsou dostupné v rámci internetového obchodu v sekci „Doprava a platba“ a tvoří nedílnou součást obchodních podmínek.

2. [Splatnost kupní ceny] Není-li v kupní smlouvě sjednáno jinak, je splatnost kupní ceny a sjednaných souvisejících nákladů:

a) u zboží na dobírku okamžikem převzetí zboží kupujícím,

b) u zboží dodaného v odběrném nebo výdejním místě převzetím zboží, není-li sjednána platba předem,

c) u bezhotovostní platby do čtyřiceti osmi (48) hodin ode dne odeslání objednávky dle čl. IV. odst. 2. obchodních podmínek. V případě platby bezhotovostním převodem se kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla připsána na bankovní účet prodávajícího,

d) v případě platby s využitím služby „Twisto“ (tzv. Twisto platby) je splatnost zpravidla třicet (30) dní ode dne doručení zboží, a to za podmínek uvedených ve „Všeobecných obchodních podmínkách pro zákazníky služby „TWISTO“.

3. [Potvrzení o zaplacení] Je-li sjednána úhrada kupní ceny zboží a nákladů spojených s dodáním zboží před dodáním zboží, obdrží kupující elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce nebo v zákaznickém účtu potvrzení o úhradě kupní ceny.

4. [Vystavení faktury] Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy daňový doklad – fakturu. Faktura obsahuje zejména označení prodávajícího a kupujícího, specifikaci druhu a počtu kusů zboží, datum vystavení faktury, výši kupní ceny, výši slevy, DPH, datum splatnosti kupní ceny, číslo účtu prodávajícího a variabilní symbol, výši ceny za dopravu, je-li sjednána a další náklady. O vystavení faktury bude kupující informován pomocí e-mailu s odkazem, kde je možné si fakturu v elektronické podobě stáhnout; vždy je pak faktura uložena v rámci zákaznického účtu. Při platbě v rámci odběrného místa – BENU lékárna, je účtenka vystavena na lékárně a předána kupujícímu při převzetí. V souladu s vyloučením jakýchkoliv následných změn objednávky kupujícím dle čl. IV. odst. 2. obchodních podmínek prodávající rovněž vylučuje provedení takových pozdějších změn obsahu vystavené faktury k žádosti kupujícího, v důsledku kterých by obsah faktury odporoval obsahu kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím k objednávce kupujícího. 

5. [Vystavení dobropisu] Prodávající vystavuje opravný daňový doklad (dobropis) jen za níže uvedených podmínek:

a) jedná-li se o prodávajícím písemně uznanou reklamaci, kdy z důvodů nemožnosti prodávajícího nelze zajistit ani poskytnout stejné či adekvátní náhradní zboží a kupující uplatnil právo na slevu z kupní ceny zboží, nebo nesouhlasí-li dodané zboží s objednávkou a prodávající tuto skutečnost písemně uzná, nebo

b) odstoupí-li kupující v souladu s těmito obchodními podmínkami od kupní smlouvy, nebo

c) bude-li zboží kupujícím uhrazeno předem a nevyzvednuto kupujícím v souladu s těmito obchodními podmínkami.  

6. [Převzetí zboží] Převzetí zboží kupujícím je možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

7. [Databáze nespolehlivých zákazníků] Prodávající vede databázi nespolehlivých zákazníků. V databázi nespolehlivých zákazníků jsou uvedeni nespolehliví zákazníci prodávajícího. Prodávající je oprávněn zařadit kupujícího do databáze nespolehlivých zákazníků v případě, kdy kupující alespoň ve třech případech, popř. v 41 % všech svých objednávek neuhradil kupní cenu za objednávku a objednané Zboží se vrátilo prodávajícímu. V případě, že je kupující uveden v databázi nespolehlivých zákazníků způsob placení objednávky, je automaticky omezen na platbou online přes platební brány nebo rychlým převodem. Prodávající je dále oprávněn dle svého uvážení odstranit kupujícího z databáze nespolehlivých plátců. Prodávající není oprávněn sdílet osobní údaje kupujících uvedených v databázi nespolehlivých zákazníků.   

VI. Doprava zboží a poštovné, osobní odběr, přechod nebezpečí škody na věci

1. [Způsoby dopravy] Přehled možných způsobů dodání zboží určuje prodávající a uvádí je v internetovém obchodu. Objednané zboží je zasíláno zásilkovou službou dle aktuální nabídky poskytovatelů zásilkových služeb (přepravců). Kupující je oprávněn v objednávce zvolit z možností způsobů doručení zboží uvedených zde. Způsob dodání zboží je možné domluvit odlišně od možností nabízených prodávajícím.  

2. [Osobní odběr v odběrném místě]

Kupující je povinen při volbě osobního odběru zboží v odběrném místě vždy vyčkat na zaslání potvrzujícího e-mailu nebo sms o tom, že je objednané zboží připraveno k vyzvednutí. Dříve nebude možné objednané zboží vyzvednout. Objednané zboží bude v odběrném místě k dispozici k vyzvednutí po dobu pěti (5) dnů ode dne odeslání potvrzujícího e-mailu o možném vyzvednutí zásilky. Kupující má možnost po přihlášení do svého zákaznického účtu na www.benu.cz, si úložní dobu objednávky prodloužit o dalších pět (5) dnů. U každé zásilky je možnost prodloužení úložní doby vždy pouze jednou. Maximální úložní doba /s prodloužením včetně/ je deset (10) dnů od odeslání potvrzujícího e-mailu o možném vyzvednutí zásilky. Nebude-li v této době zásilka kupujícím vyzvednuta, považuje se objednávka za neuskutečněnou a nepřihlíží se k ní. Prodávající je povinen do čtrnácti (14) pracovních dnů vrátit kupujícímu kupní cenu na bankovní účet, z něhož byla kupní cena uhrazena nebo na bankovní účet, který pro tento účel kupující prodávajícímu sdělí.

Prodávající je oprávněn u některého zboží, zejména, nikoliv však výlučně takového, které samostatně či v souhrnu převýší hmotnost pět (5) kg, vyloučit možnost jeho osobního odběru ve všech odběrných místech nebo konkrétním odběrném místě. O tom, že je u konkrétního zboží vyloučen osobní odběr ve všech odběrných místech nebo konkrétním odběrném místě, bude kupující informován v nákupním košíku prodávajícího, poté, co do něj takové zboží vloží, a to jednak tím, že volba osobního odběru v odběrném místě nebude pro objednávku obsahující zboží, u nějž prodávající osobní odběr v odběrném místě vyloučil, buď přístupná obecně (pro všechna odběrná místa), nebo nebude přístupná (pouze) volba osobního odběru v konkrétním odběrném místě, a dále odpovídajícím textovým upozorněním.

3. [Osobní odběr ve výdejním místě]

Kupující může pro osobní odběr takového zboží, které ani v souhrnu nepřesahuje hmotnost pěti (5) kg, zvolit jakékoliv z výdejních míst sítě Zásilkovna provozované společností Zásilkovna s.r.o., IČO: 284 08 306, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 139387, se sídlem Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9 (dále také jen jako „společnost Zásilkovna s.r.o.“).

Podmínky osobního odběru zboží ve výdejním místě výslovně upravují „Obchodní podmínky“ společnosti Zásilkovna s.r.o. Prodávající kupujícího výslovně upozorňuje na to, že oproti podmínkám osobního odběru zboží v odběrném místě dle obchodních podmínek jsou podmínky osobního odběru ve výdejním místě upraveny odlišně.

Kupující proto souhlasí s tím, že zvolením osobního odběru v některém z výdejních míst sítě Zásilkovna, akceptuje „Obchodní podmínky“ společnosti Zásilkovna s.r.o. Stejně tak kupující výslovně bere na vědomí, že osobní odběr ve výdejním místě nelze zvolit u zboží, jehož hmotnost samostatně či v souhrnu přesahuje pět (5) kg.

Kupující dále může pro osobní odběr takového zboží, které ani v souhrnu nepřesahuje hmotnost deseti (10) kg, rovněž zvolit jakékoliv z výdejních míst /Parcelshopů/sítě PPL provozované společností PPL CZ s.r.o., IČO: 25194798, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, C 105858, se sídlem K Borovému 99, Jažlovice, 251 01, Říčany (dále také jen jako „společnost PPL CZ s.r.o.“).

Podmínky osobního odběru zboží ve výdejním místě výslovně upravují „Obchodní podmínky“ společnosti PPL CZ s.r.o. Prodávající kupujícího výslovně upozorňuje na to, že oproti podmínkám osobního odběru zboží v odběrném místě dle obchodních podmínek jsou podmínky osobního odběru ve výdejním místě upraveny odlišně.

Kupující proto souhlasí s tím, že zvolením osobního odběru v některém z výdejních míst sítě PPL, akceptuje „Obchodní podmínky“ společnosti PPL CZ s.r.o. Stejně tak kupující výslovně bere na vědomí, že osobní odběr ve výdejním místě nelze zvolit u zboží, jehož hmotnost samostatně či v souhrnu přesahuje deset (10) kg.

4.[Nepřevzetí nebo nevyzvednutí zboží] Je-li prodávající povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce (nikoliv BENU Lékárna), je kupující povinen převzít veškeré zboží při jeho dodání. Kupující je povinen převzít veškeré zboží i v případě, že přepravce připravil dle žádosti kupujícího či s jeho souhlasem zboží k vyzvednutí k osobnímu odběru na vybraném výdejním místě u externího smluvního partnera přepravce, přičemž prodávající nenese kupujícímu v této souvislosti žádné náklady. Odmítne-li kupující převzít řádně dodané zboží, je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady s tímto spojené (představované zejména náklady na uskladnění, zpětnou dopravu apod.) a prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu majetkové a nemajetkové újmy prodávajícího. Totéž se uplatní, pokud si kupující zboží nevyzvedne v odběrném místě nebo výdejním místě ve lhůtě k tomu určené.

5. [Opakované doručování] V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Totéž se uplatní, nebylo-li zboží možné dodat z důvodu uvedení nesprávné nebo neúplné adresy v objednávce.

6. [Větší množství zboží] Dodá-li prodávající zjevným omylem větší množství zboží, než kolik je povinen dodat podle kupní smlouvy, je kupující oprávněn přijetí přebytečného zboží při jeho převzetí odepřít anebo jej prodávajícímu vrátit.

7. [Převzetí zboží od přepravce a jeho kontrola] Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen překontrolovat zboží, neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Tato kontrola se netýká obsahu zásilky. Pokud je obal porušen, nemusí kupující zboží převzít za předpokladu, že porušení se jeví jako neoprávněné vniknutí do zásilky, a sepíše s přepravcem nebo předávajícím zápis o škodě. Podpisem dodacího listu či jiného dokladu bez uvedení výhrad či škod kupující potvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

8. [Nabytí vlastnictví] Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny včetně souvisejících nákladů (DPH, doprava apod.) nebo jeho převzetím, dle toho, co nastane později, není-li ujednáno jinak. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího dnem dodání zboží kupujícímu.

VII. Dodací lhůty

1. [Dodací lhůty podle typu zboží] Není-li na webových stránkách v internetovém obchodu uvedeno jinak, jsou dodací lhůty zboží stanoveny následovně:

a) Léčiva

Léčiva budou kupujícímu odeslána nejpozději ve lhůtě čtyřiceti osmi (48) hodin od přijetí objednávky tak, aby bylo zajištěno jejich dodání kupujícímu nejdéle ve lhůtě tří (3) pracovních dnů od přijetí objednávky, nebo bude kupujícímu nejdéle ve lhůtě tří (3) pracovních dnů od přijetí objednávky oznámeno, že v této lhůtě nelze objednané zboží dodat. Takové oznámení provádí prodávající elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce nebo v zákaznickém účtu.

b) ostatní zboží

Je-li zboží k dispozici skladem, je v případě

(i) přepravy do místa určeného kupujícím zásilka předána přepravci nejpozději ve lhůtě sedmi (7) pracovních dnů od potvrzení objednávky nebo od úhrady kupní ceny, je-li zvolena platba předem;

(ii) osobního odběru předáno kupujícímu ve zvoleném odběrném místě nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od přijetí objednávky nebo od úhrady kupní ceny, je-li kupujícím zvolena platba předem. Otevírací doby odběrných míst jsou uvedeny na www.benu.cz.

(iii) osobního odběru ve výdejním místě předáno kupujícímu v jím zvoleném výdejním místě do nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od přijetí objednávky nebo od úhrady kupní ceny, je-li kupujícím zvolena platba předem. Seznam výdejních míst vč. jejich otevírací doby je uveden na www.zasilkovna.cz.

Nebude-li možné ve výše uvedených lhůtách objednané ostatní zboží dodat, oznámí prodávající tuto skutečnost kupujícímu postupem dle článku IV. odst. 7 obchodních podmínek.

VIII. Odstoupení od kupní smlouvy

1. [Poučení o odstoupení] Tímto článkem prodávající upozorňuje a rovněž poučuje kupujícího, který je spotřebitelem, na možnost odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu v souladu s ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku následovně:

a) Kupující/Spotřebitel je oprávněn od smlouvy uzavřené s prodávajícím odstoupit i bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne:

(i) převzetí zboží, jde-li o kupní smlouvu; nebo

(ii) převzetí poslední dodávky zboží, jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je koupě několika druhů zboží nebo dodání několika částí jednoho druhu zboží.

b) Kupující je povinen odstoupení od kupní smlouvy zaslat/sdělit prodávajícímu:

- vyplněním elektronického formuláře umístněného na našich webových stránkách (k dispozici zde),

- písemně dopisem na adresu BENU Lékárna, K pérovně 945/7, Praha 10 - Hostivař, 102 00,

- e-mailem zaslaném na emailovou adresu: info@benu.cz, případně

- jakoukoliv jinou formou, ze které bude jasně patrná vůle kupujícího odstoupit od smlouvy uzavřené s prodávajícím ve vztahu ke konkrétnímu zboží.

K odstoupení může kupující použít formulář (k dispozici zde).

c) Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto článku, postačuje odeslat/sdělit odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

d) V případě odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odstoupení, zaslat zboží, které od prodávajícího obdržel, a to na adresu pobočky lékárny prodávajícího:

BENU Lékárna, K pérovně 945/7, Praha 10 - Hostivař, 102 00.

Prodávající neakceptuje balíky na dobírku. Zboží lze vrátit také osobně v provozní době výše uvedené BENU LékárnyJiné pobočky BENU Lékáren zboží vrácené na základě odstoupení od smlouvy dle tohoto článku VIII. nepřijímají.

Pro zaslání takového zboží, nepřesahujícího váhu, hodnotu a/nebo rozměry tzv. Nadlimitní zásilky (souhrnná hmotnost max. deset (10) kg, hodnota max. 5.000,- Kč a součet rozměrů tří (3) jeho stran max. 150 cm při délce nejdelší strany max. 50 cm), vraceného na základě odstoupení, může kupující zvolit také síť Zásilkovna provozovanou společností Zásilkovna s.r.o. Postačí k tomu donést vracené zboží na jakékoliv z kamenných podacích míst sítě Zásilkovna (jejich seznam naleznete zde: https://www.zasilkovna.cz/pobocky; nelze však využít Z-BOXy a/nebo mobilní aplikaci Zásilkovna), a sdělit/či zadat kód dopravy prodávajícího 93909103. Odeslání zboží vraceného na základě odstoupení prostřednictvím sítě Zásilkovna je zcela zdarma. Stejně jako v případě osobního odběru zboží ve výdejním místě platí pro zaslání zboží prostřednictvím sítě Zásilkovna „Obchodní podmínky“ společnosti Zásilkovna s.r.o., které podáním zboží vraceného na základě odstoupení v podacím místě sítě Zásilkovna kupující akceptuje. Kupující výslovně bere na vědomí, že vrácení na základě odstoupení prostřednictvím sítě Zásilkovna nelze zvolit u zboží přesahujícího váhu, hodnotu a/nebo rozměry tzv. Nadlimitní zásilky (souhrnná hmotnost max. deset (10) kg, hodnota max. 5.000,- Kč a součet rozměrů tří (3) jeho stran max. 150 cm při délce nejdelší strany max. 50 cm) a také, že pro vrácení zboží na základě odstoupení prostřednictvím sítě Zásilkovna nelze využít Z-BOXy a/nebo mobilní aplikaci Zásilkovna.

Zasílání zboží prostřednictvím sítě Zásilkovna bývá dle zkušeností prodávajícího aktuálně velmi rychlé, a proto se jedná o variantu, jejíž využití prodávající doporučuje pro co nejrychlejší doručení zboží vraceného na základě odstoupení zpět k němu.

e) Lhůta pro zaslání vraceného zboží dle písm. d) výše se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle prodávajícímu zboží zpět před jejím uplynutím.

f) V souladu s § 1820 odst. 1 písm. j) a § 1832 odst. 3 občanského zákoníku nese spotřebitel při odstoupení od kupní smlouvy náklady spojené s navrácením zboží. Prodávající může po kupujícím požadovat pouze úhradu nákladů stanovených v občanském zákoníku.

g) Zboží, které bude kupující odesílat v rámci odstoupení, doporučuje prodávající vracet v původním neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní (včetně případného příslušenství, záručního listu, návodu atd.). Se zbožím zašle kupující kopii dokladu o koupi.

h) V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy bylo prodávajícímu doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od kupujícího na základě kupní smlouvy přijal, a to stejným způsobem, jakým peněžní prostředky obdržel. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

i) Prodávající však není povinen vrátit kupujícímu přijaté peněžní prostředky dříve, než obdrží zboží od kupujícího nebo než mu kupující prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

j) Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na seznámení se s jeho povahou, funkčností a vlastnostmi. Pokud tedy bude vrácené zboží v rozporu s předchozí větou poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

2. [Potvrzení přijetí odstoupení] V případě obdržení odstoupení od kupní smlouvy prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu jeho přijetí. Následně bude kupujícího kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a potvrdí si s kupujícím další postup.

3. [Případy, kdy nelze od smlouvy odstoupit]

Ohledně léků platí následující: Na registrované léčivé přípravky bez vady se nevztahuje možnost jejich vrácení bez udání důvodu v případě uzavření kupní smlouvy na dálku podle občanského zákoníku (obdobně je tomu při výdeji léčivých přípravků v lékárně).

Ohledně dalšího zboží (např. zdravotnické prostředky nebo potravinové doplňky) pak kupující bere na vědomí, že z důvodů uvedených v § 1837 občanského zákoníku nelze odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží zejména, když se jedná o zboží:

(i)       upravené podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu;

(ii)      které podléhá rychlé zkáze, zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím;

(iii)     v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit zpět poté, co jej kupující porušil.

4. [Dárky poskytované se zbožím] Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, jedná se o jejich poskytnutí na základě zvláštní prodejní akce, o které je kupující vždy informován předem, pročež darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím ve vztahu k těmto dárkům je uzavřena s podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky, jinak se bude jednat na straně kupujícího o bezdůvodné obohacení. 

5. [Podnikatel] Ustanovení tohoto článku se nepoužije pro podnikatele. Právo podnikatele na odstoupení od kupní smlouvy se řídí příslušným právním předpisem.

IX. Odpovědnost z vadného plnění, Záruční podmínky

1. [Příslušné právní předpisy] Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku). Není-li kupující podnikatel, u něhož by bylo zřejmé, že se kupní smlouva týká jeho podnikatelské činnosti, aplikují se na smluvní vztah rovněž zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě dle ustanovení § 2158 a násl. občanského zákoníku (viz dále).

2. [Odpovědnost za jakost při převzetí] Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v době, kdy kupující zboží převzal:

a) zboží odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

b) je zboží vhodné k účelu, pro který ji požaduje a s nímž prodávající souhlasil,

c) je zboží dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně případného návodu k montáži nebo instalaci;

Prodávající dále odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:

d) je zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

e) zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení prodávajícího nebo jiných osob, zejména v reklamě nebo označeních,

f) je zboží vždy dodáváno také včetně takového příslušenství (vedle příslušenství výslovně ujednaného ve smyslu písm. c) výše), včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat,

g) zboží svojí jakostí nebo provedením odpovídá vzorku nebo předloze, které prodávající případně poskytl kupujícímu před uzavřením smlouvy.

Odpovědnost prodávajícího dle písm. d) – g) výše však není dána ve vztahu ke konkrétní vlastnosti zboží tehdy, pokud prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy výslovně upozornil, že tato vlastnost se liší a kupující s tím výslovně souhlasil.

Projeví-li se vada v průběhu 1 roku od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při jeho převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba přitom neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

3. [Práva kupujícího z vadného plnění] Má-li zboží vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může kupující odstranění vady žádat ve formě

- opravy věci, pokud není nemožná nebo nepřiměřeně nákladná, nebo

- dodání nového zboží bez vad, to však pouze pokud nelze vadu přiměřeně odstranit opravou.

Přiměřenost nároků kupujícího na odstranění vady zboží některým z výše uvedených způsobů se posoudí s ohledem na (i) povahu, význam a rozsah vady, (ii) hodnotu, o kterou se cena zboží s ohledem na přítomnost vady snižuje, (iii) případnými značnými obtížemi pro kupujícího, které by některá z uvedených forem pro odstranění s sebou nesla.

Byla-li reklamace učiněna oprávněně, má kupující právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při poskytnutí zboží prodávajícímu k odstranění vady.

Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud

a) prodávající odmítl vadu odstranit nebo ji neodstranil nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace nebo ve lhůtě delší, dodatečně sjednané s kupujícím, případně i tehdy, pokud mu prodávajícím nebyly nahrazeny náklady účelně vynaložené při poskytnutí zboží prodávajícímu k odstranění vady,

b) se vada zboží projeví opakovaně,

c) je vada podstatným porušením smlouvy, nebo pokud

d) je zjevné, ať již z prohlášení kupujícího nebo okolností, že vada nebude moci být odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

Pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu či opravu takové součásti; není-li to možné, bude kupující pro takovou vadu součásti zboží oprávněn taktéž odstoupit od smlouvy.

Žádá-li kupující přiměřenou slevu, tato se určí jako rozdíl mezi hodnotou zboží bez vady a zboží s vadou, které kupující od prodávajícího obdržel.

Odstoupí-li kupující oprávněně od kupní smlouvy s prodávajícím, prodávající mu bez zbytečného odkladu poté, co bude reklamace dotčeného zboží prodávajícím vyřízena, vrátí uhrazenou kupní cenu.

Kupující však nemůže od smlouvy odstoupit tehdy, pokud prodávající prokáže, že vada zboží není významná.

Kupující dále obecně není oprávněn uplatnit práva z vadného plnění:

a) u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

b) na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním;

c) u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím; nebo

d) způsobil-li vadu zboží sám.

4. [Doba pro uplatnění reklamace] Kupující je oprávněn uplatnit právo za vady, která se vyskytne u zboží v době dvou (2) let od převzetí. Bylo-li zboží podle kupní smlouvy přepravováno, běží záruční doba od dodání zboží do místa určeného v objednávce, jinak od převzetí zboží kupujícím v odběrném místě. Tato doba přitom neběží po dobu, po kterou kupující nemůže zboží užívat, v případě, že k němu oprávněně vytkl vadu.

5. [Proces zadání požadavku na reklamaci] Zjistí-li kupující vady zboží, musí bez zbytečného odkladu po jejich zjištění u prodávajícího zadat požadavek na reklamaci příslušného vadného zboží, a to buď:

a)  osobně na kterékoliv BENU Lékárně, jejichž seznam je uveden zde; to však vždy pouze v provozní době dané BENU Lékárny;

b) přes elektronický reklamační formulář (k dispozici zde) nebo

c) e-mailem zaslaným na info@benu.cz s připojeným vyplněným reklamačním listem (k dispozici zde) anebo

d) písemně dopisem s vyplněným reklamačním listem zaslaným na adresu sídla prodávajícího BENU Česká republika s.r.o., BENU Lékárna, K pérovně 945/7, Praha 10 – Hostivař.

Kupující v rámci zadání požadavku na reklamaci vždy uvede údaje požadované v elektronickém reklamačním formuláři nebo v reklamačním listu, zejm. jméno a příjmení kupujícího, jeho kontaktní údaje, popis vady reklamovaného zboží a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje (jaké právo z vadného plnění uplatňuje). Provedenou volbu způsobu vyřízení reklamace nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího. Kupující je také vždy povinen doložit, že reklamované zboží bylo zakoupeno u prodávajícího (např. kopií daňového dokladu či jiným vhodným způsobem).

Po zadání požadavku na reklamaci jakýmkoliv z postupů dle písm. a) – d) výše je nezbytné vrácení reklamovaného zboží zpět prodávajícímu, a to některým ze způsobů popsaných v následujícím odstavci 6. tohoto článku obchodních podmínek.

6. [Vrácení reklamovaného zboží] Pokud není mezi kupujícím a prodávajícím výslovně dohodnuto jinak, vrátí kupující po zadání požadavku na reklamaci reklamované zboží prodávajícímu zpět, a to na své náklady a jedním z těchto způsobů:

a) Reklamované zboží kupující zašle prostřednictvím poštovního doručovatele balíkem na pobočku BENU lékárny na adrese K pérovně 945/7, Praha 10 - Hostivař 102 00. Balíky doručované na dobírku není prodávající povinen převzít.

b) Takové reklamované zboží, nepřesahující váhu, hodnotu a/nebo rozměry tzv. Nadlimitní zásilky (souhrnná hmotnost max. deset (10) kg, hodnota max. 5.000,- Kč a součet rozměrů tří (3) jeho stran max. 150 cm při délce nejdelší strany max. 50 cm), může kupující rovněž zaslat prodávajícímu prostřednictvím sítě Zásilkovna provozované společností Zásilkovna s.r.o. Postačí k tomu donést reklamované zboží na jakékoliv z kamenných podacích míst sítě Zásilkovna (jejich seznam naleznete zde: https://www.zasilkovna.cz/pobocky; nelze však využít Z-BOXy a/nebo mobilní aplikaci Zásilkovna), a sdělit/či zadat kód dopravy prodávajícího 93909103. Odeslání reklamovaného zboží prostřednictvím sítě Zásilkovna je zcela zdarma. Stejně jako v případě osobního odběru zboží ve výdejním místě platí pro zaslání zboží prostřednictvím sítě Zásilkovna „Obchodní podmínky“ společnosti Zásilkovna s.r.o., které podáním reklamovaného zboží k vrácení v podacím místě sítě Zásilkovna kupující akceptuje. Kupující výslovně bere na vědomí, že vrácení reklamovaného zboží prostřednictvím sítě Zásilkovna nelze zvolit u zboží přesahujícího váhu, hodnotu a/nebo rozměry tzv. Nadlimitní zásilky (souhrnná hmotnost max. deset (10) kg, hodnota max. 5.000,- Kč a součet rozměrů tří (3) jeho stran max. 150 cm při délce nejdelší strany max. 50 cm) a také, že pro zaslání reklamovaného zboží prodávajícímu prostřednictvím sítě Zásilkovna nelze využít Z-BOXy a/nebo mobilní aplikaci Zásilkovna.

Zasílání zboží prostřednictvím sítě Zásilkovna bývá dle zkušeností prodávajícího aktuálně velmi rychlé, a proto se jedná o variantu, jejíž využití prodávající doporučuje pro co nejrychlejší doručení reklamovaného zboží zpět k němu.

c) Osobním vrácením reklamovaného zboží v kterékoliv BENU Lékárně, jejichž seznam je uveden zde. Vrácení reklamovaného zboží je možné pouze v provozní době dané BENU Lékárny.

Pokud byl požadavek na reklamaci kupujícím zadán prostřednictvím elektronického reklamačního formuláře anebo odesláním e-mailu spolu s vyplněným reklamačním listem, je reklamace považována za uplatněnou okamžikem jejich přijetí prodávajícím (k tomu dochází automaticky okamžikem jejich doručení prodávajícímu), přičemž reklamované zboží je nutno vrátit prodávajícímu zpět některým ze způsobů dle písm. a) – c) výše nejdéle do čtyřiceti osmi (48) hodin ode dne doručení potvrzení (e-mailu) prodávajícího o přijetí požadavku na reklamaci. Reklamované zboží musí být prodávajícímu takto vráceno zpět spolu s vytištěnou kopií příslušného potvrzení prodávajícího o přijetí požadavku na reklamaci a kopií dokladu o koupi reklamovaného zboží.

Je-li požadavek na reklamaci kupujícím zadáván prostřednictvím dopisu s vyplněným reklamačním listem zaslaným na adresu sídla prodávajícího BENU Česká republika s.r.o., BENU Lékárna, K pérovně 945/7, Praha 10 – Hostivař, je nutné reklamované zboží a kopii dokladu o jeho koupi připojit přímo k tomuto dopisu, a tyto zaslat prodávajícímu všechny současně - reklamace bude považována za uplatněnou dnem jejich prokazatelného doručení prodávajícímu.

V případě osobního zadání požadavku na reklamaci ve spojení se současným osobním vrácením reklamovaného zboží, se považuje reklamace za uplatněnou potvrzením reklamačního listu o zadaném požadavku na reklamaci a vrácení reklamovaného zboží prodávajícím. Reklamační list bude s kupujícím v jím pro zadání reklamace a vrácení reklamovaného zboží zvolené BENU Lékárně sepsán anebo jej může přinést již vyplněný. Kupující vždy přinese a předloží kopii dokladu o koupi reklamovaného zboží.

7. [Reklamace léčiv] Prodávající sděluje kupujícímu, že jako provozovatel lékárny zajišťující zásilkový výdej dle ust. § 85 odst. 2 písm. e) zákona o léčivech výdej je povinen zajistit možnost vrácení reklamovaných léčiv takovým způsobem, který kupujícímu nezpůsobí náklady. Taková léčiva se stávají nepoužitelnými a je nutno zajistit jejich odstranění podle ust. § 88 a 89 zákona o léčivech.

8. [Nemožnost reklamace nadměrně znečištěného zboží] Žádným ze způsobů uvedených v odst. 5. a 6. tohoto článku obchodních podmínek nelze uplatnit reklamaci zboží, které je nadměrně znečištěno, a to zejména, nikoliv však výlučně, jakýmkoliv biologickým materiálem (krev apod.), ani takové reklamované zboží nelze prodávajícímu vracet. Nadměrně znečištěné zboží vrácené kupujícím za účelem reklamace nebude prodávajícím přijato a reklamace k němu se bez ohledu na jiná ustanovení obchodních podmínek nepovažuje za uplatněnou (jakákoliv případná potvrzení požadavků na reklamaci kupujícího prodávajícím, s nimiž se dle jiných ustanovení obchodních podmínek spojují účinky uplatnění reklamace, pozbývají okamžikem zjištění nadměrného znečištění reklamovaného zboží platnosti) a toto zboží bude zasláno či předáno zpět kupujícímu. Prodávající proto výslovně kupujícího upozorňuje na nutnost odstranění případného nadměrného znečištění zboží, které kupující zamýšlí reklamovat, a to již před uplatněním reklamace k němu.

9. [Potvrzení o reklamaci, Potvrzení o vyřízení reklamace] Kupující od prodávajícího obdrží písemné potvrzení reklamace zboží (e-mailem odeslaným prodávajícím na adresu kupujícího uvedenou v objednávce reklamovaného zboží nebo v jeho zákaznickém účtu), a to bezprostředně po přijetí požadavku kupujícího na reklamaci (tj. po okamžiku k němuž se reklamace dle obchodních podmínek považuje za uplatněnou); v případě osobního uplatnění reklamace je potvrzení předáno ihned v listinné podobě – potvrzení na reklamačním listu.

Prodávající dále zašle kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace (e-mailem odeslaným na adresu kupujícího uvedenou v objednávce reklamovaného zboží, v zákaznickém účtu kupujícího nebo v reklamačním listu), a to včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace. Toto potvrzení (reklamační protokol) bude kupujícímu dodáno nejpozději ve lhůtě stanovené obecně závaznými právními předpisy pro vyřízení reklamace. Reklamaci prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. V případě, že reklamace nebude vyřízena v uvedené lhůtě třiceti (30) dnů nebo dodatečně sjednané lhůtě delší, má kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo má právo odstoupit od smlouvy.

X. Závěrečná ustanovení 

 1. [Změny obchodních podmínek nebo kupní smlouvy, neplatnost ujednání] V zájmu zlepšení kvality služeb poskytovaných prodávajícím v návaznosti na vývoj právního prostředí a s ohledem na obchodní politiku prodávajícího je prodávající oprávněn provést jednostranné změny nebo úpravy těchto obchodních podmínek.
 2. [Řešení mimosoudních stížností] Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písmeno s) občanského zákoníku sděluje prodávající, že s mimosoudní stížností ohledně prodeje léčiv se kupující může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Státní ústav pro kontrolu léčiv, adresa: Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, tel: +420 272 185 111, e-mail: posta@sukl.cz , www: http://www.sukl.czs mimosoudní stížnosti ohledně prodeje veterinárních léčiv se pak kupující může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, adresa: Hudcova 232/56a, Medlánky, 621 00 Brno, tel: +420 541 518 210, +420 541 518 211, e-mail: podatelna@uskvbl.cz, www: https://uskvbl.cz/. Odpovědnou osobou ve vztahu ke Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, pokud se týká provozování internetového obchodu, je prodávající.
 3. [Kontrolní orgány] Dalšími kontrolními orgány jsou:
  1. příslušný živnostenský úřad vykonávající dozor v oblasti živnostenského oprávnění,
  2. Úřad pro ochranu osobních údajů vykonávající dozor v oblasti ochrany osobních údajů,
  3. Česká obchodní inspekce vykonávající dozor ve vymezeném rozsahu mimo jiné nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 4. [Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu] Vznikne-li na základě uzavřené kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem spor, který nebude jinými prostředky vyřešen ke spokojenosti kupujícího - spotřebitele, má tento kupující vždy mimo jiné právo obrátit se na Českou obchodní inspekci (Česká obchodní inspekce – Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, web: adr.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz) jako na věcně příslušný subjekt dle ustanovení § 20e písm. d) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu dle příslušných ustanovení části třetí (§ 20d – 20m) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Spotřebitel – kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. [Právní předpisy] Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, které nejsou výslovně upraveny v těchto obchodních podmínkách ani v kupní smlouvě uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a v případě kupujícího – spotřebitele zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 6. [Specifická regulace] Prodávající je osobou odpovědnou za plnění všech povinností spojených s provozováním internetového obchodu, které vyplývají ze zákona o léčivech, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů, které se na tuto činnost vztahují. Prodávající je vázán Etickým kodexem České lékárnické komory.
 7. [Prohlášení kupujícího] Kupující tímto výslovně prohlašuje, že se seznámil se zněním těchto obchodních podmínek před odesláním objednávky, ujednání obchodních podmínek jsou pro něj jasná a srozumitelná a plně jim rozumí a bude se jimi řídit. Dále kupující prohlašuje, že léčiva kupuje pro sebe nebo své potřeby a nebude je prodávat dalším osobám.
 8. [Účinnost obchodních podmínek] Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti ode dne 06. 12. 2023. Práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předcházejícího znění obchodních podmínek zůstávají nedotčena. 

 

Poslední aktualizace: V Praze dne 06. 12. 2023                               BENU Česká republika s.r.o.

Infolinka BENU:

tel.: 212 812 812 (Po-Pá od 09:00 do 17:00)

e-mail: info@benu.cz

Informační služba / Hlášení nežádoucích účinků:

v pracovní dny od 9:00 do 17:00 hod. prostřednictvím:

Mgr. Ľubica Sobčáková, farmaceut
tel. číslo: +420 731 661 144

e-mail: poradna@benu.cz

Zadání požadavku na reklamaci a její uplatnění:

Elektronickým formulářem (k dispozici zde);

E-mailem na info@benu.cz s vyplněným reklamačním listem (k dispozici zde);  

Dopisem s vyplněným reklamačním listem (k dispozici zde) na BENU Lékárna, K pérovně 945/7, Praha 10 - Hostivař, 102 00,

Osobně na kterékoliv BENU Lékárně, jejichž seznam je uveden zde; to však pouze v provozní době dané BENU Lékárny.  

Vrácení reklamovaného zboží:

Poštou na adresu BENU Lékárna, K pérovně 945/7, Praha 10 - Hostivař, 102 00;

Prostřednictvím jakéhokoliv z kamenných podacích míst sítě Zásilkovna (nikoliv ale prostřednictvím Z-BOXů a/nebo s využitím mobilní aplikace Zásilkovna);

Osobně v kterékoliv BENU Lékárně, jejichž seznam a provozní doby jsou uvedeny zdeo však pouze v provozní době dané BENU Lékárny.

Prostřednictvím sítě Zásilkovna nelze vracet reklamované zboží, přesahující váhu, hodnotu a/nebo rozměry tzv. Nadlimitní zásilky (souhrnná hmotnost max. deset (10) kg, hodnota max. 5.000,- Kč a součet rozměrů tří (3) jeho stran max. 150 cm při délce nejdelší strany max. 50 cm).

Výslovně také upozorňujeme, že nelze reklamovat zboží, které je nadměrně znečištěno, zejména, nikoliv však výlučně, jakýmkoliv biologickým materiálem (krev apod.). Nadměrně znečištěné zboží nebude k reklamaci přijato a jeho reklamace, bylo-li nám za jejím účelem vráceno, se nepovažuje za uplatněnou (nadměrně znečištěné zboží nám vrácené za účelem reklamace Vám bude zasláno zpět). Vždy prosíme o odstranění nadměrného znečištění zboží, jehož reklamace je zamýšlena.

Odstoupení:

Poštou na adresu BENU Lékárna, K pérovně 945/7, Praha 10 - Hostivař, 102 00;

E-mailem na emailovou adresu info@benu.cz;

Telefonicky na tel. 212 812 812 (Po-Pá od 09:00 do 17:00);

Lze však i jakoukoliv jinou formou dostatečně osvědčující jasnou vůli v konkrétním rozsahu odstoupit od konkrétní kupní smlouvy uzavřené s námi.

Vrácení zboží na základě odstoupení:

Osobně v BENU Lékárně na adrese K pérovně 945/7, Praha 10 - Hostivař, 102 00, a to pouze v provozní době dané BENU Lékárny. Jiné BENU Lékárny než tato zde uvedená zboží vracené na základě odstoupení od smlouvy dle článku VIII. obchodních podmínek nepřijímají;

Poštou na adresu BENU Lékárna, K pérovně 945/7, Praha 10 - Hostivař, 102 00;

Prostřednictvím jakéhokoliv z kamenných podacích míst sítě Zásilkovna (nikoliv ale prostřednictvím Z-BOXů a/nebo s využitím mobilní aplikace Zásilkovna).

Jiné BENU Lékárny než výše uvedená zboží vracené na základě odstoupení od smlouvy dle článku VIII. obchodních podmínek nepřijímají Prostřednictvím sítě Zásilkovna nelze vracet zboží přesahující váhu, hodnotu a/nebo rozměry tzv. Nadlimitní zásilky (souhrnná hmotnost max. deset (10) kg, hodnota max. 5.000,- Kč a součet rozměrů tří (3) jeho stran max. 150 cm při délce nejdelší strany max. 50 cm).

V Praze 06. 12. 2023                                                      BENU Česká republika s.r.o.