Black Friday právě v BENU! Slevy až -50 %, nepropásněte je. Více informací zjistíte ZDE.

PRAVIDLA ONLINE PORADNY

Pravidla Online poradny a Lékového poradenství

 

I.   Druhy poradenství

Tato pravidla upravují práva a povinnosti v rámci

 

(a) poskytování porad v online poradně umístěné na www.benu.cz/poradna (dále jen „Online poradna“) na dotazy tazatelů starších 18 let (kteří dosažení minimálně 18 let věku potvrdí prostřednictvím prohlášení) týkající se oblasti zdravotnictví, a to například dotaz týkající se možných vzájemných účinků léků, dále dotazy ohledně vlastností léků, doplňků stravy, zdravotnických prostředků, diagnostických zdravotnických prostředků in vitro, zdravé výživy, jakož i dotazy týkající se dalšího lékárenského zboží nebo všeobecných dotazů týkajících se oblasti poskytování zdravotních služeb. Porady - odpovědi na dotazy poskytují kvalifikované osoby – lékárníci nebo lékaři, a to bez možnosti výběru konkrétního odpovídajícího tazateli.

 

(b) poskytování porad ohledně konkrétních interakcí léčivých přípravků, které byly předtím nezávazně vyhodnoceny v rámci aplikace umístěné na webu (dále jen „Lékové poradenství“). Lékové poradenství je poskytováno buď online (dále jen „Online lékové poradenství“), nebo jako osobní konzultace na vybrané BENU lékárně (dále jen „Osobní lékové poradenství“). Porady jsou poskytovány tazatelům (pacientům) starším 18 let. Porady - odpovědi na dotazy poskytují kvalifikované osoby – lékárníci bez možnosti výběru konkrétního odpovídajícího. U Osobního lékového poradenství je možnost zvolit si BENU lékárnu dle nabídky na webových stránkách www.benu.cz.


Provozovatelem Online poradny a Lékového poradenství je společnost BENU Česká republika s.r.o., se sídlem Praha 10 – Hostivař, K pérovně 945/7, PSČ 102 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 318084, IČO: 49621173, která je současně správcem osobních údajů tazatelů zpracovávaných při poskytování porad (dále také jen „provozovatel“ nebo „správce“).

 

IIa.   Online poradna

 

Online poradna není reklamou a jejím prostřednictvím není sledován jakýkoliv marketingový účel, neslouží k podpoře zvýšeného užívání léků, nenahrazuje žádné osobní konzultace s ošetřujícím lékařem nebo lékárníkem ani nenahrazuje lékařskou péči. Online poradna slouží pouze jako obecný zdroj informací z oblasti zdravotnictví.

 

Poradenství v Online poradně může být zpoplatněno. Bližší finanční a platební podmínky jsou k dispozici na www.benu.cz/poradna, přičemž platí rovněž podmínky uvedené v těchto pravidlech.

 

Tazatel vyplní v rámci Online poradny online dotazník, do něhož vyplní povinně svůj e-mail a co nejpřesnější znění dotazu. Bez uvedení těchto údajů nebude poskytnuta odpověď. V rámci jednoho dotazníku je možné položit dotazů více, a to v rozsahu, který umožnuje online dotazník. Dotazy nesmí obsahovat vulgarismy. Dotazy, které se netýkají tematicky charakteru Online poradny, nebo připomínky bez konkrétního dotazu nebudou zodpovězeny. Tazatel může v rámci svého dotazu připojit také fotografii vztahující se k dotazovanému problému (zejména v případě dotazu na kožní problém). Tazatel si je vědom, že jakékoliv údaje o jeho zdravotním stavu (tj. zejména, nikoliv však výlučně, jakékoliv údaje o konkrétní diagnóze, fotografie vztahující se k dotazovanému problému, příp. výstupy ze zdravotnické dokumentace), představují zvláštní kategorii jeho osobních údajů, které poskytuje správci ke zpracování v rámci Online poradny na základě svého vlastního rozhodnutí.

 

Na dotaz směřující na lékárníka provozovatel odpoví zpravidla do 24 pracovních hodin, dotaz směřující na lékaře bude odpovězen zpravidla do 48 hodin. Odpovědi vycházejí pouze z informací uvedených tazatelem a jsou zasílány na tazatelem uvedený e-mail. Dotazy a připomínky nejsou s ohledem na charakter internetových stránek považovány za důvěrné a provozovatel má právo je publikovat v rámci internetové stránky Online poradny a nakládat s nimi podle svého uvážení.
Dotaz je spolu s odpovědí zveřejněn v neupraveném znění, proto provozovatel žádá, aby v dotazech byly poskytnuty jen takové informace, které mohou být veřejné. Zveřejněny budou jen ty odpovědi, u nichž je to právními předpisy dovoleno. E-mailová adresa ani poskytnutá fotografie není zveřejňována. Není zveřejněno jméno ani příjmení tazatele, pokud je tazatel poskytne, tj. zveřejnění bude v anonymní formě.

 

Provozovatel upozorňuje a prohlašuje, že nenese žádnou odpovědnost ze škody na zdraví tazatele či třetích osob vyplývajících z využití Online poradny.

 

 

IIb.   Lékové poradenství

 

Lékárník na základě konkrétních léčivých přípravků, které tazatel/pacient vyplní do elektronické aplikace pro vyhodnocování lékových interakcí umístěné www.benu.cz/lekove-interakce-zadani, vysvětlí a zkontroluje

 

(a) v rámci Online lékové poradenství

 • Lékové interakce
 • Potravinové interakce
 • Správné užívání léků
 • Správné dávkování
 • Duplicity

 

a/nebo

 

(b) v rámci Osobního lékového poradenství

 

 • Lékové interakce
 • Potravinové interakce
 • Správné užívání léků
 • Správné dávkování
 • Duplicity
 • Správné zacházení s inhalátory
 • Zkontroluje domácí lékárničku
 • Změří krevní tlak

Většina z nás nějaké léky užívá a zpravidla to není pouze jeden lék. Při užívání vícero léků je důležité sledovat i to, zda se tyto léky mezi sebou nepříznivě neovlivňují, tedy sledovat interakce mezi léky. Kromě interakce lék-lék existují časté interakce léků i s rostlinami (byliny, čaje, doplňky stravy) a s potravinami, které můžou silně ovlivnit účinek Vašich léků. K vyhodnocení lékových interakcí používáme Databázi lékových interakcí. Programu Lékového poradenství se na straně provozovatele neúčastní studenti ani stážisté. Tato služba je pro naše zákazníky poskytována zdarma.

 

 1. Při Online lékovém poradenství bude vysvětlení posláno na e-mailovou adresu, kterou za tímto účelem tazatel poskytuje. Vysvětlení ani dotaz tazatele není zveřejňován na internetu.
   
 2. V rámci Osobního lékového poradenství přímo s lékárníkem se může tazatel poradit a informovat o lécích, které užívá, a to v návaznosti na vyhodnocení interakcí v rámci elektronické aplikace umístěné na https://www.benu.cz/lekove-interakce-zadani nebo i nezávisle na předchozím použití této elektronické aplikace. Konzultace je určena pro pacienty i jejich rodinné příslušníky, kteří užívají více různých léčivých přípravků (na předpis nebo volně prodejných).

Jelikož Osobní lékové poradenství může být obsáhlejší než online forma a může z něj vyplynout účast v dlouhodobějším konzultačním programu, lékárník na místě ve vybrané BENU lékárně vysvětlí tazateli/pacientovi očekávané přínosy a případná zdravotní rizika, která by se mohla vyskytnout během takového programu.

 

Aby bylo Osobní lékové poradenství poskytnuto řádně, tazatel/pacient v rámci konzultačního programu musí informovat lékárníka o všech lécích, které užíval v posledním měsíci, i o těch, které v současnosti užívá.

 

Účast v programu může pacient kdykoliv přerušit či ukončit. Účast v programu je zásadně dobrovolná.

 

Lékové poradenství není v žádném případě náhradou odborných rad lékaře, pouze doplněním informací pro pacienty, jež mají zájem se dozvědět víc. Ošetřující lékař nemusí vědět o všech přípravcích, které byly pacientovi předepsány v jiné než jeho ordinaci. Lékové poradenství má pouze informativní charakter a jejím záměrem rozhodně není rozporovat léčbu tazatele. Velice důležité je, zda své léky užívá tazatel správně. Pacienti by totiž měli o svých lécích vědět co nejvíce. Toto je hlavním cílem tohoto Lékového poradenství.

 

III.  Správa osobních údajů, které nám poskytnete

 

Při vyplňování online dotazníku je tazatel požádán o souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů za účelem (IIa) poskytování služeb Online poradny nebo (IIb) poskytování Lékového poradenství. Souhlas je potřeba pro oba druhy poradenství, protože může docházet ke zpracování údajů o zdravotním stavu.

 

Dále jsou zpracovány zejména kontaktní údaje, které tazatel poskytne buď v online dotazníku (jméno, příjmení, e-mailová adresa), nebo další údaje, které tazatel/pacient poskytne později v rámci dalšího poradenství (telefonní číslo, titul, rok narození, pohlaví, osobní a rodinná anamnéza, TK, BMI, informace o užívaných lécích.). Souhlas je poskytován dobrovolně a lze jej kdykoliv odvolat na adrese: DPO@benu.cz. Odvoláním není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. 

 

Pro jiné účely, než výše uvedené, nebudou osobní údaje zpracovány. Správce poskytne tyto osobní údaje, to však ve zcela anonymizované podobě, k dalšímu zpracování pouze České lékárnické komoře nebo třetí osobě odpovídající odbornosti, a to výlučně pro vědecké a výzkumné účely či analýzy v oblasti zdravotnictví.

 

Souhlas je udělen elektronickým odesláním online dotazníku. Správce a z jeho pověření případně zpracovatelé uvedení na webových stránkách www.benu.cz na základě tohoto souhlasu zpracovávají všechny osobní údaje uvedené v online dotazníku (zpracování může mít podoby shromažďování, ukládání, zpřístupňování, úprava, vyhledávání, likvidace, a to vše v souladu s nařízením EU 2016/679 obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a českým adaptačním zákonem).

 

Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány po dobu nezbytně nutnou pro poskytnutí odpovědi v Online poradně, nejdéle však po dobu 1 měsíce. Pro účely Lékového poradenství budou osobní údaje uloženy po dobu nezbytně nutnou, nejdéle pak 5 let (zejména, pokud se pacient stane součástí konzultačního programu).  

 

Tazatel/Pacient může požadovat korekci a omezené zpracování, výmaz či blokování osobních údajů a jejich likvidaci. Tazatel/pacient má právo vznést u správce osobních údajů námitku proti zpracování svých osobních údajů a právo obrátit se v případě domnělého porušení svých práv se stížností proti zpracování na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

Dále má tazatel/pacient právo na přenositelnost osobních údajů a právo přístupu ke všem svým osobním údajům. Informace ohledně osobních údajů poskytne správce kdykoliv na základě písemné žádosti zaslané poštou na adresu sídla správce nebo na e-mailovou adresu: DPO@benu.cz.

 

Tazatel/pacient je oprávněn uplatnit svá zákonná práva ohledně ochrany svých osobních údajů u Pověřence pro ochranu osobních údajů dostupném na e-mailové adrese: DPO@benu.cz a telefonním čísle: 296 808 111.

 

Osobní údaje jsou ukládány v bezpečné databázi. Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Správce garantuje bezpečnost poskytnutých dat. Všichni zaměstnanci správce jsou vázání mlčenlivostí a pravidelně na téma ochrany osobních údajů školení.

 

IV.   Závěrečná ustanovení

 

Tato pravidla jsou platná dnem jejich vydání a účinná ode dne 01.11. 2018. Provozovatel si vyhrazuje právo změny těchto pravidel. Změna pravidel se oznamuje na webových stránkách www.benu.cz/poradna s měsíčním předstihem.

 

Jakékoliv odkazy v reklamních a propagačních materiálech na podmínky Online poradny nebo Lékového poradenství se považují za odkaz na platná pravidla.

 

Odesláním dotazu potvrzuje tazatel/pacient, že se seznámil s těmito pravidly, že jim porozuměl a bude se jimi řídit.

 

V případě Osobního lékového poradenství, ze kterého vyplyne účast na konzultačním programu, je odesláním udělen tzv. Informovaný souhlas s poskytnutím zdravotních služeb. Pokud se bude pacient účastnit dalších konzultačních programů na jiné téma než Lékové poradenství, budou mu ze strany provozovatele poskytnuty další potřebné informace.

 

 

Poslední aktualizace:   V Praze dne 01. 02. 2020                                                                     BENU Česká republika s.r.o.

Chystaná aktualizace: 01. 12. 2022

Naše lékárny

PřihlásitKošík

Nákupní košík je prázdný.

Kontaktní formulář