PODMÍNKY DOPLŇKOVÉ FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE K AKCI „ROUŠKY PRO NASTÁVAJÍCÍ MAMINKY

PODMÍNKY SOUTĚŽE

 

Definice

Soutěž je tato doplňková fotografická soutěž k akci „Roušky pro nastávající maminky“.

Soutěžní podmínky jsou tyto podmínky doplňkové fotografické soutěže k akci „Roušky pro nastávající maminky“.

Pořadatelem je BENU Česká republika s.r.o., se sídlem K pérovně 945/7, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO: 496 21 173, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod  sp.zn. C 318084, jakožto pořadatel akce „Roušky pro budoucí maminky“.

Kontaktní e-mail je e-mail pod adresou v.petrasova@benu.cz, který spravuje sl. Viktória Petrášová, zaměstnankyně Pořadatele, která byla tímto pověřená organizací a správou Soutěže; Kontaktní e-mail je Pořadatelem určený pro zasílání Fotografií (ke splnění Soutěžního úkolu).

Rouška je bavlněná dvouvrstvá rouška s třívrstvým nanotextilního filtru 3PLY FILTER NanoTrade s technologií nanosilver® od českého výrobce Noe s.r.o. udělená v rámci akce pořadatele „Roušky pro nastávající maminky“

Účastníkem soutěže - Soutěžící může být každá gravidní zákaznice BENU, která rovněž splnila další podmínky účasti na akci pořadatele „Roušky pro nastávající maminky“, této akce se účastnila a pořadatelem jí byly v jejím rámci předány Roušky.

Fotografie je taková fotografie Soutěžící, na které bude zobrazena výlučně její osoba, a to s viditelně nasazenou Rouškou.

Soutěžní úkol: Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že odešle svoji Fotografii na Kontaktní e-mail. Každá soutěžící může Soutěžní úkol splnit pouze jednou (tj. zaslat na Kontaktní e-mail pouze jednu Fotografii). Soutěžící způsob splnění Soutěžního úkolu (tj. Fotografii zaslanou na Kontaktní e-mail - v.petrasova@benu.cz) není oprávněna jakkoliv dodatečně upravovat.

Výherkyně je Soutěžící, jejíž Fotografii zaslanou na Kontaktní e-mail (ke splnění Soutěžního úkolu) vybere (ze všech Fotografií zaslaných Soutěžícími ke splnění Soutěžního úkolu na Kontaktní e-mail) jako výherní čtyřčlenná porota ustavená Pořadatelem. Výběr výherních Fotografií (Výherkyň) bude porotou proveden po skončení Soutěže. V rámci této Soutěže bude uvedeným postupem vybráno celkem 10 Výherkyň. Každé Výherkyni bude udělena jedna Výherní cena.

Výherní cena je voucher v hodnotě 500,- Kč na ručně šité hračky českého výrobce Noe s.r.o. V rámci Soutěže bude uděleno 5 Výherních cen

 

Doba konání Soutěže

Soutěž probíhá od 16.06.2020 14:00 až do 30.06.2020 23:59 hod.

Pořadatel informuje každou Výherkyni o výhře nejpozději do 15 dnů od ukončení Soutěže prostřednictvím e-mailové zprávy. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo, požádat Výherkyni o udělení souhlasu k zveřejnění Fotografie, kterou tato ke splnění Soutěžního úkolu odeslala na Kontaktní e-mail- v.petrasova@benu.cz

               

Obecné podmínky Soutěže

Účast v Soutěži je dobrovolná a Soutěžící svou účastí v Soutěži vyjadřuje svůj souhlas s těmito Soutěžními podmínkami. Pro svoji účast v Soutěži musí Soutěžící splnit Soutěžní úkol.

Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci a spolupracovníci Pořadatele nebo jakékoliv společnosti patřící do koncernu Pořadatele včetně jejich rodinných příslušníků.

 

Výhry a jejich předání

Výhrou v Soutěži je 10 (ks) Výherních cen.

Všechny Výherkyně budou o výhře nejpozději do 15 dní od skončení Soutěže informovány prostřednictvím e-mailové zprávy (odeslané Pořadatelem). Výherkyně budou v rámci sdělení výhry vyzvány ke sdělení údajů potřebných pro zaslání Výherní ceny. Výherní cenu lze přitom zaslat pouze na adresu v České republice. Pořadatel může v e-mailu odeslaném ke sdělení výhry také Výherkyni požádat o udělení souhlasu ke zveřejnění Fotografie, kterou Výherkyně ke splnění Soutěžního úkolu odeslala na Kontaktní e-mail.

V případě, že Výherkyně na výzvu Pořadatele o sdělení údajů pro předání (zaslání) Výherní ceny nebude reagovat nebo požadované informace nesdělí ani do 14 pracovních dnů ode dne vyzvání Pořadatelem nebo si Výherkyně zaslanou Výherní cenu nevyzvedne a zásilka s Výherní cenou se vrátí Pořadateli, vyhrazuje si Pořadatel právo dle svého uvážení Výherní cenu si ponechat nebo určit v souladu se Soutěžními podmínkami náhradní Výherkyni.

 

Práva a povinnosti Pořadatele

Pořadatel si vyhrazuje právo Soutěž kdykoliv přerušit, zkrátit, prodloužit nebo ukončit, či změnit její pravidla (tj. zejména Soutěžní podmínky), a to ze závažných důvodů nebo z důvodu vyšší moci.

Pořadatel neodpovídá za doručení Výherních cen, uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se Soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), či za jakékoliv technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu Soutěže.

Pořadatel neodpovídá za to, že si Výherkyně nepřečte email o oznámení o výhře nebo pokud Výherkyně na tento Pořadateli neodpoví, resp. nesdělí údaje potřebné pro zaslání Výherní ceny.

Při oprávněném podezření Pořadatele na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání Soutěžící či jiné osoby, která Soutěžící napomohla či mohla napomoci k výhře nebo pokud k takovému jednání dojde, bude Soutěžící ze Soutěže vyloučena.

Účast ani výhru v Soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

Výhry ze Soutěže nelze vyplatit v hotovosti, stejně tak nelze namísto Výherní ceny poskytnout k žádosti Výherkyně jiné plnění.

Vyobrazení Výherních cen na marketingových materiálech Pořadatele je pouze ilustrativní.

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu či poškození Výherní ceny při přepravě, škody, které může Výherní cena Výherkyni způsobit, případně dalším osobám, které Výherní cenu využijí nebo použijí.

 

Závěrečná ustanovení

V případě rozporu ustanovení těchto Soutěžních podmínek a propagačních materiálů Pořadatele týkajících se Soutěže, nejasností týkajících se výkladu Soutěžních podmínek nebo propagačních materiálů, se budou aplikovat přednostně příslušná ustanovení těchto Soutěžních podmínek.

 

Informace o zpracování osobních údajů

 

Na tomto místě naleznete informace o zpracování osobních údajů Soutěžících v rámci Soutěže.

 

Správce osobních údajů

 

Správcem Vašich osobních údajů v rámci pořádané Soutěže je společnost BENU Česká republika s.r.o., sídlem K pérovně 945/7, 102 00 Praha, Hostivař, registrovaná u Městského soudu v Praze, sp.zn. C 318084, IČO: 496 21 173 (dále jako „BENU“). Zpracování osobních údajů pro účely Soutěže provádí pouze BENU.

 

Rozsah, účel a doba zpracování osobních údajů

 

Rádi bychom Vás informovali, že v rámci uvedené Soutěže bude BENU zpracovávat v souladu s právními předpisy Vaše osobní údaje pro účely účasti v Soutěži. Pro účely předání (zaslání) výhry pak BENU zpracovává u Výherkyň jméno a příjmení a kontaktní adresu, o jejichž sdělení budou soutěžící požádány v případě, stanou-li se Výherkyní. V souvislosti se Soutěží již BENU žádné další údaje nezpracovává.

 

Účast v Soutěži je dobrovolná, nicméně bez poskytnutí výše uvedených údajů není možné se Soutěže účastnit. Bez uvedení kontaktní adresy pak není možné předat příslušnou výhru (pokud vyžaduje zaslání poštovní přepravou)

 

Osobní údaje jsou zpracovávány na základě Soutěžních podmínek (titulem je smlouva mezi Soutěžící a BENU) za účelem pořádání Soutěže, určení Výherkyň a poté i udělení výhry Výherkyním jakož i na základě souhlasu od Soutěžících vyjádřeným splněním Soutěžního úkolu. Osobní údaje Soutěžících jsou zpracovávány nejdéle do 3 měsíců od skončení Soutěže. Poté budou nenávratně vymazány. Jiné údaje již zpracovávány nebudou.

 

Způsob zpracování osobních údajů, zpracovatelé a příjemci osobních údajů

 

Přístup k osobním údajům je umožněn jen pověřeným pracovníkům BENU, a to pouze pomocí schválených přístupů. Osobní údaje budou zpracovávány pouze manuálně v elektronické podobě. Osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného rozhodování ani profilování ze strany BENU.

 

Vaše práva subjektu osobních údajů

 

Pro případ, že budete chtít uplatnit svá zákonná práva ohledně osobních údajů, může kontaktovat Pověřence pro ochranu osobních údajů na emailovou adresu DPO@benu.cz nebo přímo BENU na adresu sídla uvedenou v bodě 1. této informace.

 

Soutěžící má jako subjekt osobních údajů právo na informace o zpracování svých osobních údajů, právo požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz (zejména nesprávných, neúplných a neaktuálních osobních údajů) a právo na vysvětlení od BENU týkající se zpracování jeho osobních údajů, pokud tato zjistí nebo se domnívá, že zpracování je prováděno v rozporu s ochranou jejího soukromého a osobního života nebo v rozporu s platnými právními předpisy a právo požadovat odstranění takto vzniklého stavu a zajištění nápravy.

 

Soutěžící dále může požadovat omezení zpracování, odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, byl-li udělen, nebo vznést námitku proti zpracování údajů (pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu). Soutěžící má zejména právo, kdykoliv požádat o smazání záznamů o její účasti v Soutěži, resp. o jejím splnění Soutěžního úkolu.

 

Soutěžící má také právo na přenositelnost osobních údajů k jinému správci, pokud to připouští právní úprava a je to technicky možné, a má právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

Další informace o ochraně osobní údajů v BENU můžete nalézt na https://www.benu.cz/ochrana-osobnich-udaju.

 

V Praze dne 16.06.2020

Zavřít

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Více informací

Naše lékárny

PřihlásitKošík

Nákupní košík je prázdný.

Kontaktní formulář