PřihlásitKošík

Nákupní košík je prázdný.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OD 1. 10. 2017

                                                                                        Všeobecné podmínky BENU Lékové karty lékáren BENU
                                                                                                       a zákaznického programu BENU PLUS
                                                                                                      (dále také jen „Všeobecné podmínky“)

Provozovatelem zákaznického programu BENU PLUS, v rámci kterého je zákazníkům sítě lékáren BENU vydávána BENU Léková karta, je společnost BENU Česká republika a.s., se sídlem Praha 10 – Hostivař, K Pérovně 945/7, PSČ 102 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 10247, IČO: 49621173 (dále také jen „Provozovatel“).

Následující Všeobecné podmínky upravují práva a povinnosti v rámci členství v zákaznickém programu BENU PLUS.

I.  Jak se stát Majitelem BENU Lékové karty a členem zákaznického programu BENU PLUS?

1. BENU Lékovou kartu (dále jen „Léková karta“) může získat svéprávná fyzická osoba starší 18 let, která o ni požádá prostřednictvím formuláře v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami (dále také jen „Žádost k Lékové kartě“) a která má na území České republiky doručovací poštovní adresu nebo která má e-mailovou adresu. V případě cizinců, kteří nemají na území České republiky přiděleno číslo pojištěnce, může získat Lékovou kartu fyzická osoba splňující výše uvedené podmínky, která Provozovateli sdělí číslo platného dokladu totožnosti. Léková karta je zákaznickou kartou, jejímž získáním v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami dochází ke vzniku členství v zákaznickém programu BENU PLUS (dále také jen „program BENU PLUS“), v rámci kterého je vyhodnocována nákupní historie zákazníka Provozovatele a zákazník Provozovatele může čerpat různé výhody. Informace o výhodách programu BENU PLUS ochotně poskytne veřejnosti v lékárnách BENU personál lékáren BENU nebo jsou k dispozici na webu.

2. Podmínkou pro získání Lékové karty je vedle splnění podmínek uvedených v odstavci č. 1 tohoto článku těchto Všeobecných podmínek vyplnění Žádosti k Lékové kartě. O Lékovou kartu je možné požádat vždy osobně na pobočce sítě lékáren BENU, přičemž žadateli je předložena Žádost k Lékové kartě ve formě formuláře. Léková karta je připravena k odběru zpravidla okamžitě po řádném vyplnění a podpisu Žádosti k Lékové kartě. V případě elektronické Žádosti k Lékové kartě prostřednictvím interaktivního formuláře umístěného na www.benu.cz/lekovakarta (instrukce k vyplnění a zaslání Žádosti k Lékové kartě jsou k dispozici na www.benu.cz/lekovakarta) bude Léková karta připravena k vyzvednutí na pobočce sítě lékáren BENU, kterou žadatel v Žádosti k Lékové kartě uvede, a to zpravidla do jednoho pracovního dne (nejpozději však do jednoho týdne) ode dne odeslání elektronické Žádosti k Lékové kartě. O dalších možných formách Žádosti k Lékové kartě včetně instrukcí poskytuje Provozovatel informace na internetových stránkách www.benu.cz/lekovakarta. Provozovatel neodpovídá za správnost údajů uvedených žadatelem v Žádosti k Lékové kartě.

3. Podpisem Žádosti k Lékové kartě v listinném formátu nebo odesláním Žádosti k Lékové kartě v elektronickém formátu (viz výše) vyslovuje žadatel svůj souhlas s těmito Všeobecnými podmínkami, dále se zpracováním osobních údajů a údajů nutných pro vedení Lékového záznamu (viz dále). Získáním Lékové karty, tedy jejím osobním převzetím v pobočce sítě lékáren BENU nebo jejím doručením žadateli v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami, se žadatel stává plnohodnotným majitelem Lékové karty a tím i členem programu BENU PLUS (dále také jen „Majitel Lékové karty“).

4. Léková karta je předávána žadateli zpravidla ve formátu plastové kartičky a klíčenky s totožným číselným identifikátorem. Veškerá ujednání těchto Všeobecných podmínek se vztahují na všechny možné výše uvedené formáty Lékové karty.

5. Majitel Lékové karty získává spolu s Lékovou kartou zároveň přístup ke svému uživatelskému účtu, který spravuje (dále jen „Uživatelský účet“). Registrace a přihlášení do Uživatelského účtu jsou podmíněny zadáním čísla Lékové karty jejího majitele a jím zvoleného hesla na internetových stránkách www.benu.cz/lekovakarta. Přístup do Uživatelského účtu může podléhat další verifikaci ze strany Provozovatele, tím dochází k ochraně Majitele Lékové karty před zneužitím údajů uvedených v jeho Uživatelském účtu. Majitel Lékové karty je oprávněn po své registraci a kdykoliv během svého členství ve věrnostním programu BENU přístupové heslo do svého Uživatelského účtu změnit. Majitel Lékové karty se zavazuje o změně svých kontaktních údajů informovat Provozovatele, a to na pobočce sítě lékáren BENU nebo on-line v rámci Uživatelského účtu. Provozovatel nezkoumá správnost údajů poskytnutých Majitelem Lékové karty a neodpovídá za ně.

6. Rodinný účet je virtuálním účtem, který vzniká, jakmile se k Majiteli Lékové karty připojí, byť i jen jedna další osoba (například další Majitel Lékové karty na jeho žádost ve smyslu odst. 7 tohoto článku a/nebo nezletilé dítě Majitele Lékové karty) (dále také jen „Rodinný účet“). Majitel Lékové karty, k jehož Lékové kartě se připojí další osoba, se stává správcem Rodinného účtu (dále jen „Správce Rodinného účtu“), v rámci kterého mu zůstává zachován jeho Uživatelský Účet. Počet členů v Rodinném účtu není omezen. Osoby mladší 16 let mohou být přidruženy k Uživatelskému účtu pouze se souhlasem svého zákonného zástupce, avšak mají svůj vlastní podúčet u tohoto Majitele Lékové karty.

7. Majitel Lékové karty může kdykoliv během svého členství v programu BENU PLUS požádat Provozovatele o zapojení do neomezeného počtu Rodinných účtů. Použije k tomu formulář Žádosti k Lékové kartě, který na tuto možnost pamatuje. O takovéto zapojení lze požádat při první Registraci nebo kdykoliv později, a to osobně na pobočce sítě lékáren BENU (dále také jen „Přidružený Majitel Lékové karty“). Provozovatel zapojí Přidruženého Majitele Lékové karty do jím zvoleného Rodinného účtu (tj. ke zvolenému Správci Rodinného účtu), a to nejpozději do 10 pracovních dnů od podání Žádosti.

8. Správce Rodinného účtu je jako jediný oprávněn nahlížet do Uživatelských účtů ostatních členů Rodinného účtu včetně historie nákupů a společného Bodového konta, a to bez potřeby znalosti hesla do Uživatelského účtu těchto členů, k čemuž dává Přidružený Majitel Lékové karty Správci Rodinného účtu podpisem Žádosti k Lékové kartě a akceptací těchto Všeobecných podmínek svůj výslovný souhlas. Totéž platí v případě změny Správce Rodinného účtu dle odst. 9 tohoto článku těchto Všeobecných podmínek. Ostatní členové Rodinného účtu nejsou oprávněni nahlížet do Uživatelských účtů dalších členů Rodinného účtu a mají přístup pouze ke svému účtu. Při přihlášení do Rodinného účtu zadává Správce Rodinného účtu číslo své Lékové karty včetně jím zvoleného hesla. Přístup do Rodinného účtu může podléhat další verifikaci ze strany Provozovatele.

9. Člen Rodinného účtu je oprávněn zaslat Provozovateli poštou na adresu jeho sídla písemnou žádost o své vynětí z jakéhokoliv Rodinného účtu bez uvedení důvodů. Je-li takovým žadatelem Správce Rodinného účtu, stává se v pořadí první Přidružený Majitel Lékové karty Správcem Rodinného účtu bez možnosti nahlížet do historie Uživatelských účtů již neaktivních členů Rodinného účtu. Provozovatel je povinen vyhovět žádosti dle tohoto odstavce do 30 pracovních dnů ode dne jejího doručení Provozovateli, který je povinen o vynětí z Rodinného účtu informovat Správce Rodinného účtu, je-li v žádosti uvedeno minimálně číslo Lékové karty Správce Rodinného účtu a identifikační údaje a číslo Lékové karty žadatele. Vynětím z Rodinného účtu nedochází k zániku členství v programu BENU PLUS, ledaže je požádáno o ukončení členství dle odst. 13 tohoto článku Všeobecných podmínek.

10. Správce Rodinného účtu je oprávněn zaslat Provozovateli poštou na adresu jeho sídla nebo na e-mailovou adresu: lekovakarta@benu.cz písemnou žádost o vynětí jakéhokoliv jiného člena z Rodinného účtu nebo žádost doručit osobně na pobočku sítě lékáren BENU, a to bez uvedení důvodů. Provozovatel vyhoví žádosti dle tohoto odstavce do 30 pracovních dnů ode dne jejího doručení Provozovateli. Vynětím z Rodinného účtu nedochází k zániku členství v programu BENU PLUS.

11. Nabude-li dosud nezletilý člen Rodinného účtu 16 let věku, potřebuje Provozovatel jeho samostatný souhlas se zpracováním osobních údajů. Jestliže takovýto souhlas nebude poskytnut ani do 30 dnů po 16. narozeninách, bude účet deaktivován a nasbírané body převedeny na Uživatelský účet Správce Rodinného účtu, a to nenávratně. Pokud nezletilý člen Rodinného účtu výše uvedený souhlas udělí, zůstává členem. Vlastní Lékovou kartu však může takovýto člen obdržet až dovršením 18 let věku, a to na základě vyplnění Žádosti k Lékové kartě; postupuje se tedy obdobně jako u klasické Registrace nového člena; body z jeho původního účtu budou na požádání převedeny na účet k nově založené Lékové kartě.

12. Pokud Lékovou kartu Majitel Lékové karty ztratí, neprodleně kontaktuje kteroukoliv pobočku lékáren BENU nebo Provozovatele telefonicky na telefonním čísle +420 296 808 111 či na telefonním čísle uvedeném na www.benu.cz.

13. Ukončení členství v programu BENU PLUS je možné pouze písemnou formou, a to žádostí doručenou vždy spolu s Lékovou kartou osobně nebo poštou na kteroukoliv pobočku sítě lékáren BENU. Provozovatel vyhoví žádosti dle tohoto odstavce do 30 pracovních dnů ode dne jejího doručení Provozovateli. Pokud není možné Lékovou kartu vrátit, je nutné uvést důvod (ztráta, zničení). Členství zaniká automaticky ukončením provozování programu BENU PLUS Provozovatelem, o čemž bude Provozovatel informovat veřejnost na svých webových stránkách. K automatickému ukončení členství v programu BENU PLUS dojde rovněž v případě, že Léková karta nebude zákazníkem používána déle jak tři roky. Zjistí-li Provozovatel, že zákazník podstatným způsobem porušuje tyto Všeobecné podmínky, například zneužívá své členství v programu BENU PLUS, je Provozovatel oprávněn zrušit takovému Majiteli Lékové karty jeho členství v programu s okamžitou účinností, o čemž jej bude informovat. Tím není dotčeno právo Provozovatele uplatňovat právo na náhradu škody (majetkové i nemajetkové újmy), jakož i na vrácení bezdůvodného obohacení v plné výši. Dojde-li k ukončení členství z jakéhokoliv důvodu uvedeného v tomto odstavci, zanikají všechny body nasbírané na Uživatelském účtu Majitele Lékové karty ke dni ukončení členství v programu BENU PLUS, tím není dotčeno právo na do té doby poskytnuté slevové poukázky dle čl. III odst. 4 těchto Všeobecných podmínek. Slevové poukázky lze však vždy použít pouze s platnou Lékovou kartu; nemusí se však jednat o Lékovou kartu, pomocí které byly získány.

14.  Pokud dojde k ukončení účasti v Rodinném účtu (viz odst. 9 nebo 10 tohoto článku), ale členství v programu jako takové nadále trvá, pak body z přidruženého Uživatelského účtu (ve výši ke dni vynětí) budou po žádosti připsány na účet nový. Body není možné vyplácet v hotovosti. Dojde-li zároveň k ukončení členství v programu, zanikají všechny body nasbírané na Uživatelském účtu Majitele Lékové karty tak, jak je stanoveno v odst. 13 tohoto článku.  

II. Účel Lékové karty

1. Při vyzvednutí léků na předpis nebo zakoupení jiných produktů v síti lékáren BENU a současném předložení Lékové karty, bude do záznamu v rámci Uživatelského účtu u daného Majitele Lékové karty a tím do Rodinného účtu, pokud vznikl, zanesena informace o všech produktech a jejich množství (dále jen „Lékový záznam“). Totéž platí v případě osob mladších 16 let zapojených do Uživatelského účtu jejich zákonného zástupce. Současně se při nákupu produktů provede vyhodnocení případných interakcí, a to s přihlédnutím k již dříve zakoupeným či vydaným produktům s Lékovou kartou v lékárnách BENU, věku a pohlaví. Majitel Lékové karty si musí však i nadále pečlivě prostudovat příbalové letáky daného produktu (léčivého přípravku) a dbát pokynů svého ošetřujícího lékaře. Lékárna BENU nezkoumá, zda držitel Lékové karty je také jejím majitelem, a proto nenese odpovědnost v situaci, kdy Lékový záznam obsahuje produkty pro různé osoby.

2. Léková karta je vystavena na jméno svého Majitele Lékové karty, a je tedy osobním klíčem k jeho Lékovému záznamu. Po jejím předložení personál lékáren BENU nezkoumá oprávněnost jejího držitele a za její správné využití, za případné zneužití odpovídá plně Majitel Lékové karty. Tato odpovědnost trvá bez časového omezení i v případě ukončení členství, pokud nebyla Léková karta vrácena.

III.  Jaké cenové výhody Léková karta přináší?

1.  Při každém nákupu volně prodejného sortimentu nebo léků na předpis, které nejsou nijak hrazeny z veřejného zdravotního pojištění v síti lékáren BENU, bude automaticky v Uživatelském účtu zaznamenán kredit ve formě bonusových bodů prostřednictvím při nákupu předložené Lékové karty, a to tak, že za každou 1 Kč hodnoty nákupu (včetně DPH) bude připsán 1 bod do Uživatelského účtu (dále jen „Bodové konto“). Je-li v rámci nákupu v lékárně BENU předložena Léková karta, která je součástí více Rodinných účtů, a neuvede-li osoba při koupi, do kterého z Rodinných účtů mají být body z Lékové karty načteny, načítají se body do toho Rodinného účtu, v němž je Majitel Lékové karty nebo nezletilé dítě nejkratší dobu.

2.  Více informací o možnosti získání bodů v případě nákupu výše uvedeného sortimentu prostřednictvím E-shopu provozovaného Provozovatelem je k dispozici na internetových stránkách www.benu.cz, přičemž se použijí pravidla uvedená v těchto Všeobecných podmínkách.

3.  Jednotlivé body automaticky zanikají, nedojde-li v průběhu 18 měsíců od jejich připsání na Bodové konto (i) k jejich přeměně do slevové poukázky dle odstavce č. 4 tohoto článku těchto Všeobecných podmínek nebo (ii) k jejich využití jiným způsobem umožněným Provozovatelem.

4.  Neurčí-li Provozovatel jinak, připadá na každých 1 000 nasbíraných bodů, tj. připsaných na Bodové konto, slevová poukázka v hodnotě 20 Kč. Poukázky generuje Provozovatel ve svém systému. Vygenerováním poukázek dochází k odečtení nasbíraných bodů; přičemž v případě Rodinného účtu budou body na jednotlivých Uživatelských účtech členů Rodinného účtu poměrně odečteny podle skutečně nasbíraných bodů jednotlivých členů. U Rodinného účtu dochází ke sčítání bodů na Bodových kontech členů Rodinného účtu, tím je možné rychleji dosáhnout vyššího počtu. Teprve po vygenerování slevových poukázek vznikne nárok na jejich uplatnění. Informaci o aktuálním stavu vygenerovaných poukázek a dalších odměnách nalezne Majitel Lékové karty ve svém Uživatelském účtu, na pobočkách BENU či na infolince BENU Léková karta.

5. Poukázky lze využít na pobočkách lékáren BENU po jejich předložení společně s platnou Lékovou kartou nebo je-li to umožněno, pak i v rámci E-shopu provozovaného Provozovatelem, a to přihlášením se do svého Uživatelského účtu a následným vložením slevových poukázek do nákupního košíku. Poukázky lze využít k nákupu volně prodejného sortimentu (s výjimkou počáteční kojenecké výživy a s výjimkou produktů, u kterých je to nepřípustné právními předpisy) nebo léků na předpis, které nejsou nijak hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Poukázky mají povahu slevové poukázky a je nutné vyčerpat je najednou během doby jejich platnosti a za podmínek uvedených na poukázce, jinak ztrácejí svou platnost. Poukázky nelze uplatnit za účelem koupě zboží v rámci podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní. Provozovatel na poukázky nevrací ani je nevyměňuje za peníze.

6.    Pokud dojde k nákupu zboží bez Lékové karty v BENU Lékárně, lze body na Bodové konto dočíst i zpětně, pokud bude v BENU Lékárně, v níž došlo k nákupu zboží, předložena (i) účtenka podepsána v den nákupu pracovníkem BENU Lékárny a (ii) Léková karta, a to nejpozději do 90 dnů ode dne následujícího po realizaci nákupu zboží, a pokud při nákupu bez Lékové karty sdělil zákazník jméno a příjmení za účelem následné verifikace pro připsání bodů do Bodového konta prostřednictvím Lékové karty toho, který sdělil své jméno a příjmení. Body z účtenky lze uplatnit dle tohoto odstavce pouze jednou. Body se v takovém případě považují za připsané na Bodové konto ke dni provedení nákupu.

7. Aktuální stav Bodového konta v Uživatelském účtu nebo v Rodinném účtu, pokud vznikl, sdělí personál BENU Lékárny na vyžádání po předložení Lékové karty jejímu majiteli. Stav Bodového konta je uveden rovněž na účtence z provedeného nákupu zboží na Lékovou kartu a po přihlášení se do Uživatelského účtu. Body není možné vyplácet v hotovosti.

IV. Jaké další výhody může Léková karta přinést?

1. Léková karta může přinést výhodnější ceny pro Majitele Lékové karty u určitých produktů, které mohou být Provozovatelem pravidelně obměňovány.

2. Pro další možné akce sledujte stránky www.benu.cz. Pro Majitele Lékové karty může Provozovatel průběžně připravovat různé nabídky, díky kterým budou moci čerpat další slevy a různé benefity.

3. Pokud Majitel Lékové karty udělil v Žádosti k Lékové kartě souhlas se zasíláním obchodních sdělení, pak je Provozovatel oprávněn zasílat Majiteli Lékové karty informace obchodního typu, pokud tyto shledá podstatnými nebo zajímavými. Informace lze zasílat poštou, formou SMS nebo e-mail, pokud jsou tyto údaje uvedené v Žádosti k Lékové kartě nebo v Uživatelském účtu. Zasílání uvedených obchodních sdělení je umožněno kdykoliv a bezplatně odmítnout lze při jeho obdržení formou e-mailové odpovědi na přijaté obchodní sdělení nebo e-mailovou zprávou odeslanou na e-mailovou adresu lekovakarta@benu.cz. nebo osobně na pobočce BENU Lékárny.


V.    Správa osobních údajů, které nám poskytnete

1.  [Souhlas se zpracováním] Spolu s podpisem listinné Žádostí k Lékové kartě nebo odesláním elektronické Žádosti k Lékové kartě uděluje žadatel (případně i za své nezletilé děti mladší 16 let) výslovné souhlasy se zpracováním poskytnutých osobních údajů a údajů potřebných pro vedení Lékového záznamu. Souhlas je poskytován dobrovolně a lze jej kdykoliv odvolat (viz níže). Papírová forma žádosti bude Správcem naskenována a následně zlikvidována; nadále pak bude Správce pracovat pouze s elektronickou podobou (PDF).

[Správce] Správcem osobních údajů je Provozovatel, tj. společnost BENU Česká republika a.s. Dále také jen Správce.

[Účel zpracování] Osobní údaje člena programu BENU PLUS z registrace a z nákupní historie v lékárnách BENU, včetně jeho citlivých osobních údajů (údaje o zdravotním stavu), jsou zpracovávány za účelem (i) kontroly a vyhodnocení interakcí léčiv a (ii) za účelem realizace účasti v zákaznickém (věrnostním) programu BENU PLUS, v rámci něhož je vydávána BENU Léková karta, s tím, že v rámci programu jsou zasílána obchodní sdělení, poskytovány slevy a prováděny analýzy nákupů v rámci sítě lékáren BENU.

[Zpracovatelé] Podpisem nebo elektronickým odesláním Žádosti k Lékové kartě je udělen výslovný a informovaný souhlas k tomu, aby Správce a z jeho pověření případně zpracovatelé či příjemci (dopravci nebo poštovní doručovatelé) uvedení na webových stránkách www.benu.cz zpracovávali všechny osobní údaje uvedené v Žádosti k Lékové kartě, tj. zejména aby je shromažďovali, ukládali, zpřístupňovali, upravovali, třídili, vyhledávali v nich, vymazávali je (likvidovali), předávali mimo EU, a to vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, který bude nahrazen nařízením EU 2016/679 obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a českým adaptačním zákonem.

[Doba zpracování] Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány po dobu platnosti členství v programu BENU PLUS. Při nepoužívání Lékové karty déle jak tři roky však bude účast v programu ukončena a veškeré osobní údaje smazány a Léková karta deaktivována (podrobnosti v článku I odst. 13). Na provedení výmazu osobních údajů má Provozovatel jako Správce deset pracovních dnů. Člen programu bere na vědomí, že v průběhu jednoho měsíce ode dne vymazání Osobních údajů však může být doručeno vyúčtování nebo jiná obdobná nabídka, která byla předána příjemcům (např. dopravci nebo poštovním doručovatelům) před odvoláním souhlasu, tzn. v době, kdy měl Provozovatel ještě právo Osobní údaje zpracovávat.

[Automatizované rozhodování] V rámci zpracování osobních údajů za účelem realizace účasti v zákaznickém (věrnostním) programu BENU PLUS bude docházet k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, spočívajícím ve statistickém a analytickém zpracování údajů. V rámci tohoto zpracování bude člen programu BENU PLUS automaticky zařazen do skupin zákazníků, na základě čehož mu následně bude Správce/Provozovatel zasílat cílené nabídky zboží a služeb. Toto rozhodování však nemá žádné právní účinky pro člena programu BENU PLUS.

2.         [Odvolání souhlasu] Souhlas se zpracováním údajů lze kdykoliv odvolat písemnou žádostí zaslanou poštou na adresu sídla Správce nebo na e-mailovou adresu: DPO@benu.cz nebo osobně na pobočce sítě lékáren BENU, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. 

[Práva ohledně osobních údajů] Dále může člen programu BENU PLUS požadovat korekci a omezené zpracování, výmaz či blokování osobních údajů a jejich likvidaci.

Majitel Lékové karty má právo vznést u správce osobních údajů námitku proti zpracování svých osobních údajů a právo obrátit se v případě domnělého porušení svých práv se stížností proti zpracování na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Dále má Majitel Lékové karty právo na přenositelnost osobních údajů, právo přístupu ke všem svým osobním údajům a případně i k osobním údajům svých nezletilých dětí mladších 16 let zapojených do Rodinného účtu.

[Pověřenec pro ochranu osobních údajů] Informace o těchto osobních údajích mu Provozovatel poskytne kdykoliv na základě písemné žádosti zaslané poštou na adresu sídla Provozovatele nebo na e-mailovou adresu: DPO@benu.cz nebo k osobní žádosti vznesené na pobočce sítě lékáren BENU. Majitel Lékové karty je oprávněn uplatnit svá zákonná práva ohledně ochrany svých osobních údajů (popř. osobních údajů svých nezletilých dětí mladších 16 let zapojených do Rodinného účtu) u pověřence pro ochranu osobních údajů dostupném na e-mailové adrese: DPO@benu.cz a telefonním čísle: 296 808 111.

3.  Osobní údaje jsou ukládány v bezpečné databázi. Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Provozovatel garantuje bezpečnost poskytnutých dat.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Jednotlivé slevy a akce nelze sčítat. Vždy se automaticky poskytne ta nejvýhodnější nabídka. Na poskytnutí slevy ani jiné výhody dle těchto Všeobecných podmínek neexistuje právní nárok a rozhoduje o ní Provozovatel nebo jednotlivá BENU Lékárna dle svého uvážení.

2. Lékovou kartu mohou získat všichni zákazníci lékáren BENU za splnění podmínek v článku I odst. 1 těchto Všeobecných podmínek.

3. Tyto Všeobecné podmínky jsou platné dnem jejich vydání a účinné ode dne 1. 10. 2017, kdy současně pozbývají platnosti všechna předchozí pravidla k Lékové kartě. Provozovatel si vyhrazuje právo změny těchto Všeobecných podmínek, která bude platná pro všechny stávající i nové Majitele Lékové karty. Změna Všeobecných podmínek se oznamuje na webových stránkách www.benu.cz s měsíčním předstihem. Majitel Lékové karty má právo, po oznámení změny těchto Všeobecných podmínek, svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů odvolat a své členství v programu BENU PLUS v důsledku takové změny ukončit dle čl. I odst. 13 těchto Všeobecných podmínek.

4. Jakékoliv odkazy v reklamních a propagačních materiálech na podmínky Lékové karty se považují za odkaz na platné Všeobecné podmínky.


V Praze dne 1. 10. 2017                     BENU Česká republika a.s.