INFORMACE O AFFILIATE PROGRAMU

Obchodní podmínky BENU Česká republika s.r.o.

 

I. DEFINICE

 

Pro účely těchto obchodních podmínek mají níže uvedené pojmy následující význam:

 

BENU“ se rozumí obchodní společnost BENU Česká republika s.r.o., se sídlem K pérovně 945/7, Praha 10 – Hostivař, 102 00, IČ: 496 21 173, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C318084.

 

eHUB.cz“ se rozumí obchodní společnost eHUB.cz s.r.o., eHUB.cz s.r.o. se sídlem Tusarova 877/56, 170 00 Praha 7,

IČ: 24818569, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 177154 provozující platformu na www.ehub.cz

 

E-shop“ znamená e-shop provozovaný společností BENU dostupný na www.benu.cz.   

 

Partnerem“ se rozumí právnická či fyzická osoba, která má potřebná oprávnění k činnosti v rámci Program a která se přihlásí k Programu prostřednictvím platformy umístěné na www.ehub.cz

 a umístí Odkaz na Webu Partnera

 

Webem Partnera“ se rozumí internetové stránky provozované Partnerem.

 

Programem“ se rozumí affiliate marketing program společnosti BENU upravený v těchto podmínkách.

 

„Odkazem“ se rozumí odkaz na E-shop a/nebo jeho konkrétní nabídku s unikátním ID Partnera, přidělený Partnerovi skrze platformu na www.ehub.cz pro účely Programu.

 

GDPR“ se rozumí NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), včetně případné národní prováděcí legislativy, je-li taková.

 

 

II. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU, ÚČEL PODMÍNEK

Provozovatelem Programu je BENU. Za veškeré technické zajištění a technický provoz Programu odpovídají společnost eHUB.cz, které rovněž zabezpečují technologie podporující prodejní a marketingové aktivity.

Účelem těchto podmínek je upravit práva a povinnosti související s Programem, a to zejména s ohledem na požadavky, které BENU vyžaduje po Partnerech vstupujících do Programu.

 

III. ÚČAST V PROGRAMU

Nezbytnou podmínkou účasti Partnera v Programu je souhlas Partnera s těmito podmínkami a ostatními pravidly užívání nástrojů affiliate programu společnosti eHUB.cz

 

Programu se mohou účastnit všichni Partneři, kteří splňují požadavky stanovené těmito podmínkami, a to zejména nikoliv však výlučně požadavky stanovené v čl. IV těchto podmínek a podají žádost k registraci vyplněním registračního formuláře dostupného v rámci platformy dostupné na www.ehub.cz. Poté, co se Partner přihlásí prostřednictvím obdržených přihlašovacích údajů do Programu, stává se Partnerem Programu. Tímto okamžikem je uzavřena smlouva s Partnerem a Partner je vázán těmito podmínkami.

 

Po přihlášení do Programu má Partner možnost propagovat E-shop tzn. BENU prostřednictvím umístění Odkazu na Web Partnera, a to za účelem získání provize.

 

V případě ukončení smluvního vztahu mezi Partnerem a eHUB.cz automaticky zaniká účast Partnera na Programu, stejně jako s tím související veškerá práva a povinnosti.

 

IV. PRÁVA A POVINNOSTI PARTNERŮ

Partner je v rámci Programu povinen dodržovat veškeré české právní předpisy (včetně evropského práva např. GDPR) a zajistit dodržování následujících zákazů a omezení:

 

 • Web Partnera nesmí být v rozporu s právními předpisy a/nebo s dobrými mravy a/nebo etikou BENU a/nebo právy třetích stran (např. nesmí jejich prostřednictvím docházet k šíření pornografie, veřejnému vyzývání k páchání trestných činů, pohrůžky trestnými činy atp.);
 • Partner je oprávněn logo společnosti BENU a doplňující propagační materiály, které se vztahují ke společnosti BENU, použít pouze po předchozím písemném souhlasu společnosti BENU;
 • dodržovat veškerá pravidla, kterými se řídí e-mailový marketing a/nebo komunikace (ať již pro komerční nebo jakékoliv jiné účely) zejména zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti tzn. Partner disponuje náležitým souhlasem adresátů, kterým zasílá obchodní sdělení, z kterého bude zřejmé pro jaký účel a jakému subjektu se souhlas poskytuje, čeho se obchodní sdělení týkají nebo v čí prospěch budou zasílána, zakazuje se propagace BENU v rámci nevyžádané pošty (SPAM) a jiné nedovolené formy propagace;
 • kliknutí na Odkaz musí být svobodným rozhodnutím návštěvníka Webu Partnera, Partner nesmí vynucovat kliknutí na Odkaz;
 • Web Partnera nesmí působit jako internetové stránky E-shopu či Webu BENU nebo jakkoli jinak budit dojem, že se jedná o stránky BENU, nesmí automaticky přesměrovat návštěvníka na E-shop BENU;
 • Software, který Partner využívá, není škodlivý, a veškeré systémy jsou zabezpečeny proti jakémukoliv úniku dat;
 • Partner nesmí upravovat poskytnuté bannery, Partner dále není oprávněn jakoukoliv část Odkazu měnit, pronajímat, půjčovat, prodávat, předávat dalším stranám a ani z nich vytvářet odvozená díla nebo produkty;
 • Partner nesmí využívat název společnosti BENU jinak než v souvislosti s provozem Odkazů na Webu Partnera;
 • Partner je oprávněn nabízet na Webu Partnera pouze takové slevové kódy/kupóny, obsahující slevu při nákupu zboží v E-shopu BENU, které BENU poskytlo (zaslalo prostřednictvím emailové komunikace) Partnerovi s konkrétní výší slevy a s podmínkami uplatnění.
 • Partner je povinen dodržovat mlčenlivost o informacích, které mají charakter obchodního tajemství.

Přístup k Odkazům získává Partner zapojením do Programu v eHUB.cz. Společnost BENU si vyhrazuje právo kontrolovat obsah stránek a umístění odkazů na Webech Partnerů.

Při porušení kteréhokoliv ze shora uvedených omezení, zákazů či závazků ze strany Partnera nevzniká Partnerovi právo ani nárok na Provizi, resp. tyto zanikají a současně společnost BENU je oprávněna dotčeného Partnera okamžitě vyloučit z Programu, jednostranně ukončit Smlouvu s Partnerem výpovědí bez výpovědní doby a podniknout i další nutné a/nebo účelné právní kroky, případně včetně uplatnění nároků na náhradu škody ze strany BENU. 

Partner je povinen poskytnout společnosti BENU i společnosti eHUB.cz veškerou relevantní asistenci v souvislosti s technickým servisem Programu.

 

Společnost BENU nebo eHUB.cz má kdykoli právo změnit obsah i formu technologie a/nebo Odkazu, případně omezit či pozastavit jeho zobrazování na Webu Partnera.

 

BENU má také právo kdykoliv změnit obsah určený k propagaci.

 

V. PROVIZE

BENU se zavazuje platit Partnerovi prostřednictvím společnosti eHUB.cz dle Všeobecných podmínek eHUB.cz Provizi, která náleží Partnerovi v případě, že Zákazník navštíví prostřednictvím Odkazu na Webu Partnera E-shop a zde uskuteční nákup zboží. Nárok na provizi (není-li dohodnuto jinak) nevzniká pokud:

-              nejsou dodrženy podmínky Programu či podmínky eHUB.cz a/nebo

 • nákup proběhne v době, kdy smlouva s Partnerem již není účinná
 • nákup nebyl řádně a včas zákazníkem uhrazen
 • došlo k odstoupení od smlouvy, vrácení/reklamace zboží, nepřevzetí objednaného zboží ze strany zákazníka.

Partner bere na vědomí a souhlasí s tím, že provizi obdrží vždy pouze ten Partner, z jehož stránek vstoupil zákazník na E-shop jako poslední před uskutečněným nákupem. 

Provize je kalkulována z kupní ceny Zboží bez DPH. Výši provize je BENU oprávněn jednostranně kdykoliv měnit, a to publikací nového schématu provizí v aplikaci Programu. Výše provize je určena výhradně na základě údajů (statistik) společnosti BENU a eHUB.cz. Výplata probíhá prostřednictvím společnosti eHUB.cz. BENU si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání provize. Podmínky stanovené pro získání provize je BENU oprávněno změnit.

 

V případě, že BENU zjistí, že na již vyplacenou provizi nevzniklo Partnerovi právo, resp. jeho právo na provizi zaniklo, je oprávněn jednostranně započítat svůj nárok či pohledávku za Partnerem (splatnou i nesplatnou, nejistou i neurčitou) na vydání takové již zaplacené provize na jakoukoliv pohledávku Partnera za společností BENU, kterou má BENU Partnerovi vyplatit a dosud tak neučinil.

 

Z technických důvodů je pro uznání provize nutné, aby návštěvníci Webu Partnera měli ve svém počítači či jiném zařízení povoleny cookies.

 

Provizi nelze použit pro vyplacení dodatečných slev a bonusů na zboží či jiné produkty BENU.

 

VI. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Partner bere na vědomí, že společnost BENU v souladu s příslušnými ustanoveními GDPR zpracovává osobní údaje Partnera v souvislosti s jeho účastí v Programu, a to za účelem administrace osoby Partnera jako účastníka Programu a plnění souvisejících práv a povinností dle těchto podmínek a dále pro marketingové účely. Titulem zpracování je smluvní vztah.

 

V daném případě nejsou žádní příjemci Údajů a BENU osobní údaje Partnerů nemá úmysl předat do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

 

Informace týkající se zpracování osobních údajů obchodních partnerů BENU včetně kontaktních údajů jsou uvedeny zde:

https://www.benu.cz/osobni-udaje-obchodnich-partneru-benu

 

Údaje jsou uloženy po nezbytnou dobu, maximálně však po účasti Partnera v Programu s připočtením doby (max. 30 dnů) nezbytných pro likvidaci zpracovávaných osobních údajů.

Partner dále svou účastí v Programu pro případ, že by nabídky splňovaly definici obchodních sdělení podle příslušné legislativy, uděluje společnosti BENU svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení ve formě nabídek ze strany společnosti BENU. Partner současně potvrzuje, že si je vědom toho, že tento svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení ve formě nabídek může kdykoliv odvolat, a to stejným způsobem, jako může odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

VII. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY S PARTNEREM A UKONČENÍ SMLOUVY

Smlouva s Partnerem se uzavírá na dobu neurčitou.

 

BENU i Partner mohou Smlouvu (účast v programu)  kdykoli a z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení důvodu vypovědět. Výpovědní doba činí v takovém případě 7 dní ode dne, kdy byla výpověď Smlouvy s Partnerem doručena druhé straně.

 

Po ukončení Smlouvy s Partnerem z jakéhokoliv důvodu musí být Partnerem všechny reklamní prostředky a linky BENU z Webu Partnera nejpozději do 24 hodin odstraněny. 

 

 

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto Podmínky upravují vztah zejména mezi společností BENU a Partnerem. 

 

Tyto Podmínky se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 

Pokud by některé ustanovení těchto Podmínek bylo neplatné a/nebo neúčinné, platnost a účinnost zbylé části Podmínek zůstává nedotčena. 

 

Společnost BENU je oprávněna tyto Podmínky kdykoliv změnit a/nebo zrušit, a to bez dalšího upozornění a stejným způsobem, jakým je vyhlásila. Účinnost jakýchkoliv změn nastává uplynutím 10. dnem po jejich zveřejnění stanoveným způsobem, není- li v nich výslovně uvedena účinnosti pozdější.  V případě, že Partner neoznámí společnosti BENU písemně nesouhlas s novými Podmínkami nejpozději do 10 dnů ode dne jejich uveřejnění, má se zato, že Partner s novými podmínkami souhlasí. V případě, že Partner oznámí nesouhlas s novými podmínkami, dojde k ukončení Smlouvy s Partnerem, a to ke dni účinnosti nových podmínek.

Společnost BENU si vyhrazuje právo Program kdykoliv přerušit a/nebo ukončit. Informaci o ukončení programu zveřejní na Platformě. 

BENU nenese odpovědnost zejména (nikoliv však výlučně) za: technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky a problémy s funkčností Programu, E-shopu, Webu BENU, Platformy a Sledovaných odkazů či Újmy způsobené nečinností nebo činností třetích stran (např. nefunkční odkazy a případné vzniklé škody způsobené eHUB.cz nebo Partnerem.

 

Strany se dohodly, že budou upřednostňovat  elektronickou komunikaci, v rámci BENU na emailovou adresu  affiliate@benu.cz a Partnerovi na emailovou adresu, kterou uvedl ve svých přihlašovacích údajích v Programu.  

 

Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 01. 01. 2021. 

 

                                                                                                                                                     BENU Česká republika s.r.o.

Zavřít

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Více informací

Naše lékárny

PřihlásitKošík

Nákupní košík je prázdný.

Kontaktní formulář