Slevová mánie je tady! Nakupujte v rámci tradičních Dnů Marianne. Více informací naleznete ZDE.

PřihlásitKošík

Nákupní košík je prázdný.

REZERVAČNÍ PODMÍNKY

REZERVAČNÍ PODMÍNKY

společnosti BENU Česká republika s.r.o. (dále jen „rezervační podmínky“)

Definice a zkratky

BENU  - společnost BENU Česká republika s.r.o., se se sídlem K pérovně 945/7, Praha 10- Hostivař, IČO: 496 21 173, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 318084.

Rezervační systém - Rezervační systém umístěný na www.benu.cz a provozovaný BENU, který umožňuje zákazníkům rezervaci zboží ve vybraných lékárnách

Provozovatel -  BENU

BENU Lékárna - lékárna/lékárny, které jsou provozovány přímo BENU nebo pod značkou BENU (aktuální seznam na www.benu.cz) na území České republiky

Spotřebitel -  fyzická osoba, která si rezervuje zboží u provozovatele a nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání

Léčiva - Léčivé přípravky registrované podle § 25 odst. 1 zákona o léčivech

Zboží  - zboží určené k rezervaci v rámci Rezervačního systému, jedná se například o zdravotnické prostředky, potravinové doplňky, kosmetiku a léčiva, jejichž výdej podle rozhodnutí o registraci dle § 25 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., zákon o léčivech, není vázán na lékařský předpis

Občanský zákoník - Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

GDPR - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Zákon o léčivech - Zákon č. 378/2007 Sb., zákon o léčivech, ve znění pozdějších předpisů

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy najdete zde

 

I. Úvodní ustanovení

 

1. [Předmět rezervačních podmínek] Provozovatel vydává tyto rezervační podmínky v souladu s § 1751 a násl. občanského zákoníku. Rezervační podmínky upravují vzájemné smluvní vztahy, které vznikají při rezervaci zboží prostřednictvím rezervačního systému. Tyto rezervační podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách www.benu.cz a je tak zajištěna jejich archivace a reprodukce. V rámci realizace rezervace je zákazník seznámen s rezervačními podmínkami. Akceptací rezervačních podmínek se práva a povinnosti mezi zákazníkem a provozovatelem při rezervaci řídí rezervačními podmínkami.

Pokud zákazník provede rezervaci zboží, nedochází k uzavření žádné kupní smlouvy distančním či jiným způsobem. Kupní smlouva je uzavřena mezi zákazníkem a BENU lékárnou až okamžikem, kdy  zákazník rezervované zboží zaplatí a převezme v BENU lékárně, kterou si v rámci rezervace vybral.

2. [Zákazník] Zákazníkem může být fyzická či právnická osoba, která nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

3. [Oprávnění provozovatele] Provozovatel je mimo jiné provozovatelem lékáren a je mimo jiné oprávněn k prodeji zboží (včetně jeho rezervace) na základě živnostenského oprávnění.

4. [Rozhodné právo, jazyk] Právní vztahy a případné spory vznikající při rezervaci se řídí českým právem. Smluvním jazykem je jazyk český. Případné spory jsou řešeny místně příslušnými soudy České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

5. [Komunikační prostředky na dálku] Zákazník souhlasí s tím, že je rezervace učiněna komunikačními prostředky na dálku. Za případné chyby při přenosu dat nenese provozovatel žádnou odpovědnost, stejně tak ani za jakékoliv náklady zákazníka související s využitím komunikačních prostředků na dálku. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění rezervace jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které zákazník používá.

6. [Osobní údaje] Za účelem provedení rezervace zpracovává provozovatel osobní údaje zákazníka, a to v rozsahu nutném pro provedení rezervace (osobní údaje - jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefon a údaje ohledně rezervovaného zboží a jeho ceně). Zákazník uvedené osobní údaje poskytuje během rezervace nebo jsou získány z již dříve založeného zákaznického účtu zákazníka v internetovém obchodu www.benu.cz, pokud se zákazník při rezervaci ke svému zákaznickému účtu přihlásí. Souhrnná informace v souladu s čl. 13 a 14 GDPR o zpracování osobních údajů v BENU (včetně podrobnějších informací o zasílání obchodních sdělení, právech subjektů osobních údajů a kontaktů na Pověřence pro ochranu osobních údajů) je umístěna zde.

 

II. Předmět rezervace

 

1. [Specifika zboží k rezervaci] Zboží, které může být na vybrané BENU lékárně zákazníkem rezervováno, je v rezervačním systému provozovatele specifikováno výslovným uvedením, že je Zboží určeno k rezervaci. Jiné zboží, než výslovně označené, rezervovat nelze. Sortiment zboží určeného k rezervaci, stejně jako jeho ceny, se mohou lišit od zboží a jeho cen nabízeného přímo v kamenných prodejnách lékáren řetězce BENU. Zarezervovat lze pouze zboží, které má vybraná BENU lékárna aktuálně skladem. Tím není dotčen článek III./1 rezervačních podmínek. Provedení rezervace více různých produktů, pokud nejsou všechny na skladě vybrané BENU lékárny, není možné.

Prostřednictvím rezervačního systému není možné zarezervovat léčivé přípravky, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis, léčivé přípravky obsahující návykové látky ,léčivé přípravky, které mohou být vydávány bez lékařského předpisu s omezením ani individuálně připravované léčivé přípravky (např. v lékárně připravované masti). Zboží je možné zarezervovat pouze do BENU lékárny na území České republiky.

2. [Fotografie zboží] Zákazník bere na vědomí, že vyobrazení a fotografie u zboží včetně textu uvedeného u zboží mají pouze ilustrační charakter a nemusí zcela odpovídat skutečnosti, a to vzhledem k neustálým změnám obalů ze strany výrobců. Rozhodující u léčiv je text uvedený v příbalovém letáku.

3. [Informace ohledně zboží] U každého jednotlivého zboží určeného k rezervaci jsou vždy uvedeny název a kupní cena včetně daně z přidané hodnoty, za kterou při vyzvednutí v BENU Lékárně zákazník rezervované zboží nakoupí. Dále jsou u jednotlivého zboží uvedeny zejména, nikoliv však výlučně, následující údaje: specifikace zboží a vyobrazení zboží (fotografie), povinné informace dle zákona o léčivech, pokud se jedná o léčiva.

4. [Změny zboží a cen, vyprodání zásob] Veškeré změny zboží, které je možno rezervovat, a změny jeho cen jsou vyhrazeny. Nabídka zboží na www.benu.cz (včetně akčního zboží, výprodeje a letákových akcí), které je možno rezervovat, platí do vyprodání zásob či ztráty schopnosti provozovatele plnit, přičemž počet akčních kusů nebo doba platnosti dané akce jsou vždy u příslušné akce uvedeny.

5. [Zvláštní akce] Pokud provozovatel provozuje v rámci e-shopu na www.benu.cz akci pro zákazníky, která má své vlastní akční podmínky, takové akční podmínky se vztahují i na zákazníkem vybrané zboží pouze v případě, pokud je takové zboží určeno provozovatelem v rámci Rezervačního systému výslovně k rezervaci.

 

III. Rezervace

 

1. [Postup provedení rezervace]  Zákazník pro provedení rezervace vybere příslušné zboží, které je možné rezervovat, a BENU lékárnu, na níž je zboží aktuálně skladem. Zákazník vyplní veškeré potřebné údaje do příslušného rezervačního formuláře (zejména osobní údaje). V závěru procesu jsou zákazníkovi zprostředkovány pomocí odkazu aktuální rezervační podmínky. Souhlas s rezervačními podmínkami je nutné provézt aktivním zaškrtnutím příslušného pole. Rezervační požadavek zákazníka je dokončen kliknutím na tlačítko „Rezervovat“. Tímto zákazník potvrzuje, že se seznámil s těmito rezervačními podmínkami, které akceptuje a bude dodržovat. Provozovatel poté zašle zákazníkovi shrnutí rezervace na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou při rezervaci.

Vybraná BENU lékárna po zadání rezervace zákazníkem prověří dostupnost veškerého zboží skladem a připraví rezervované zboží. BENU lékárna pak zašle zákazníkovi prostřednictvím sms a/nebo e-mailovou zprávou potvrzení o tom, že je rezervované zboží na BENU lékárně připraveno (potvrzení rezervace). Dříve, než bude zákazníkovi potvrzena tímto způsobem připravenost rezervovaného zboží, není možné zaručit dostupnost tohoto zboží ke koupi v zákazníkem vybrané BENU lékárně a BENU lékárna tak může odmítnout se zákazníkem uzavřít kupní smlouvu.

V případě, že nebude mít vybraná BENU lékárna zboží (či jen některé produkty) požadované zákazníkem k rezervaci skladem, není možné rezervaci provést a zákazníkovi bude umožněno zboží objednat přes e-shop BENU.

Možnost rezervovat zboží je zdarma.

2. [Doba rezervace]. Zboží bude na BENU lékárně vybrané zákazníkem při rezervaci rezervované nejvýše po dobu 5 pracovních dní.

3. [Ověření rezervace na lékárně]  Před koupí rezervovaného zboží BENU lékárna ověří rezervaci na základě sdělení čísla rezervace nebo jména a příjmení zákazníka, který rezervaci provedl. Bez tohoto ověření rezervace není možné kupní smlouvu na rezervované zboží uzavřít a zboží převzít.

4. [Uzavření kupní smlouvy na lékárně, platba kupní ceny]  Při splnění shora uvedených podmínek provozovatel uzavře se zákazníkem (či se zákazníkem pověřenou osobou) ve vybrané BENU lékárně kupní smlouvu na rezervované zboží. Bez úplného zaplacení kupní ceny není možné rezervované zboží převzít. Kupní cenu rezervovaného zboží na BENU lékárně lze uhradit pouze způsoby, které jsou na vybrané BENU lékárně možné!

5. [Cena zboží] Koupě rezervovaného zboží na vybrané BENU lékárně je uskutečněna za cenu uvedenou v košíku  v okamžiku rezervace, pokud jsou splněny všechny podmínky pro řádnou rezervaci dle těchto rezervačních podmínek, tj. zejména řádné provedení a dokončení rezervace zákazníkem a potvrzení rezervace provozovatelem.

6. [Možné ověření rezervace] Provozovatel je oprávněn v návaznosti na druh rezervace (množství zboží, výše kupní ceny atp.) dle svého uvážení ověřit rezervaci u zákazníka, a to na e-mailové adrese nebo na telefonním čísle uvedeném v rezervaci a zákazník je povinen rezervaci verifikovat. Pokud zákazník rezervaci neverifikuje, bude rezervace považována za neuskutečněnou a nepřihlíží se k ní.

7. [Následné změny ze strany zákazníka] Provozovatel v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3) občanského zákoníku vylučuje přijetí návrhu na rezervaci s následným dodatkem nebo odchylkou provedenou ze strany zákazníka. Navržení změn, dodatků či odchylek zákazníkem po provedení rezervace považuje provozovatel toliko za podnět k dalšímu jednání o rezervaci. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné neprovedení rezervace ve smyslu změn zákazníka.

8. [Zjevné chyby v popisu nebo ceně zboží] Provozovatel si vyhrazuje právo nepotvrdit rezervaci zákazníka nebo rezervaci zrušit v případě zjevné chyby týkající se ceny, popisu anebo obrázku výrobku v katalogu výrobků uvedeném na www.benu.cz anebo v případě zjevně mylné informace nebo technické chyby, a to v jakékoliv fázi vyřízení rezervace. Provozovatel je v souladu se zákonem o léčivech oprávněn odmítnout rezervaci nebo rezervaci zrušit rovněž v případě podezření ze zneužití dodávaného zboží.

 

IV. Zrušení či změna rezervace

 

1. [Zrušení či změna rezervace zákazníkem] Provedení rezervace je pro zákazníka nezávazné, zákazník může rezervaci kdykoliv zrušit, a to osobně či telefonicky na BENU lékárně, kterou zákazník vybral při rezervaci zboží. Změna rezervace je možná pouze osobně na BENU lékárně, kterou zákazník vybral při rezervaci zboží. Za zrušení či změnu rezervace není zákazníkovi účtován žádný poplatek. Před zrušením či změnou provozovatel ověří rezervaci na základě sdělení čísla rezervace nebo jména a příjmení zákazníka, který rezervaci provedl.

2. [Zrušení rezervace při nevyzvednutí zboží]  Pokud se zákazník v době rezervace (článek III. odst. 2 výše) do vybrané BENU lékárny nedostaví a zboží nezakoupí, bude rezervace automaticky zrušena. O zrušení rezervace bude zákazník informován e-mailem. Za zrušení rezervace není zákazníkovi účtován žádný poplatek.

3. [Zrušení rezervace provozovatelem] Provozovatel je dále oprávněn zrušit rezervaci v těchto případech:

a.) v případech uvedených v článku III. odst. 8 těchto rezervačních podmínek nebo

b.) pokud v důsledku aktualizace systému sledujícího skladové zásoby na BENU lékárnách dojde k situaci, kdy v okamžiku provedení rezervace již nebude mít vybraná BENU lékárna zboží na skladě. V takovém případě provozovatel co nejdříve kontaktuje zákazníka e-mailem nebo telefonicky za účelem dojednání dalšího postupu, nebo

 c.) v případě porušení těchto rezervačních podmínek zákazníkem.

 

IV. Odstoupení od smlouvy

1. [Možnost odstoupení] Ačkoliv rezervací nedochází k uzavření kupní smlouvy distančním způsobem, provozovatel poskytuje zákazníkovi – spotřebiteli možnost odstoupit od kupní smlouvy uzavřené na rezervované zboží ve vybrané BENU lékárně, a to za následujících podmínek:

a.) Zákazník je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit i bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce, a to ve lhůtě 14 dní. Lhůta podle věty první běží ode dne následujícího po dni převzetí zboží.

b.) Odstoupení od kupní smlouvy je možné provést formou jednostranného právního jednání provedeného pouze osobně v provozní době BENU Lékárny, kde bylo rezervované zboží zakoupeno. Se zákazníkem bude v BENU Lékárně vyplněn a potvrzen formulář oznámení o odstoupení od smlouvy. Jiný způsob pro odstoupení musí být konzultován předem s příslušnou BENU Lékárnou, kde bylo rezervované zboží zakoupeno.

K odstoupení může zákazník použít formulář (k dispozici zde), který osobně předá k potvrzení BENU lékárně, v níž rezervované zboží zakoupil.

c.) V případě odstoupení od kupní smlouvy je zákazník povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odstoupení, vrátit zboží, které od provozovatele obdržel, a to osobně v provozní době BENU Lékárny, v níž bylo rezervované zboží zakoupeno (jiný způsob musí být konzultován předem s příslušnou BENU Lékárnou, kde bylo rezervované zboží zakoupeno).

Provozovatel neakceptuje balíky na dobírku. Jiné pobočky BENU Lékáren vrácené zboží nepřijímají.

d.) Tato lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud zákazník předá provozovateli zboží zpět před jejím uplynutím.

e.) Zákazník při odstoupení od kupní smlouvy nese náklady spojené s navrácením zboží.

f.) Zboží, které bude zákazník vracet v rámci odstoupení, doporučuje provozovatel vracet v původním neporušeném obalu (originálně zabalené), zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní (včetně případného příslušenství, záručního listu, návodu atd.). Se zbožím zákazník předloží provozovateli kopii dokladu o koupi.

g.) V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí provozovatel zákazníkovi bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy bylo provozovateli předáno oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od zákazníka na základě kupní smlouvy přijal, a to pouze v hotovosti na BENU lékárně, kde zákazník rezervované zboží vyzvedl, jiným způsobem jen tehdy, pokud je tak dohodnuto s příslušnou BENU Lékárnou.

h.) Provozovatel však není povinen zákazníkovi přijaté peněžní prostředky vrátit do okamžiku, než mu zákazník zboží předá.

i.) Zákazník odpovídá provozovateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Pokud tedy bude vrácené zboží v rozporu s předchozí větou poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká provozovateli vůči zákazníkovi nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je provozovatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení kupní ceny.

3. [Případy, kdy nelze odstoupit]

Ohledně léků platí následující: Na registrované léčivé přípravky bez vady se nevztahuje možnost jejich vrácení bez udání důvodu, tj. není možné odstoupit od kupní smlouvy na zboží zakoupené v BENU lékárně po provedené rezervaci.

Ohledně dalšího zboží (např. zdravotnické prostředky nebo potravinové doplňky) pak zákazník bere na vědomí, že nelze odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží zejména, když se jedná o zboží:

(i) upravené podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu;

(ii) které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

(iii) v zavřeném obalu, které zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit zpět.

4. [Dárky poskytované se zbožím] Zákazník bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi provozovatelem a zákazníkem uzavřena s podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a zákazník je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky, jinak se bude jednat na straně zákazníka o bezdůvodné obohacení.

5. [Podnikatel] Ustanovení tohoto článku se nepoužije pro podnikatele. Právo podnikatele na odstoupení od kupní smlouvy se řídí příslušným právním předpisem.

 

V. Reklamace zboží

Reklamace zboží, které bylo na základě rezervace zakoupeno v příslušné BENU lékárně, se řídí podmínkami reklamace příslušné BENU lékárny, kde bylo rezervované zboží zakoupeno, a dotčenými právními předpisy.

X. Závěrečná ustanovení 

 1. [Změny rezervačních podmínek] V zájmu zlepšení kvality služeb poskytovaných provozovatelem v návaznosti na vývoj právního prostředí a s ohledem na obchodní politiku provozovatele je provozovatel oprávněn provést jednostranné změny nebo úpravy těchto rezervačních podmínek.
 2. [Řešení mimosoudních stížností] Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku sděluje provozovatel, že s mimosoudní stížností ohledně prodeje léčiv v lékárnách se zákazník může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Státní ústav pro kontrolu léčiv, adresa: Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, tel: +420 272 185 111, e-mail: posta@sukl.cz , www: http://www.sukl.cz. Odpovědnou osobou ve vztahu ke Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, pokud se týká provozování lékáren, je provozovatel.
 3. [Kontrolní orgány] Dalšími kontrolními orgány jsou:
  1. příslušný živnostenský úřad vykonávající dozor v oblasti živnostenského oprávnění,
  2. Úřad pro ochranu osobních údajů vykonávající dozor v oblasti ochrany osobních údajů,
  3. Česká obchodní inspekce vykonávající dozor ve vymezeném rozsahu mimo jiné nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 4. [Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu] Vznikne-li na základě uzavřené kupní smlouvy mezi provozovatel a zákazníkem - spotřebitelem spor, který nebude jinými prostředky vyřešen ke spokojenosti zákazníka - spotřebitele, má tento zákazník vždy mimo jiné právo obrátit se na Českou obchodní inspekci (Česká obchodní inspekce – Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, web: adr.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz) jako na věcně příslušný subjekt dle ustanovení § 20e písm. c) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu dle příslušných ustanovení části třetí (§ 20d – 20m) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Spotřebitel – zákazník může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. [Právní předpisy] Právní vztahy mezi provozovatelem a zákazníkem, které nejsou výslovně upraveny v těchto rezervačních podmínkách, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a v případě zákazníka – spotřebitele zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 6. [Specifická regulace] Provozovatel je osobou odpovědnou za plnění všech povinností spojených s provozováním internetového obchodu, které vyplývají ze zákona o léčivech, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a dalších právních předpisů, které se na tuto činnost vztahují. Provozovatel je vázán Etickým kodexem České lékárnické komory.
 7. [Prohlášení zákazníka] Zákazník tímto výslovně prohlašuje, že se seznámil se zněním těchto rezervačním podmínek před potvrzením rezervace zboží, ujednání rezervačních podmínek jsou pro něj jasná a srozumitelná a plně jim rozumí a bude se jimi řídit. Dále zákazník prohlašuje, že léčiva rezervuje (a následně případně i kupuje) pro sebe nebo své potřeby a nebude je prodávat dalším osobám.
 8. [Účinnost rezervačních podmínek] Tyto rezervační podmínky nabývají účinnosti ode dne 01. 09. 2018.

Poslední aktualizace:  V Praze dne 01. 02. 2020                 BENU Česká republika s.r.o.