PřihlásitKošík

Nákupní košík je prázdný.

PRAVIDLA ONLINE PORADNY

I. Předmět těchto pravidel, Online poradna

Tato pravidla upravují práva a povinnosti v rámci poskytování porad v online poradně umístěné na www.benu.cz/poradna (dále jen „Online poradna“) na dotazy tazatelů starších 18 let (kteří dosažení minimálně 18 let věku potvrdí prostřednictvím prohlášení potvrzujícího souhlas s těmito pravidly) týkající se oblasti zdravotnictví, a to například dotazy týkající se možných vzájemných účinků léků, dále dotazy ohledně vlastností léků, doplňků stravy, zdravotnických prostředků, diagnostických zdravotnických prostředků in vitro, zdravé výživy, jakož i dotazy týkající se dalšího lékárenského zboží nebo všeobecných dotazů týkajících se oblasti poskytování zdravotních služeb. Porady - odpovědi na dotazy poskytují kvalifikované osoby – lékárníci nebo dermoporadci, a to bez možnosti výběru konkrétního odpovídajícího tazateli.

Provozovatelem Online poradny je společnost BENU Česká republika s.r.o., se sídlem Praha 10 – Hostivař, K pérovně 945/7, PSČ 102 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 318084, IČO: 49621173, která je současně správcem osobních údajů (dále také jen „provozovatel“ nebo „správce“).

II.  Poskytování poradenství v Online poradně a jeho podmínky 

Online poradna není reklamou a jejím prostřednictvím není sledován jakýkoliv marketingový účel, neslouží k podpoře zvýšeného užívání léků, zdravotnických prostředků a/nebo diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a nenahrazuje žádné osobní konzultace s ošetřujícím lékařem nebo lékárníkem, ani nenahrazuje lékařskou péči. Online poradna  slouží pouze jako obecný zdroj informací z oblasti zdravotnictví.

Poradenství v Online poradně je bezplatné.

Tazatel vyplní v rámci Online poradny online dotazník, do něhož vyplní povinně svůj e-mail a co nejpřesnější znění dotazu. Bez uvedení těchto údajů nebude poskytnuta odpověď. V rámci jednoho dotazníku je možné položit dotazů více, a to v rozsahu, který umožnuje online dotazník. Dotazy nesmí obsahovat vulgarismy. Dotazy, které se netýkají tematicky charakteru Online poradny, nebo připomínky bez konkrétního dotazu nebudou zodpovězeny. Tazatel může v rámci svého dotazu připojit také fotografii vztahující se k dotazovanému problému (zejména v případě dotazu na kožní problém).Tazatel si je vědom, že jakékoliv údaje o jeho zdravotním stavu (tj. zejména, nikoliv však výlučně, jakékoliv údaje o konkrétní diagnóze, fotografie vztahující se k dotazovanému problému, příp. výstupy ze zdravotnické dokumentace), představují zvláštní kategorii jeho osobních údajů, které poskytuje správci ke zpracování v rámci Online poradny na základě svého vlastního rozhodnutí.

Dotaz bude v rámci Online poradny zpravidla zodpovězen do 24 pracovních hodin, Odpovědi vycházejí pouze z informací uvedených tazatelem a jsou zasílány na tazatelem uvedený e-mail.

Dotazy a připomínky nejsou s ohledem na charakter internetových stránek považovány za důvěrné a provozovatel má právo je publikovat v rámci internetové stránky Online poradny a nakládat s nimi podle svého uvážení.

Dotaz je spolu s odpovědí zveřejněn zpravidla v neupraveném znění, proto provozovatel žádá, aby v dotazech byly poskytnuty jen takové informace, které mohou být veřejné. Pro případ, kdy takové informace, které ze své povahy nemohou být zveřejněny, budou v rámci dotazu poskytnuty, avšak zároveň je bude možné bez změny podstaty dotazu odstranit, anonymizovat či jakkoliv jinak zobecnit, si provozovatel vyhrazuje právo na pozměnění dotazu v takovém smyslu.

Zveřejněny budou jen ty odpovědi, u nichž je to právními předpisy dovoleno. E-mailová adresa ani poskytnutá fotografie není zveřejňována. Není zveřejněno jméno ani příjmení tazatele, pokud je tazatel poskytne, tj. zveřejnění bude v anonymní formě. 

Provozovatel upozorňuje a prohlašuje, že nenese žádnou odpovědnost ze škody na zdraví tazatele či třetích osob vyplývajících z využití Online poradny.

III. Správa osobních údajů, které nám poskytnete

Při vyplňování online dotazníku je tazatel požádán o souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů za účelem poskytování služeb Online poradny. Souhlas tazatele je potřebný, protože v rámci poskytování služeb Online poradny může docházet ke zpracování údajů o zdravotním stavu.

Dále jsou zpracovány zejména kontaktní údaje, které tazatel poskytne správci v online dotazníku (jméno, příjmení, e-mailová adresa), nebo další údaje, které tazatel/pacient poskytne správci v rámci poskytování dalšího poradenství v návaznosti na služby Online poradny (telefonní číslo, titul, rok narození, pohlaví, osobní a rodinná anamnéza, krevní tlak, BMI, informace o užívaných lécích). Souhlas je poskytován dobrovolně a lze jej kdykoliv odvolat na adrese: DPO@benu.cz. Odvoláním není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. 

Pro jiné účely, než výše uvedené, nebudou osobní údaje zpracovány. Správce poskytne tyto osobní údaje, to však ve zcela anonymizované podobě, k dalšímu zpracování pouze České lékárnické komoře nebo třetí osobě odpovídající odbornosti, a to výlučně pro vědecké a výzkumné účely či analýzy v oblasti zdravotnictví.

Souhlas je udělen elektronickým odesláním online dotazníku. Správce a z jeho pověření případně zpracovatelé uvedení na webových stránkách www.benu.cz na základě tohoto souhlasu zpracovávají všechny osobní údaje uvedené v online dotazníku (zpracování může mít podoby shromažďování, ukládání, zpřístupňování, úprava, vyhledávání, likvidace, a to vše v souladu s nařízením EU 2016/679 obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a českým adaptačním zákonem).

Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány po dobu nezbytně nutnou pro poskytnutí odpovědi v Online poradně, nejdéle však po dobu 1 měsíce.

Tazatel/Pacient může požadovat korekci a omezené zpracování, výmaz či blokování osobních údajů a jejich likvidaci. Tazatel/pacient má právo vznést u správce osobních údajů námitku proti zpracování svých osobních údajů a právo obrátit se v případě domnělého porušení svých práv se stížností proti zpracování na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Dále má tazatel/pacient právo na přenositelnost osobních údajů a právo přístupu ke všem svým osobním údajům. Informace ohledně osobních údajů poskytne správce kdykoliv na základě písemné žádosti zaslané poštou na adresu sídla správce nebo na e-mailovou adresu: DPO@benu.cz.

Tazatel/pacient je oprávněn uplatnit svá zákonná práva ohledně ochrany svých osobních údajů u Pověřence pro ochranu osobních údajů dostupném na e-mailové adrese: DPO@benu.cz a telefonním čísle: 296 808 111.

Osobní údaje jsou ukládány v bezpečné databázi. Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Správce garantuje bezpečnost poskytnutých dat. Všichni zaměstnanci správce jsou vázání mlčenlivostí a pravidelně na téma ochrany osobních údajů školení.

IV.    Závěrečná ustanovení

Tato pravidla jsou platná dnem jejich vydání a účinná ode dne 01.11. 2018. Provozovatel si vyhrazuje právo změny těchto pravidel. Změna pravidel se oznamuje na webových stránkách benu.cz/poradna s měsíčním předstihem.

Jakékoliv odkazy v reklamních a propagačních materiálech na podmínky Online poradny se považují za odkaz na platná pravidla.

Odesláním dotazu potvrzuje tazatel/pacient, že se seznámil s těmito pravidly, že jim porozuměl a bude se jimi řídit.

Poslední aktualizace: V Praze dne 29. 01. 2024                                         BENU Česká republika s.r.o.